Miért van szüksége Istennek három munkafázisra az emberiség megmentéséhez?

12 március 2023

Mindannyian tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt az Úr Jézus megjelent és Júdeában munkálkodott, hogy megváltsa az emberiséget, és azt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!(Máté 4:17). Kimondott sok igazságot, és kinyilatkoztatott sok jelet és csodát, és felrázta Júdea nemzetét. A judaizmus felsőbb vezetői látták, hogy milyen tekintélyes és hatalmas az Úr Jézus munkája és szavai, és hogy mind több és több követőre tett szert. E vezetők úgy érezték, hogy Jézus munkája veszélyezteti a státuszukat, ezért megpróbáltak olyan dolgokat találni, amelyeket felhasználhatnak Őellene, pletykákat és hazugságokat gyártottak, elítélték Jézust, és visszatartották az embereket attól, hogy kövessék Őt. Az, hogy Jézus az Emberfia, és nem szellem alakban van, még pimaszabbá és féktelenebbé tette őket. Törvényen túlmutató munkája és szavai mentségül szolgáltak arra, hogy őrült módon elítéljék és üldözzék, majd keresztre szegezzék Őt. Ezzel kiérdemelték Isten kárhozatát és büntetését, és Izrael nemzetét 2000 évre kárhozatra ítélték. Most Jézus visszatért az utolsó napokban, mint a megtestesült Mindenható Isten, kifejezve az igazságokat és elvégezve az ítélet munkáját, Isten házával kezdve, hogy teljesen megtisztítsa és megmentse az emberiséget. Minden felekezetből azok, akik Isten megjelenésére vágynak, olvasták Mindenható Isten szavait, felismerték Isten hangját, és Mindenható Isten felé fordultak. Sok vallási vezető azonban képtelen ezt elfogadni. Jó bárányaik elhagyták a nyájat, státuszuk és a megélhetésük veszélybe került, és ezt nem tudják tolerálni. Mindenféle hazugságot gyártanak, hogy tagadják és elítéljék Mindenható Isten megjelenését és munkáját. Mindent megtesznek azért, hogy félrevezessék a hívőket, és megakadályozzák őket abban, hogy az igaz utat kutassák. Azt mondják, hogy az Úr Jézus már megváltotta az emberiséget és Isten üdvözítő munkája befejeződött, és Ő elragadja a hívőket, amikor eljön. Nincs többé üdvözítő munka. Még kiáltoznak is: „Ha az Úr visszatér, és nem visz el minket a királyságba, akkor Ő valójában nem is az Úr! Az ítélet munkáját végző, testben megjelenő Úr nem lehet az igazi Úr! Ő csak akkor az Úr, az Úr, akiben hiszünk, ha elragadtatnak minket!” Különösen akkor szegülnek ellen még inkább, amikor látják, hogy Mindenható Isten nem szellem alakban van, hanem egy közönséges Emberfia, és akkor még szigorúbban elítélik és káromolják Őt. Még a kommunista párttal is összefognak, hogy letartóztassák azokat a hívőket, akik megosztják az evangéliumot. Tetteikkel újra keresztre feszítették Istent. Gondoljatok csak bele! Miért van az, hogy Isten munkájának minden egyes lépését megtagadja, elítéli és ellenzi a vallásos világ? Azért, mert az emberiséget oly mélyen megrontotta a Sátán. Mindenkinek van sátáni természete; mindenki gyűlöli az igazságot, és elege van belőle. A másik ok az, hogy az emberek nem értik Isten munkáját, ezért Istennek az emberiség megmentésére irányuló munkáját egyszerűbbnek látják, mint amilyen valójában. Tudjuk, hogy az izraeliták hitték, hogy amint Isten munkája a Törvény Korában befejeződött, csak be kell tartaniuk a törvényt, és megmenekülnek, és amikor eljön a Messiás, akkor felvitetnek egyenesen a királyságba. És mi történt valójában? Az Úr Jézus eljött, és a zsidó nép keresztre feszíttette Őt. A Kegyelem Korának emberei azt gondolták hogy Jézus megváltásával a bűneik megbocsáttattak és egyszer s mindenkorra megmenekültek, így egyenesen fel kell vitetniük a királyságba, amikor az Úr visszatér. És mi történt? Mindenható Isten eljött, és Őt a Sátán uralmával szövetséges vallásos világ újra keresztre feszíti. Azt hiszik, hogy amikor az Úr Jézus befejezte a munkáját, akkor Isten üdvözítő munkája is befejeződik. De vajon ez valóban így igaz?

Valójában Isten munkájának minden egyes új lépését már jó előre megjövendölték. Amikor Jézus eljött a megváltás munkájáért, a próféták már előre megmondták az Ő eljövetelét. „Íme, egy fiatal nő, aki meg fog foganni, fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezi majd el(Ézsaiás 7:14). „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!(Ézsaiás 9:5). És Isten utolsó napokban végzett ítélő munkájáról számos, legalább 200 bibliai prófécia van. Nézd, mit mondott az Úr Jézus: „Aki elvet Engem, és nem fogadja el az Én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon(János 12:48). „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át(János 5:22). És íme Péter könyve: „Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén(1Péter 4:17). Bárki, akit érdekel Isten munkája, nagyon könnyen megtalálhatja az alapokat, és akkor nem fog olyan agresszívan, megingathatatlanul ragaszkodni ahhoz, hogy Istent a keresztre szegezzék. Ez már önmagában is azt mutatja, hogy az emberiséget milyen mélyen megrontotta a Sátán. Minden embernek van sátáni természete, és joggal mondhatjuk, hogy az emberek Isten ellenségei. Ezt a tényt már mindannyian láttuk: A Törvény Korától kezdve Jézus megváltásáig a Kegyelem Korában, és most az utolsó napokban, amikor Mindenható Isten testben végzi az ítélet munkáját, hogy lezárja e korszakok munkáját, világos, hogy Isten munkája az emberiség megmentése érdekében pontosan három szakaszból áll. Miért van tehát szükség arra, hogy az üdvösség munkáját Ő három szakaszban végezze el? Ez olyasvalami, amit az emberek nem tudnak felfogni, és ami sokakat arra késztetett, hogy ellenálljanak Isten munkájának és elítéljék azt. Mindennek súlyos következményei vannak. Éppen ezért az a mai témánk, hogy mi az oka annak, hogy Isten a munkát három lépésben végzi.

Az utolsó napokban Mindenható Isten munkája feltárta irányítási tervének minden titkát. Az utolsó napokban Mindenható Isten munkája feltárta irányítási tervének minden titkát. Mindenható Isten mondja: „Isten 6000 éves irányítási munkája három szakaszra oszlik: a Törvény Korára, a Kegyelem Korára és a Királyság Korára. A munka mindhárom szakasza az emberiség üdvösségét szolgálja, vagyis a Sátán által súlyosan megrontott emberiség üdvösségét. Ugyanakkor azt a célt is szolgálják, hogy Isten harcot vívjon a Sátánnal. Így, ahogy az üdvösség munkája három szakaszra oszlik, úgy a Sátánnal való harc is három szakaszra oszlik, és Isten munkájának e két aspektusa egyszerre zajlik. A Sátánnal vívott harc valójában az emberiség üdvösségéért folyik, és mivel az emberiség üdvösségének munkáját nem lehet egyetlen szakaszban sikeresen elvégezni, a Sátánnal vívott harc is szakaszokra és időszakokra oszlik, és a háborút az ember szükségleteinek és a Sátán által okozott rontás mértékének megfelelően vívják a Sátán ellen. [...] Az ember üdvösségének munkája három szakaszból áll, ami azt jelenti, hogy a Sátánnal vívott harc három szakaszra oszlik, hogy a Sátán egyszer s mindenkorra legyőzzessen. A Sátán elleni harc teljes munkájának belső igazsága azonban az, hogy hatásait a munka több lépésén keresztül éri el: kegyelmet ad az embernek, az ember vétekáldozatává válik, megbocsátja az ember bűneit, meghódítja az embert, és tökéletessé teszi az embert(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az ember normális életének helyreállítása és eljuttatása csodálatos rendeltetési helyére). Láthatjuk, hogy Isten üdvözítő munkája három szakaszban történik. Ezek a szakaszok pedig Jahve Isten munkája a Törvény Korában, az Úr Jézus megváltása a Kegyelem Korában, és a Mindenható Isten utolsó napokban végzett ítélő munkája a Királyság Korában. Isten teljes üdvözítő munkája ebből a három munkaszakaszból áll, és Isten így menti meg lépésről lépésre az emberiséget a Sátán erőitől, hogy Isten teljes mértékben megnyerhessen minket. Az egyes lépések jelentősége mélyreható. Mind nélkülözhetetlen munka Istennek az emberiség megmentésére vonatkozó irányítási tervében, és kritikus része annak a folyamatnak, amelynek célja a romlott emberiség megmentése a bűntől és a Sátán erőitől.

A következőkben szeretném röviden leírni Isten három munkaszakaszát az Ő saját szavai alapján. Először is beszéljünk Istennek az ember üdvözítése érdekében végzett munkája első lépéséről: a Törvény Korában végzett munkáról. Mindannyian tudjuk, hogy mielőtt Isten elvégezte munkáját a Törvény Korában, az emberek teljesen naivak voltak. Nem tudták, hogyan imádják Istent, és hogyan éljék életüket a földön. Folyamatosan vétkeztek és megsértették Istent, és azt sem tudták, mi a bűn. Azért, hogy segítsen az embereknek elhatárolódni a bűntől és helyesen élni, Isten elkezdte a Törvény Korának munkáját. Olvassunk egy részletet erről Isten igéjéből: „A törvény korában Jahve sok parancsolatot adott át Mózesnek, hogy adja tovább az izraelitáknak, akik őt követve kivonultak Egyiptomból. Ezeket a parancsolatokat Jahve az izraelitáknak adta, és semmi közük nem volt az egyiptomiakhoz; az volt a céljuk, hogy megfékezzék az izraelitákat, és Ő arra használta a parancsolatokat, hogy követelményeket támasszon velük szemben. Megtartják-e a szombatot, tisztelik-e a szüleiket, imádnak-e bálványokat, és így tovább – ilyen elvek alapján ítélte őket bűnösnek vagy igaznak. Voltak köztük néhányan, akikre lesújtott Jahve tüze, néhányan, akiket halálra köveztek, és néhányan, akik elnyerték Jahve áldását, és ez aszerint dőlt el, hogy betartották-e ezeket a parancsolatokat, vagy sem. Akik nem tartották meg a szombatot, azokat halálra kövezték. Azokra a papokra, akik nem tartották meg a szombatot, Jahve tüze sújtott le. Akik nem mutattak tiszteletet szüleik iránt, azokat is halálra kövezték. Jahve ezt mind helyeselte. Jahve azért hozta meg törvényeit és parancsolatait, hogy míg Ő vezeti őket életükben, a nép hallgassa és fogadja meg az Ő szavát, és ne lázadjon Őellene. Arra használta ezeket a törvényeket, hogy ellenőrzés alatt tartsa az újszülött emberi fajt, hogy annál jobban megalapozhassa jövőbeli munkáját. Ezért Jahve munkája alapján, az első kort a törvény korának nevezték(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Törvény Korában végzett munka). A Törvény Korában Jahve Isten számos törvényt és parancsolatot adott ki, megtanítva az emberiséget arra, hogyan imádják Istent és hogyan éljék az életüket. Azok, akik követték a törvényt, elnyerték Isten védelmét és áldását, míg azoknak, akik megszegték a törvényt, áldozatokat kellett bemutatniuk, hogy bűneik megbocsáttassanak. Ellenkező esetben Isten büntetésével és kárhozatával kellett szembenézniük. A Törvény Korában élők személyesen ismerték Isten igazságosságát és haragját, megsérthetetlen hajlamát, és ismerték az Ő irgalmát és áldásait. Ezért félte hát mindenki Jahve Istent, és tartotta magát az Ő törvényéhez és parancsolataihoz. Élvezték Isten védelmét, és helyes életet éltek a földön. Most gondolkodjunk el ezen egy kicsit: Ha Isten nem végezte volna el a Törvény Korának munkáját, mi történt volna az emberiséggel? A törvény korlátozásai vagy Isten vezetése nélkül az egész emberiség teljes káoszba zuhant volna, és elragadott volna mindenkit a Sátán. Az, hogy Isten az emberiségnek adta a törvényt, hihetetlenül fontos munka volt! A Törvény Korának munkája megtanította az embert arra, hogy mi a bűn, és mi az igazságosság, és megmutatta az embernek, hogy a bűn elkövetése engesztelő áldozatot követel Isten munkájának első szakasza nemcsak helyes útra vezette az emberiséget az életben, hanem előkészítette a terepet, kikövezte az utat a Kegyelem Korának megváltó munkája számára.

A Törvény Korának késői szakaszában az egész emberiséget olyan mélyen megrontotta a Sátán, hogy egyre többet és többet vétkeztek, és a törvény már nem tudta irányítani őket. Nem tudtak eleget áldozni a bűneikért, ezért a törvény alapján ítélet és kivégzés várt rájuk, és fájdalmukban mind Istenhez kiáltottak. Így hát Isten személyesen testté lett az Úr Jézus formájában, és elvégezte a megváltás művét. Ezzel véget vettett a Törvény Korának, és kezdetét vette a Kegyelem Kora. Olvassuk tovább Mindenható Isten szavait: „Aztán a Kegyelem Korában Jézus eljött, hogy az egész bukott emberiséget (nem csak az izraelitákat) megváltsa. Irgalmasságot és szeretetet gyakorolt az emberek iránt. Az a Jézus, akit az ember a Kegyelem Korában látott, tele volt szeretettel, és mindig szeretettel volt az ember iránt, mert azért jött, hogy megmentse az emberiséget a bűntől. Képes volt megbocsátani az embereknek a bűneiket, amíg a keresztre feszítése teljesen meg nem váltotta az emberiséget a bűntől. Ebben az időszakban Isten irgalommal és szeretettel jelent meg az ember előtt, azaz bűnért való áldozattá lett az emberért, és keresztre feszítették az ember bűneiért, hogy azok örökre megbocsáttassanak(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A két megtestesülés teljessé teszi a megtestesülés jelentőségét). „Jézus megváltása nélkül az emberiség örökké bűnben élt volna, és a bűn utódaivá, a démonok leszármazottaivá vált volna. Így folytatva, az egész világ a Sátán tartózkodási helyévé, az ő lakóhelyévé vált volna. A megváltás műve azonban megkövetelte, hogy az emberiség iránt irgalmasságot és szeretetet tanúsítson; az emberiség csak ilyen módon kaphatott megbocsátást, és végül így nyerhette el a jogot, hogy Isten által teljessé és Isten által egészen megnyertté legyen. A munka ezen szakasza nélkül a hatezer éves irányítási terv nem tudott volna előrehaladni. Ha Jézust nem feszítették volna keresztre, ha csak betegeket gyógyított volna és démonokat űzött volna, akkor az emberek nem kaphattak volna teljes bűnbocsánatot. Az alatt a három és fél év alatt, amit Jézus a földön munkálkodva töltött, az Ő megváltási munkájának csak a felét végezte el; majd azzal, hogy a keresztre szegezve, a bűnös test hasonlatosságává lett, kiszolgáltatva a gonosznak, befejezte a keresztre feszítés munkáját, és átvette az emberiség rendeltetési helyét. Csak azután váltotta meg az emberiséget, miután átadatott a Sátán kezébe. Harminchárom és fél éven át szenvedett a földön, gúnyolták, rágalmazták és elhagyták, egészen odáig, hogy nem volt hová lehajtania a fejét, nem volt hol megpihennie, és később keresztre feszítették, egész lényével – szent és ártatlan testével – a keresztre szegezték. Mindenféle szenvedést elszenvedett, ami csak létezik. A hatalmon lévők kigúnyolták és megostorozták, a katonák még az arcába is köptek, Ő mégis hallgatott és kitartott a végsőkig, feltétel nélkül alávetve Magát egészen a halálig, amikor is megváltotta az egész emberiséget. Csak ezután engedték, hogy megpihenjen. A munka, amelyet Jézus végzett, csak a Kegyelem Korát képviseli; nem képviseli a Törvény Korát, és nem helyettesíti az utolsó napok munkáját sem. Ez a lényege Jézus munkájának a Kegyelem Korában, a második korszakban, amelyen az emberiség átment – a Megváltás Korában(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Megváltás Korának munkája mögötti valós történet). Amikor Jézus közöttünk élt, ezt prédikálta: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!(Máté 4:17). Megtanította az embert a bűnvallásra és a megbánásra, arra, hogy úgy szeressünk másokat, mint önmagunkat, és hetvenszer hétszer megbocsássunk másoknak, hogy szeressük Istent teljes szívünkből, lelkünkből és elménkből, imádjuk Istent lélekben és igazságban, és sorolhatnám még. Jézus szavai megmutatták az embereknek, hogy mi Isten akarata, és határozott célt és irányt adtak nekik a hitükben. Ez a törvény és a szabályok korlátain túlmutató lépés volt. Sok jelet és csodát is mutatott, betegeket gyógyított, démonokat űzött ki és bűnöket bocsátott meg. Tele volt toleranciával és türelemmel. Mindenki érezte Isten szeretetét és irgalmát, látta szeretetreméltóságát, és közelebb kerülhetett Őhozzá. Végül az Úr Jézust a keresztre szegezték, és örök vétekáldozatként szolgál, megbocsátva bűneinket egyszer s mindenkorra. Ezután az embereknek már csak meg kellett vallaniuk bűneiket és meg kellett térniük az Úr előtt, hogy bűneik megbocsáttassanak, és ne ítéljék és büntessék meg őket a törvény szerint. Képesek voltak imádságban Isten elé járulni és élvezni a békét, az örömöt és az Úrtól kapott gazdag áldásokat. Nyilvánvaló, hogy Jézus megváltó munkája nagy áldás volt az emberiség számára, lehetővé téve számunkra, hogy mind a mai napig fennmaradjunk és gyarapodjunk.

Tehát az, hogy az Úr Jézus befejezte munkáját, és megváltott minket a Sátán karmai közül, azt jelenti, hogy Isten üdvözítő munkája befejeződött? Azt jelenti, hogy nincs szükségünk többé Isten üdvözítő munkájára? A válasz a következő: Nem. Isten munkája még nem fejeződött be. Az emberiségnek szüksége van Isten üdvösségre irányuló munkájának egy újabb lépésére. Az embert az Úr Jézus megváltotta, és bűneink megbocsátásra kerültek, de bűnös természetünk még nem oldódott meg. Bűnös természetünk hajt bennünket, és mindig romlottságban élünk. Nem tehetünk mást, mint hogy állandóan hazudunk és vétkezünk. Lázadunk az Úr ellen, ellenállunk Neki, és nem tudjuk az Ő szavait a gyakorlatba átültetni. Mindannyian a bűnnel szembeni fájdalmas küzdelemben a bűn, a bűnvallás és az újbóli bűnözés körforgásában élünk. Senki sem tud szabadulni a bűn kötelékei és szigora alól. Így azok az emberek, akik nem tudnak szabadulni a bűntől, valóban elragadtathatnak a királyságba ítélet és megtisztulás nélkül? Egyértelmű, hogy nem. Isten szent Isten. „Szentség nélkül senki sem láthatja az Urat(Zsidók 12:14). Isten soha nem engedné meg, hogy azok, akik még mindig vétkeznek és ellenállnak neki, belépjenek az Ő királyságába. Ezért jövendölte meg az Úr, hogy újra eljön, miután befejezte megváltó munkáját. Az Úr Jézus visszatérése az ember bűnös természetének teljes feloldására szolgál, hogy megmentsen minket a bűntől, hogy ezáltal szentté válhassunk és beléphessünk Isten királyságába. Ahogy az Úr Jézus mondta: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra(János 16:12-13). „Szenteld meg őket az igazsággal: a Te igéd igazság(János 17:17). A Jelenések könyve is megjövendölte: „És hatalmas hangon így szólt: Féljétek az Istent, és adjatok Neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája(Jelenések 14:7). Láthatjuk, hogy az Úr Jézus igazságokat fejez ki és ítéletet hoz az Ő visszatérésekor, és elvezeti az embert, hogy belépjen minden igazságba. Ez teljes mértékben megmenti az emberiséget a bűntől és a Sátán erőitől, és elvezet minket Isten országába. Ez a munkának egy olyan lépése, amelyet Isten már régen eltervezett, és egyben az utolsó lépés Isten irányítási tervében. Olvassuk el Mindenható Isten néhány szavát, hogy jobban megértsük az igazságnak ezt az aspektusát.

Mindenható Isten mondja: „Bár Jézus sok munkát végzett az emberek között, Ő csak az egész emberiség megváltását teljesítette, és az ember vétekáldozatává vált; nem szabadította meg az embert minden romlott beállítottságától. Az embernek a Sátán befolyásától való teljes megmentéséhez nemcsak arra volt szükség, hogy Jézus vétekáldozattá váljon, és magára vegye az ember bűneit, hanem arra is, hogy Isten még nagyobb munkát végezzen, hogy az embert teljesen megszabadítsa sátánian romlott beállítottságától. Így most, hogy az ember bűnei megbocsátást nyertek, Isten ismét testet öltött, hogy az embert az új korba vezesse, és megkezdte a fenyítés és az ítélet munkáját. Ez a munka az embert egy magasabb világba vezette. Mindazok, akik alávetik magukat az Ő uralmának, magasabb igazságot fognak élvezni és nagyobb áldásokban részesülnek. Valóban a világosságban fognak élni, és elnyerik az igazságot, az utat és az életet(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Előszó).

A vétekáldozat révén az ember bűnei megbocsáttattak, mivel a keresztre feszítés munkája már véget ért, és Isten győzedelmeskedett a Sátán felett. De az emberben továbbra is benne maradt romlott beállítottsága, az ember még mindig vétkezhet és ellenállhat Istennek, és Isten nem nyerte meg az emberiséget. Ezért a munkának ebben a szakaszában Isten arra használja az igét, hogy leleplezze az ember romlott beállítottságát, és arra késztesse, hogy a helyes útnak megfelelően járjon el. Ez a szakasz jelentőségteljesebb, mint az előző, és gyümölcsözőbb is, mivel most az ige látja el közvetlenül az ember életét, és lehetővé teszi az ember beállítottságának teljes megújulását; ez sokkal alaposabb szakasza a munkának. Ezért a megtestesülés az utolsó napokban kiteljesítette Isten testet öltésének jelentőségét, és teljesen befejezte Isten irányítási tervét az ember üdvösségére vonatkozóan[Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A megtestesülés misztériuma (4)].

Az utolsó napok Krisztusa különböző igazságokat használ arra, hogy tanítsa az embert, hogy feltárja az ember lényegét, és hogy boncolgassa az ember szavait és tetteit. Ezek a szavak különböző igazságokat tartalmaznak, mint például az ember kötelessége, hogyan engedelmeskedjen az ember Istennek, hogyan legyen az ember hűséges Istenhez, hogyan kell az embernek megélnie normális emberi mivoltát, valamint Isten bölcsessége és természete, és így tovább. Ezek a szavak mind az ember lényegére és romlott beállítottságára irányulnak. Különösen azok a szavak, amelyek leleplezik, hogyan utasítja el az ember Istent, azzal kapcsolatban hangzanak el, hogy az ember a Sátán megtestesítője, és ellenséges erő Istennel szemben. Az ítélet munkája során Isten nem egyszerűen világossá teszi az ember természetét néhány szóval, hanem hosszasan feltárja, foglalkozik vele és megnyesegeti. A feltárásnak, a foglalkozásnak és nyesegetésnek e különböző módszereit nem lehet közönséges szavakkal helyettesíteni, hanem az igazsággal, amelyet az ember teljességgel nélkülöz. Csak az ilyen módszereket lehet ítéletnek nevezni; csak az ilyen ítélet által lehet az embert leigázni és alaposan meggyőzni Istenről, sőt, az Istenről való igaz ismeretre is szert tenni. Amit az ítélet munkája eredményez, az az, hogy az ember megérti Isten igazi arcát és az igazságot saját lázadásáról. Az ítélet munkája lehetővé teszi az ember számára, hogy sokat megértsen Isten akaratából, Isten munkájának céljából és a számára érthetetlen titkokból. Azt is lehetővé teszi az ember számára, hogy felismerje és megismerje romlott lényegét és romlottságának gyökereit, valamint felfedezze az ember csúfságát. Mindezeket a hatásokat az ítélet munkája hozza létre, mert e munka lényege valójában az a munka, amely megnyitja Isten igazságát, útját és életét mindazok számára, akiknek van hitük Őbenne. Ez a munka az Isten által végzett ítélet munkája(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus az igazsággal végzi az ítélet munkáját).

Ezt olvasva megértjük, hogy Isten miért végez ítélkezési munkát az utolsó napokban. Az Úr Jézus megváltó munkája épp hogy csak megbocsátotta bűneinket, de bűnös természetünk még mindig mélyen gyökerezik. Szükségünk van arra, hogy Isten több igazságot szóljon, és elvégezze az ítélet munkájának egy újabb lépését, hogy teljesen megtisztítsa és megmentse az emberiséget. Azaz, az Úr Jézus megváltó munkája csak előkészítette az utat Istennek, hogy Ő az utolsó napokban elvégezze az ítélet munkáját, ami Isten egész üdvözítő munkájának a legfontosabb, legközpontibb része. Ez egyben a mi egyetlen utunk a teljes üdvösséghez és a királyságba való belépéshez. Amikor a munkának ez a lépése befejeződik, az ember romlott természete megtisztul, és felhagyunk a bűnnel és az Istennek való ellenállással. Képesek leszünk igazán alávetni magunkat Istennek és imádni Őt, és így Isten munkája az emberiség megmentéséért teljesen lezárul. Ez lesz Isten 6000 éves irányítási tervének befejezése. Mindenható Isten megjelent és munkálkodni kezdett az utolsó napokban, véget vetve a Kegyelem Korának és megkezdve a Királyság Korát. Kifejezte az emberiség megtisztításához és teljes megmentéséhez szükséges összes igazságot, nemcsak Isten irányítási tervének minden titkát tárta fel, hanem megítélte és leleplezte az ember valamennyi sátáni természetét és Isten ellen irányuló hajlamát is, és felfedte az Istenről alkotott összes elképzelésünket, és a hitünkben lévő téves eszméinket. A bűntől való meneküléshez és a teljes megváltáshoz vezető utat is nekünk adta, és még ezeknél is többet. Mindenható Isten szavai felbecsülhetetlenek! Ezek mind az igazság valóságai, amelyeknek az emberek birtokában kell lenni ahhoz, hogy megtisztuljanak és teljesen üdvözüljenek, és ezek olyan szavak, amelyeket Isten soha nem mondott a Törvény vagy a Kegyelem Korában. Ez Isten, aki az utolsó napokban megmutatja nekünk az örök élethez vezető utat. Sokan, akik Isten választott népe közül átmentek az Ő ítéletén, látták a romlottságuk és Istennek ellenálló sátáni természetük igazságát, és valódi megértést nyertek Isten igazságos, megsérthetetlen természetéről, és kifejlesztették az Isten iránti tiszteletet. Végső soron megszabadulnak a bűn béklyóitól és megélik az igazi emberi hasonlatosságot. Mindannyian hihetetlen bizonyságot tesznek arról, hogy megszabadultak a bűntől és győzedelmeskedtek a Sátán felett. Isten választott népének minden tagja tudja, hogy Isten ítéletének utolsó napokban végzett munkája valóban az Ő végső üdvössége az emberiség számára! E nélkül az ítélő munka nélkül soha nem látnánk meg saját romlottságunk igazságát, soha nem ismernénk meg saját bűneink gyökerét, és soha nem lennénk képesek megtisztítani és megváltoztatni romlott természetünket. Mindenható Isten már a katasztrófák előtt létrehozta a győztesek egy csoportját, és az Ő királyságának evangéliuma elterjedt az egész világon. A tények azt mutatják, hogy Mindenható Isten teljesen legyőzte a Sátánt és elnyerte az összes dicsőséget, és az Ő 6000 éves irányítási terve befejeződött. A nagy katasztrófák elkezdődtek, és minden gonosztevő, aki ellenáll Istennek, elnyeri büntetését és elpusztul a katasztrófákban, míg azokat, akik átesnek az ítéleten és megtisztulnak, Isten megvédi a katasztrófák során. Ezután új ég és új föld keletkezik – Krisztus királysága megnyilvánul a földön, és akik megmaradnak, azok lesznek Isten népe. Ők örökké Isten országában fognak élni, élvezni fogják áldásait és mindazt, amit megígért. Ez valóban beteljesíti a Jelenések könyvének próféciáit: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az Ő Krisztusáé lett, és Ő uralkodni fog örökkön-örökké(Jelenések 11:15). „Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és Maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak(Jelenések 21:3-4).

Ezen a ponton láthatjuk mennyire értékes és gyakorlatias Isten három lépése! Mindegyik az ember bűnének problémáját és egyetlen cél beteljesítését hivatott megoldani. Ez pedig az, hogy lépésről lépésre megmentse az emberiséget a Sátán hatalmától és a bűntől, hogy beléphessünk Isten országába, és elnyerhessük ígéreteit és áldásait. A munka minden egyes szakasza kapcsolódik a következőhöz, és minden lépés az előző lépés alapjaira épül, és mindegyik mélyrehatóbb és magasztosabb az előzőnél. Szorosan kapcsolódnak egymáshoz, elválaszthatatlanok, és egymás nélkül nem működnek. Látod, a Törvény Korának munkája nélkül senki sem tudná, mi a bűn, mindannyiunkat eltaposna a Sátán, és bűnben élnénk. A Sátán magával ragadna és eltörölne minket. A Kegyelem Korának megváltó munkája nélkül az emberiség büntetést szenvedne a túl sok elkövetett bűn miatt, és nem jutottunk volna el a mai napig. Mi lenne akkor, ha Isten nem végezné el az ítélet munkáját az utolsó napokban? Enélkül soha nem szabadulnánk ki a bűn kötelékéből, és nem lennénk méltóak arra, hogy belépjünk a mennyek országába. Végül elpusztulnánk, mert mélységesen bűnösek vagyunk. Nyilvánvaló, hogy ha e három lépésből álló munkának egyetlen lépése is hiányozna, az emberiség a Sátánhoz tartozna és soha nem lehetne teljesen megmentve. A munkának ez a három szakasza alkotja Isten teljes irányítási tervét az ember megmentésére. Minden egyes lépés még az előzőnél is kritikusabb, és ezek mind Isten aprólékos intézkedései az emberiség megmentése érdekében. Mindez teljes mértékben megmutatja nekünk Isten nagy szeretetét és azt, hogy üdvözíti az emberiséget. Megmutatja nekünk továbbá az Ő bölcsességét és mindenhatóságát is. Ahogy Mindenható Isten mondja: „Az egész irányítási tervem, a hatezer éves irányítási terv három szakaszból, vagyis három korszakból áll: a Törvény Kora a kezdetben; a Kegyelem Kora (amely egyben a Megváltás kora is); és a Királyság Kora az utolsó időkben. A munkám tartalma ebben a három korszakban az egyes korszakok természetétől függően változik, de ez a munka mindegyik szakaszban összhangban van az ember szükségleteivel – pontosabban, a Sátán cselvetéseitől függően alakul, amiket az ellene vívott háborúmban alkalmaz. Munkám célja a Sátán legyőzése, bölcsességem és mindenhatóságom nyilvánvalóvá tétele, a Sátán valamennyi trükkjének leleplezése, és ezzel a teljes emberi faj megmentése, amely a Sátán uralma alatt él. Munkám célja, hogy megnyilvánuljon bölcsességem és mindenhatóságom, és feltáruljon a Sátán elviselhetetlen alantassága. Sőt, munkám célja még ennél is több: hogy lehetővé tegyem, hogy a teremtett lények különbséget tudjanak tenni jó és gonosz között; hogy tisztában legyenek azzal, hogy én vagyok mindenek Uralkodója; hogy világosan lássák, hogy a Sátán, az elfajzott, a gonosz, az emberiség ellensége; és hogy lehetővé tegyem számukra, hogy teljes bizonyossággal tudják megkülönböztetni a jót és a gonoszt, az igazságot és a hamisságot, a szentséget és a tisztátalanságot, valamint a nagyszerűt és az alantast. Így a tudatlan emberiség képes lesz tanúskodni Mellettem, hogy nem Én rontom meg az emberiséget, hogy csakis Én – a Teremtő – menthetem meg az emberiséget, és csakis Én adhatom meg az embereknek azokat a dolgokat, amelyekben örömüket lelhetik; és meg fogják tudni, hogy Én vagyok a mindenség Uralkodója, a Sátán pedig csak egy az Általam teremtett lények közül, aki később Ellenem fordult. Hatezer éves irányítási tervem három szakaszból áll. Így dolgozom, hogy elérjem azt a hatást, amely által a teremtett lények tanúbizonyságot tudnak tenni Rólam, és képesek megérteni akaratomat, és megtudni, hogy Én vagyok az igazság(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Megváltás Korának munkája mögötti valós történet).

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Mi a megtestesülés?

Mindannyian tudjuk, hogy kétezer évvel ezelőtt Isten megtestesült az emberek világában Úr Jézusként, hogy megváltsa az emberiséget, és...

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren