Mi a megtestesülés?

1 március 2023

Mindannyian tudjuk, hogy kétezer évvel ezelőtt Isten megtestesült az emberek világában Úr Jézusként, hogy megváltsa az emberiséget, és hirdette: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!(Máté 4:17). Ő sok igazságot is kifejezett, és hogy a megváltás művét elvégezze, keresztre feszítették, mint az emberiség vétekáldozatát, ezáltal lezárta a Törvény Korát és megkezdte a Kegyelem Korát. Ez volt az a munka, amelyet az emberiség megváltásáért végzett, amikor Isten először testet öltött. Bár a judaizmus kétségbeesetten próbálta elítélni az Úr Jézust, és összefogtak a római kormánnyal, hogy keresztre szegezzék Őt, kétezer évvel később az Úr Jézus evangéliuma a föld minden szegletébe elterjedt. Ez azt bizonyítja, hogy az Úr Jézus volt a megtestesült Isten, az egy igaz Isten és Teremtő, aki megjelent, hogy testben munkálkodjon. Mégis sokan nem fogadják el, hogy az Úr Jézus a megtestesült Isten. Ehelyett az Úr Jézust közönséges emberként kezelik. Még sok lelkipásztor sem fogadja el, hogy az Úr Jézus Isten, és csak azt gondolják, hogy Ő Isten szeretett Fia. Ma, bár rengetegen vannak az Úrban hívők, valójában kevesen tudják, hogy az Úr Jézus Isten, és senki sem ismeri az Úr Jézus által kifejezett összes igazság értelmét és értékét. Tehát az Úr fogadásának kérdésében sokan katasztrofális helyzetbe kerültek, mert nem hallhatják Isten hangját. Mert azok, akik nem hallhatják Isten hangját – bár külsőleg úgy tűnik, hogy szenvedélyesen hisznek –, ha látnák az Emberfia képmását az Úr Jézusban, vajon valóban képesek lennének-e továbbra is hinni az Úrban és követni Őt? Képesek lennének-e az Úr Jézust közönséges emberként elítélni, és tagadni, hogy Ő Isten? Ha ma hallanák az Úr Jézust, amint ennyi igazságot fejez ki, képesek lennének-e még mindig elítélni az Úr Jézust istenkáromlásért, és újra a keresztre szegezni Őt? Annak a ténynek az alapján, hogy a farizeusok elítélték az Úr Jézust, bizonyossággal mondhatjuk, hogy ha mindazok, akik ma hisznek az Úrban, valóban meglátnák Őt eredeti képmásában, mint az Emberfiát, sokan valószínűleg elfutnának, még többen bírálnák és elítélnék az Úr Jézust, éppúgy, mint a farizeusok, és ismét a keresztre szegeznék Őt. Néhányan talán ellenkeznek, amikor így fogalmazok, de minden, amit mondok, tény. Pontosan azért, mert az emberiség olyan mélyen megromlott, és csak a szemére hagyatkozik az Istenbe vetett hitében, senki sem tudta felismerni, hogy a megtestesült Emberfia az Isten megjelenése. Ez azt mutatja, hogy a megtestesülés egy nagy misztérium. Évezredek óta senki sem volt képes megérteni az igazságnak ezt az aspektusát. Bár a hívők tudják, hogy az Úr Jézus a megtestesült Isten, senki sem volt képes világosan megmagyarázni, hogy mi a megtestesülés, és hogyan kell értenünk a megtestesült Istent.

Miért döntött tehát Isten úgy, hogy testet ölt, hogy megjelenjen és munkálkodjon? Pontosabban szólva, az emberiség romlottsága megkövetelte, hogy Isten megtestesüljön, hogy elvégezze a megváltás munkáját. Más szóval, csak megtestesülve tudta véghezvinni az emberiség teljes megváltását. Isten kétszer is testet öltött, hogy megváltsa és megmentse az emberiséget. Az Úr Jézus volt a megtestesült Isten, és azért jött, hogy elvégezze a megváltás munkáját. Egyesek azt kérdezhetik: Miért nem egy személyt használt Isten a megváltás munkájának elvégzésére? Miért testesült meg Isten? Mert a romlott emberiség minden tagja magában hordozza a bűnt, mindannyian bűnösök vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem voltak megfelelő vétekáldozatok. Csak a megtestesült Emberfia volt bűn nélküli, ezért Isten Emberfiaként testesült meg, hogy Maga vállalja a megváltás munkáját. Csak ez mutatta meg igazán Isten igazságosságát és szentségét, teljesen megalázta a Sátánt, és nem hagyott neki okot arra, hogy Istent vádolja. Ez tette lehetővé azt is, hogy az emberiség megismerje Isten irántuk való őszinte szeretetét és irgalmát. Amikor az Úr Jézus befejezte a megváltás munkáját, megjövendölte, hogy újra el fog jönni. Ma az Úr Jézus már visszatért, és Ő a megtestesült Mindenható Isten. A Mindenható Isten sok igazságot fejezett ki, és végzi az ítélet munkáját az utolsó napokban, hogy teljesen megtisztítsa az emberiség romlottságát, hogy megmentse az emberiséget a bűntől és a Sátán hatalmából, és hogy az emberiséget egy gyönyörű rendeltetési helyre vigye. Mégis, ami váratlan, az az, hogy annak ellenére, hogy a Mindenható Isten annyi igazságot fejezett ki, az antikrisztusok erői a vallásos világban még mindig vadul ellenállnak Neki és elítélik Őt, és még az uralkodó kommunista párttal is összefogtak, hogy megpróbálják meggátolni, tönkretenni és betiltani Isten megjelenését és munkáját az utolsó napokban. Mindent megtesznek, hogy tagadják, hogy a Mindenható Isten a megtestesült Isten megjelenése, valamint elítélik és káromolják a Mindenható Istent, mint egy közönséges személyt, ami teljesen leleplezi az antikrisztusi erők rút arcát a vallásos világban, mint akik gyűlölik az igazságot és ellenállnak Istennek. Ha kétezer évre visszatekintünk, azt látjuk, hogy a judaizmus főpapjai, írástudói és farizeusai inkább meghaltak volna, minthogy elfogadják az Úr Jézust Messiásként. Úgy jellemezték az Úr Jézust, mint egy közönséges embert, aki istenkáromlást szólt, mindent megtettek, hogy ellene álljanak, hogy elítéljék és káromolják az Úr Jézust, és végül keresztre szegezték Őt, elkövetve egy szörnyű bűntettet, amelyért Isten megátkozta és megbüntette őket. Ma a Mindenható Isten az Emberfia képében jelenik meg és munkálkodik. Sokan látták, hogy a Mindenható Isten által kifejezett szavak az igazság, hallották Isten hangját, és mindannyian boldogan elfogadták Isten munkáját az utolsó napokban, és üdvözölték az Urat. Sokan vannak azonban, akik nem ismerik a megtestesült Istent, akik még mindig úgy kezelik a Mindenható Istent, mint egy közönséges személyt, aztán elítélik és elmarasztalják mindazokat, akik elfogadják a Mindenható Istent, mondván, hogy egy közönséges személyben hisznek. Ezek az emberek azt hiszik, hogy értik a Bibliát, ezért elutasítják az igaz út kutatását, őrülten elítélik és ellene állnak a Mindenható Istennek, és újra és újra elkövetik Isten keresztre feszítésének bűnét. Miért ítélték el és utasították el az emberek Isten mindkét megtestesülését? Azért, mert az emberek nem ismerik Istent, nem értik, mi az igazság, és még kevésbé értik a megtestesülés nagy titkát. Továbbá azért, mert az emberek mélyen romlottak és sátáni természetűek. Ők nem csak utálják és gyűlölik az igazságot, hanem vadul ellenségesek Istennel szemben, és egyáltalán nem félnek. Mi több, vannak olyan meglehetősen jámbor istenhívők is, akiket tudatlanságuk miatt a KKP, a démonok királya, és a vallási antikrisztusi erők megtévesztettek, és az Istennel szembeni ellenállás útjára léptek. A kudarcuk oka, hogy hiányzik az ismeretük a megtestesülésről és az igazságról, ezért képtelenek meghallani Isten hangját, és ezért a megtestesült Istent közönséges emberként kezelik, valamint elítélik és káromolják Őt. Egyértelműen látható, hogy a megtestesülés igazságának megértése létfontosságú ahhoz, hogy fogadjuk az Urat, és felemelkedjünk a mennyek országába. Ez a végső rendeltetési helyünkkel kapcsolatos döntő kérdés.

Sokan megkérdezik: mivel az Úr Jézus a megtestesült Isten, aki elvégezte a megváltás munkáját, és az emberiség már megmenekült és Isten felé fordult, miért kell Istennek még mindig megtestesülnie az utolsó napokban, hogy elvégezze az ítélet munkáját az emberiség megmentéséért? Ennek nagyon mély értelme van. Egyszerűen fogalmazva, azt, hogy Isten kétszer testet öltsön, hogy megváltsa az emberiséget, majd teljesen megtisztítson és megmentsen minket, Isten már jóval a világ teremtése előtt eleve elhatározta. A Bibliában számos prófécia van, amely azt állítja, hogy Isten kétszer is megtestesül, mint az Emberfia. Az első alkalommal a keresztre feszítés mint bűnért való áldozat által befejezte a megváltás munkáját, így az emberek bűnei megbocsátást nyertek, de az emberek nem szabadultak meg a bűntől és nem érték el a szentséget. A második alkalommal, az igazság kifejezése és az ítélet munkája révén Ő alaposan meg fogja tisztítani az emberiséget, teljesen megmenti az emberiséget a bűntől és a Sátán befolyásától, véget vet a korszaknak, és az emberiséget egy gyönyörű rendeltetési helyre viszi. Ezért a két inkarnáció az emberiség megváltására, aztán az emberiség teljes megmentésére szolgál. Isten kétszer ölt testet, hogy elvégezze az emberiség megmentésére vonatkozó irányítási tervét. Ma a Mindenható Isten ítélő munkája az utolsó napokban meghódított és tökéletesített egy embercsoportot, akiket győztesekké tett, Isten legyőzte a Sátánt és dicsőséget szerzett, és elmondható, hogy Isten elvégezte nagyszerű munkáját. Ezek olyan dolgok, amelyeket Isten már megtett. Most már láthatjuk a hihetetlen jelentőségét Isten megtestesülésének az utolsó napokban. Egyrészt véget vetett a régi kornak, a Kegyelem Korának, és egy új kort kezdett el, a Királyság Korát. Másrészt teljesen megtisztítja, megmenti és egy gyönyörű rendeltetési helyre viszi az emberiséget. Mind a megváltás, mind pedig az ítélet munkáját a megtestesült Isten végzi el, így Isten két megtestesülése valóban mély jelentőséggel bír. Ma A Mindenható Isten oly sok igazságot fejezett ki és oly nagyszerű dolgokat tett a világunkban, mégis miért van még mindig olyan sok ember, aki nem ismeri Isten munkáját? Sokan még mindig nem hajlandók elismerni, hogy a Mindenható Isten a megtestesült Isten, vallásos elképzelésekhez ragaszkodnak, azt hiszik, hogy csak az Úr Jézus Isten, és ragaszkodnak ahhoz, hogy csak a Biblia betartásával juthatunk be a mennyek országába. Milyen ostoba és tudatlan dolog ez! Hogyan hallhatnák meg az ilyen ostoba emberek valaha is Isten hangját? És hogyan fedezhetnék fel a Mindenható Isten által kifejezett összes igazságot? Végső soron ez azért van, mert az emberek nem ismerik a megtestesült Istent, és nem tudják felismerni Isten hangját, így nem tudnak felemeltetni Isten trónja elé. Ezek a tudatlan emberek, ezek a balga szüzek soha nem fogják elnyerni Isten jóváhagyását, akárhány évig is hisznek. Világos, hogy ha szeretnéd fogadni az Urat, a megtestesült Isten ismerete és a megtestesülés igazságának megértése kulcsfontosságú! Tehát, mi is pontosan a megtestesülés? És hogyan kell értenünk a megtestesülést? Hogyan tudunk különbséget tenni igaz és hamis Krisztus között? Meg fogjuk érteni, miután elolvastuk a Mindenható Isten igéjét.

Mindenható Isten mondja: „A »megtestesülés« Isten megjelenése a testben; Isten a test képében munkálkodik a teremtett emberiség körében. Tehát ahhoz, hogy Isten testet öltsön, előbb testté kell lennie, normális emberi mivolttal rendelkező testté; ez a legalapvetőbb előfeltétel. Valójában Isten megtestesülésének következménye, hogy Isten a testben él és munkálkodik, és Isten a maga teljes lényegében testté lesz, emberré lesz(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az Isten által lakott test lényege). „A megtestesült Istent Krisztusnak hívják, és Krisztus az Isten Lelke által felöltött test. Ez a test nem hasonlít semmilyen emberhez, aki testből való. Ez a különbség azért van, mert Krisztus nem test és vér; Ő a Lélek megtestesülése. Egyszerre rendelkezik normális emberi és teljes isteni mivoltával. Isteni mivoltának egyetlen ember sincs birtokában. Normális emberi mivolta fenntartja minden normális tevékenységét a testben, míg isteni mivolta Magának Istennek a munkáját végzi(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus lényege a Mennyei Atya akaratának való engedelmesség). „A testté lett Istent Krisztusnak nevezzük, és ugyanígy a Krisztust, aki meg tudja adni az embereknek az igazságot, Istennek nevezzük. Nincs ebben semmi túlzott, hiszen Ő birtokolja Isten lényegét, birtokolja Isten természetét és bölcsességét az Ő munkájában – amelyek ember számára elérhetetlenek. Azok, akik Krisztusnak nevezik magukat, mégsem képesek Isten munkáját végezni, szélhámosok. Krisztus nem pusztán Isten megnyilvánulása a földön, hanem a konkrét test is, amelyet Isten felvesz, mialatt munkáját végzi és befejezi az emberek között. Ennek a testnek a helyét nem veheti át bármelyik ember, hanem olyan test ez, amely képes megfelelően hordozni Isten munkáját a földön, kifejezni Isten természetét, jól képviselni Istent, és életet biztosítani az embernek(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Csak az utolsó napok Krisztusa adhatja meg az embernek az örök élet útját). Isten Igéje világosan kimondja, hogy a megtestesülés Isten Lelkének testben való megvalósulása, ami azt jelenti, hogy Isten Lelke testet ölt, hogy hétköznapi emberré váljon, majd megjelenik és munkálkodik az emberi világban. Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy Isten Lelke testet ölt, és Emberfiává válik. Külsőleg a megtestesült Isten egy normális, hétköznapi ember, aki sem nem magasztos, sem nem rendkívüli, aki úgy étkezik, öltözködik és közlekedik, mint a hétköznapi emberek, és hétköznapi életet él. Ennie kell, amikor éhes, és aludnia, amikor fáradt, normális emberi érzelmeket él át, valóban és ténylegesen az emberek között él, és senki sem láthatja, hogy Ő a megtestesült gyakorlati Isten. Mégis, annak ellenére, hogy egy ilyen normális, hétköznapi személy, lényeges különbség van közte és a teremtett emberek között. Ő Isten megtestesülése, és benne Isten Lelke van. Normális emberi mivolta mellett teljes isteni mivolta is van, ami látható és kézzelfogható. Ez főként abban nyilvánul meg, hogy bármikor és bárhol képes kifejezni az igazságot és feltárni a titkokat. Kifejezheti és tanúsíthatja Isten természetét, mindazt, amivel Isten rendelkezik és ami Isten, Isten elméjét és gondolatait, Isten szeretetét, valamint Isten mindenhatóságát és bölcsességét, hogy minden ember megismerhesse és megérthesse Istent. Ő a Biblia minden titkát is képes feltárni, ami azt jelenti, hogy fel tudja nyitni a Jelenésekben megjövendölt tekercset. Ez bizonyítja, hogy Ő teljes isteni mivolttal rendelkezik. Külsőleg Krisztus egy hétköznapi ember, de képes oly sok igazságot kifejezni, felébreszteni az embereket, és megmenteni a romlott emberiséget a Sátán befolyásától. Ha nincs benne Isten Lelke, hogyan tudná bárki is megtenni ezeket a dolgokat? Bizonyára egyetlen híresség vagy nagy ember sem tudna ilyen dolgokat tenni, mert egyetlen híresség vagy nagy ember sem tudja kifejezni az igazságot. Ők egyáltalán nem rendelkeznek igazsággal. Még önmagukat sem tudták megmenteni, hogyan tudnák hát megmenteni az egész emberiséget? A megtestesült Isten képes kifejezni az igazságot, és elvégezheti az ítélet munkáját, hogy megtisztítsa és megmentse az emberiséget, mely képességekkel egyetlen ember sem rendelkezik. Az Ige testet ölt című könyv Isten kijelentése az utolsó napokban, és bizonyságtétel Isten ítélő munkájáról az utolsó napokban. Amint Isten választott népe megtapasztalta Isten ítélő munkáját az utolsó napokban, és elfogadta magának a Mindenható Istennek az öntözését és pásztorlását, mindannyian megérezték a megtestesült Isten munkájának mély gyakorlatiasságát. Isten valóban és igazán az emberek között él, és a mi valós helyzetünk alapján fejezi ki az igazságot, hogy támogasson és ellásson bennünket, valamint hogy leleplezze az Istenbe vetett hitünkben való elhajlásainkat, téves törekvéseinket és nézeteinket, és mindenféle sátáni természetet bennünk, hogy ismereteket szerezhessünk és megváltozhassunk. Isten elmondja nekünk az emberekkel kapcsolatos vágyait és követelményeit is, megadja nekünk a legpraktikusabb és legpontosabb célokat, amelyekre törekedjünk, és elveket, amelyeket gyakoroljunk, hogy beléphessünk az igazság valóságába, megkapjuk Isten üdvösségét, és teljesen megmeneküljünk a Sátán sötét erőitől. Mindenki, aki követi a Mindenható Istent, mélyen megtapasztalja, hogy a megtestesült Isten nélkül, aki azért jön, hogy kifejezze az igazságot, hogy ítélje és fenyítse az embereket, soha nem lenne képes felismerni bűnös természetét, és nem is lenne képes kiszabadulni a bűn fogságából és kényszeréből. Azt is felismerik, hogy csak Isten ítéletének és büntetésének elfogadásával tisztulhat meg romlott természetük, csak Isten igazságos természetének ismeretében félhetik Istent és kerülhetik a gonoszt, és csak Isten igéje szerint élve élhetik meg az igazi emberi hasonlatosságot, így lehetnek alkalmasak Isten ígéreteinek és áldásainak befogadására, és juthatnak be a mennyek országába. Figyeljük meg ezt: A megtestesült Isten nélkül, aki eljött és annyi igazságot fejezett ki az utolsó napokban, lenne-e valaha is ez az életben egyszer adódó lehetőségünk, hogy megmeneküljünk? Képesek lennénk-e fogadni Isten ítéletét és fenyítését, és élvezhetnénk-e Isten bőséges áldásait? Isten utolsó napokban történő megtestesülése nélkül az egész emberiség pusztulásra lenne ítélve, és senki sem nyerne üdvösséget. Ez pontosan úgy van, ahogy a Mindenható Isten igéje mondja: „Ezúttal Isten nem szellemi testben jön, hogy elvégezze a munkát, hanem nagyon is hétköznapi testben. Ráadásul ez nem csupán Isten második inkarnációjának teste, hanem az a test is, amelyben Isten ismét hússá és vérré lesz. Ez egy nagyon is hétköznapi test. Te nem láthatsz semmit, ami kiemelné őt a többiek közül, de korábban sosem hallott igazságokat szerezhetsz tőle. Ez a jelentéktelen test magába foglalja az Istentől származó igazság minden szavát, átveszi Isten munkáját az utolsó napokban, és kifejezi Isten teljes természetét, hogy az ember megértse azt. Nem ég benned a vágy, hogy lásd a mennyei Istent? Nem ég benned a vágy, hogy megértsd a mennyei Istent? Nem ég benned a vágy, hogy lásd az emberiség rendeltetési helyét? Mindezen titkokat elmondja neked – olyan titkokat, amelyeket egyetlen ember sem volt képes idáig elmondani, és azokról az igazságokról is beszél neked, amelyeket nem értesz. Ő a te kapud a királyságba, és a te vezetőd az új korba. Egy ilyen hétköznapi test sok felfoghatatlan titkot rejt. Tettei talán kifürkészhetetlenek számodra, de az általa végzett munka végső célja elég, hogy lásd, Ő – ahogy az emberek hiszik – nem egyszerű hús és vér. Ő ugyanis Isten akaratát és gondoskodását képviseli az emberiség iránt az utolsó napokban. Bár nem hallhatod, hogy szavai megráznák az eget és a földet, bár nem láthatod, hogy a szeme olyan, mint a tűz lángja, és bár nem érezheted meg az Ő fegyelmező vasvesszejét, mindazonáltal hallhatod a szavaiból, hogy Isten haragvó, és tudhatod, hogy Isten együttérez az emberiséggel; láthatod Istennek és az ő bölcsességének igazságos természetét, sőt, felismerheted Istennek az egész emberiség iránti féltő gondoskodását. Isten munkája az utolsó napokban az, hogy az ember láthassa a mennyei Istent a földi emberek közt élni, és hogy az ember megismerhesse, tisztelhesse és szerethesse Istent, és engedelmeskedjen neki. Ezért tért vissza másodszor is testet öltve. Bár a ma látott Isten ugyanolyan, mint az ember, egy Isten, akinek orra és két szeme van, egy jelentéktelen Isten, végül Isten megmutatja nektek, hogy ha ez az ember nem létezne, a menny és a föld hatalmas változáson menne keresztül; ha ez az ember nem létezne, a menny elhomályosulna, a föld káoszba süllyedne, és az egész emberiség éhínségek és járványok közepette élne. Ő majd megmutatja nektek, hogy ha a megtestesült Isten nem jönne el, hogy megmentsen titeket az utolsó napokban, akkor Isten régen elpusztította volna az egész emberiséget a pokolban; ha ez a test nem létezne, akkor örökké főbűnösök lennétek, és hullák mindörökké. Tudnotok kell, hogy ha ez a test nem létezne, az egész emberiség elkerülhetetlen balsorssal nézne szembe, és lehetetlennek találná, hogy elkerülje a még keményebb büntetést, amelyet Isten az utolsó napokban szab ki az emberiségre. Ha ez a közönséges test nem született volna meg, mindannyian olyan állapotban lennétek, ahol életért könyörögnétek anélkül, hogy képesek lennétek élni, és a halálért imádkoznátok anélkül, hogy képesek lennétek meghalni. Ha ez a test nem létezne, akkor nem tehetnétek szert az igazságra, és ma nem járulhatnátok Isten trónja elé, hanem Isten megbüntetne benneteket súlyos bűneitekért. Tudtátok, hogy ha Isten nem tért volna vissza a hús-vér testbe, senkinek sem lenne esélye üdvözülni; és ha nem jött volna el ez a test, Isten már régen véget vetett volna a régmúlt korszaknak? És mivel ez így van, még mindig képesek vagytok elutasítani Isten második megtestesülését? Ha egyszer oly sok hasznot húztok ebből a közönséges emberből, miért ne fogadnátok el Őt örömmel?(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Tudtad? Isten nagy dolgot vitt véghez az emberek között).

Ezen a ponton néhányan megkérdezhetik: A megtestesült Isten külső megjelenése közönséges, isteni mivolta pedig a testében van elrejtve, tehát ha Isten eljött, hogyan ismerhetjük fel Őt a megtestesült Istennek? A Mindenható Isten szavai megmutatják nekünk az utat. Mindenható Isten mondja: „Aki a megtestesült Isten, annak Isten lényegét kell birtokolnia, és aki a megtestesült Isten, annak Isten kifejeződését kell birtokolnia. Mivel Isten testté lesz, világra fogja hozni azt a munkát, amit elvégezni szándékozik, és mivel Isten testté lesz, ki fogja fejezni azt, ami Ő, és képes lesz az igazságot az emberhez elhozni, életet ajándékozni neki, és utat mutatni neki. Az a test, amely nem rendelkezik Isten lényegével, határozottan nem a megtestesült Isten; ehhez nem fér kétség. Ha az ember utána akar kutatni, hogy vajon Isten megtestesült teste-e, akkor ezt az általa kifejezett természettel és az általa mondott szavakkal kell alátámasztania. Ami azt jelenti, hogy annak megerősítéséhez, hogy ez Isten megtestesült teste-e vagy sem, és hogy ez az igaz út vagy sem, az Ő lényege alapján kell különbséget tenni. Így tehát annak eldöntésében, hogy Isten megtestesült testéről van-e szó, a kulcs az Ő lényegében (a munkájában, a kijelentéseiben, a természetében és sok más aspektusában) rejlik, nem pedig a külső megjelenésben. Ha az ember csak a külső megjelenését vizsgálja, és ennek következtében figyelmen kívül hagyja a lényegét, az azt mutatja, hogy az ember tájékozatlan és tudatlan(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Előszó). Isten igéjéből láthatjuk, hogy a megtestesült Isten felismerése nem a megjelenésén alapul, sem azon, hogy milyen családban született, hogy van-e pozíciója vagy hatalma, vagy hogy van-e tekintélye a vallásos világban. Ez nem ezeken a dolgokon alapul. Ehelyett azon alapul, hogy rendelkezik-e Isten lényegével, hogy ki tudja-e fejezni az igazságot és képes-e elvégezni Isten munkáját. Ez a leglényegesebb elem. Ha Ő ki tudja fejezni az igazságot, és el tudja végezni az emberiség megmentésének munkáját, akkor annak ellenére, hogy egy átlagos családba született, és nincs hatalma és pozíciója a társadalomban, Ő Isten. Éppen úgy, mint a Kegyelem Korában, amikor az Úr Jézus eljött, hogy munkálkodjon, egy hétköznapi családba született, egy jászolban jött a világra, nem volt magas vagy erőteljes testalkatú, és nem volt státusza vagy hatalma, mégis ki tudta fejezni az igazságot, meg tudta mutatni a megtérés útját, és meg tudta bocsátani az emberek bűneit. Azok, akik szerették az igazságot, mint az Ő tanítványai, Péter és János, látták az Úr Jézus munkájában és az általa kifejezett igazságban, hogy Isten hatalmával és tekintélyével rendelkezett, és felismerték az Úr Jézust, mint Messiást, ezért követték Őt, és elnyerték az Úr szabadítását. Ma Isten ismét testet öltött az emberi világban, és még ha külsőleg hétköznapi embernek is tűnik, a Mindenható Isten sok igazságot tud kifejezni, és végzi az ítélet munkáját az utolsó napokban. Minden országban és helyen sokan látták a Mindenható Isten által kifejezett igazságot, felismerték Isten hangját, elfogadták a Mindenható Istent, és felemeltettek Isten trónja elé. Elkezdték megtapasztalni Isten ítéletét és fenyítését, és megértettek némi igazságot. Mindannyiuknak csodálatos élményeik és tanúságtételük van, és mindent beleadnak, hogy hirdessék az evangéliumot és bizonyságot tegyenek Istenről. A tények bizonyítják, hogy csak aki képes kifejezni az igazságot, megítélni és megtisztítani az embereket, és teljesen megmenteni az emberiséget, az lehet Krisztus és a megtestesült Isten. Ez tagadhatatlan. Ha valaki nem tudja kifejezni az igazságot, és csak jelekkel és csodákkal tud másokat megtéveszteni, az egy gonosz szellem műve. Ha Istennek nevezi magát, akkor hamis Krisztus, aki Istennek adja ki magát. Ahhoz, hogy megismerjük a megtestesült Istent, biztosnak kell lennünk ebben a tényben: Csak a megtestesült Isten tudja kifejezni az igazságot, végezni az ítélet munkáját az utolsó napokban, és teljesen megmenteni az emberiséget a Sátán erőitől.

A Mindenható Isten annyi igazságot fejezett ki és olyan nagyszerű munkát végzett az utolsó napokban, mégis sokan vannak, akik szemet hunynak felette, és csak arra várnak, hogy az Úr Jézus nyíltan eljöjjön egy felhőn. Az ilyen emberek sírni fognak és fogukat csikorgatják, amikor a katasztrófában elpusztulnak. Ez beteljesíti a Jelenésekben található próféciát: „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja Őt a föld minden nemzetsége(Jelenések 1:7). A Mindenható Isten ezt is mondja: „Mire meglátod Jézus szellemi testét, Isten újjáteremti a mennyet és a földet.” Végül olvassunk el egy részt a Mindenható Isten igéjéből. Mindenható Isten mondja: „Akik anélkül szeretnék elnyerni az életet, hogy a Krisztus által kimondott igazságra támaszkodnának, azok a legnevetségesebb emberek a földön; és akik nem fogadják el az élet útját, amelyet Krisztus hozott el, azok eltévedtek a fantázia világában. Ezért mondom, hogy azokat, akik nem fogadják el az utolsó napok Krisztusát, Isten mindörökké utálni fogja. Krisztus az ember kapuja a királyságba az utolsó napokban, és nincs, aki Őt meg tudná kerülni. Isten senkit nem tesz tökéletessé, csak Krisztus által. Te hiszel Istenben, így el kell fogadnod az Ő szavait, és engedelmeskedned kell az Ő útjának. Nem gondolhatsz csak arra, hogy áldásokat nyerj, miközben képtelen vagy befogadni az igazságot, és képtelen vagy elfogadni az élet gondoskodását. Krisztus eljön az utolsó napokban, hogy mindazok, akik igazán hisznek Benne, életet nyerjenek. Az Ő munkája azért van, hogy lezárja a régi kort, és belépjen az újba, és az Ő munkája az ösvény, amelyre rá kell térniük mindazoknak, akik belépnek az új korba. Ha képtelen vagy elismerni Őt, és ehelyett elítéled, káromolod, sőt üldözöd Őt, akkor mindenképpen égni fogsz az örökkévalóságig, és soha nem léphetsz be Isten királyságába. Mert ez a Krisztus maga a Szentlélek kifejeződése, Isten kifejeződése, az Egyetlen, akit Isten megbízott, hogy az Ő munkáját végezze a földön. Ezért azt mondom, ha nem tudsz elfogadni mindent, amit az utolsó napok Krisztusa tesz, akkor a Szentlelket káromolod. A megtorlás, amely azokat éri majd, akik a Szentlelket káromolják, mindenki számára magától értetődő. Azt is mondom neked, hogy ha ellenszegülsz az utolsó napok Krisztusának, ha elutasítod az utolsó napok Krisztusát, nem lesz senki más, aki helyetted viselné a következményeket. Továbbá a mai naptól fogva nem kapsz újabb esélyt, hogy elnyerd Isten helyeslését; még ha próbálsz is megváltást kapni, soha többé nem láthatod meg Isten arcát. Mert aminek ellenállsz, az nem egy ember, amit elutasítasz, az nem egy jelentéktelen kis lény, hanem Krisztus. Tudod, mik lesznek ennek a következményei? Nem kis hibát követsz el, hanem égbekiáltó bűnt. Ezért azt tanácsolom mindenkinek: ne vicsorogj az igazság előtt, ne kritizáld meggondolatlanul, mert csak az igazság hozhat neked életet, és az igazságon kívül semmi nem teheti lehetővé számodra, hogy újjászüless, és újra meglásd Isten arcát(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Csak az utolsó napok Krisztusa adhatja meg az embernek az örök élet útját).

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren