Könyvek

 • Isten munkája és Isten megismerése

  Isten megjelenése és munkája

  A Mindenható Isten, az utolsó idők Krisztusa, aki megjelent, hogy elvégezze a munkáját, kifejezi az összes igazságot, amely megtisztítja és megmenti az emberiséget, és ezek mind szerepelnek Az Ige testet ölt című könyvben. Ezzel beteljesedett, ami a Bibliában meg van írva: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt(János 1,1). Ami Az Ige testet ölt című könyvet illeti, ez az első alkalom a világ teremtése óta, hogy Isten az egész emberiséget megszólította. Ezek a kijelentések képezik az első olyan szöveget, amelyet Isten az emberiség körében fejez ki, amelyben leleplezi az embereket, vezeti és megítéli őket, őszintén beszél hozzájuk, és ugyanígy ezek az első olyan kijelentések is, amelyekben Isten megismerteti az emberekkel a lépéseit, a helyet, ahol lakozik, Isten természetét, azt, hogy Istennek mije van és Ő maga micsoda, Isten gondolatait és az emberiség iránti aggodalmát. Elmondható, hogy ezek az első kijelentések, amelyeket Isten a teremtés óta a harmadik égből intézett az emberiséghez, és az első alkalom, hogy Isten az Ő eredendő identitását használta arra, hogy megjelenjen és szavak által fejezze ki szívének hangját az emberiségnek. Az Ige testet ölt (rövidítve: Az Ige), amelyet az utolsó napok Krisztusa, Mindenható Isten fejezett ki, jelenleg hat kötetből áll. Első kötet: Isten megjelenése és munkája; Második kötet: Isten megismeréséről; Harmadik kötet: Az utolsó napok Krisztusának beszédei; Negyedik kötet: Az antikrisztusok leleplezése; Ötödik kötet: A vezetők és a dolgozók felelőssége; és Hatodik kötet: Az igazságra törekvésről.
 • Isten megismeréséről

  Isten megismeréséről

  Az Ige testet ölt második kötete, az Isten megismeréséről az utolsó napok Krisztusának, a Mindenható Istennek az egész emberiség számára szóló kijelentéseit tartalmazza, amelyek az Isten megjelenése és munkája című könyvben foglaltak után következnek. Isten olyan különböző igazságokat fejt ki, mint a világ teremtése óta végzett munkája, az Ő akarata és az abban foglalt elvárásai az emberiséggel szemben, valamint mindannak, amivel Isten rendelkezik és ami Ő Maga, az Ő munkája nyomán való kiáradása, továbbá az Ő igazságossága, hatalma, szentsége és az a tény, hogy minden számára Ő az élet forrása. Miután elolvasták ezt a könyvet, azok, akik valóban hisznek Istenben, képesek lesznek megerősíteni, hogy Ő, aki képes ezt a munkát elvégezni és ezt a természetet árasztani Magából, Ő az Egyetlen, aki minden dolog felett uralkodik, és valóban megismerhetik Isten identitását, státuszát és lényegét, ezáltal megerősítve, hogy az utolsó idők Krisztusa, a Mindenható Isten Maga Isten, az egyedülálló.
 • Az utolsó napok Krisztusának beszédei

  Az utolsó napok Krisztusának beszédei

  Az Utolsó napok Krisztusának beszédei a harmadik kötet Az Ige testet ölt sorozatban, amelyet Mindenható Isten mondott. A könyv első része Mindenható Isten gyülekezetben tartott prédikációiból és közléseiből áll, a második rész Mindenható Istennek a vezetőkkel és munkásokkal folytatott beszédeit tartalmazza, a harmadik rész pedig Mindenható Istennek az Ő választott népének egy részével folytatott közösségéből áll. Ezek a prédikációk és közlések az egyházban meglévő problémákkal, valamint az Isten kiválasztottjainak életre való bemenetelével kapcsolatos gyakorlati nehézségekkel foglalkoznak. Ezek nemcsak az emberek lényegére és jelenlegi helyzetére mutatnak rá, hanem megvilágítják az emberek számára azokat a célokat is, amelyekre törekedniük kell. Ezek rendkívül hasznosak az emberek számára az igazság megértéséhez és az életre való bemenetel eléréséhez.
 • Az igazságra törekvésről

  Az igazságra törekvésről I.

  Az igazságra törekvésről az Az Ige testet ölt című könyv hatodik kötete. Ez a könyv Mindenható Istennek, az utolsó napok Krisztusának a gyülekezeteknek szóló különleges közléseit és igehirdetését tartalmazza. Ezek a prédikációk és közlések világosan és átláthatóan elmagyarázzák, mit jelent az igazságra törekedni és mi az igazságra törekvés jelentősége, feltárva az ember különféle téveszméit és torz felfogásait az igazságra való törekvésről, valamint az ember különféle téves gondolatait és nézeteit, negatív érzelmeit, miközben elemzik és megkülönböztetik azokat. Ezenfelül ezek a prédikációk és közlések megmutatják az embernek az igazságra törekvés és a valóságba való belépés útjait. Ezek az igazságok döntő fontosságúak az igazságra törekvő emberek számára, hogy elérjék az üdvösséget.
 • Az ítélet Isten házán kezdődik

  Az ítélet Isten házán kezdődik

  A könyvben található válogatások mind olyan szavak, amelyeket a Mindenható Isten az utolsó napokban végzett ítélet munkája érdekében mondott, és amelyek elsősorban Az Ige testet ölt című könyv I. kötetéből (Isten megjelenése és munkája) származnak. Ezek olyan igazságok, amelyeket minden embernek, aki keresi és tanulmányozza Isten munkáját az utolsó napokban, sürgősen el kell sajátítania. Isten kifejezései e könyvben azok, amiket a Szentlélek a Jelenések könyvében megjövendöltek szerint mond a gyülekezeteknek. Isten e jelenlegi szavai a legjobb bizonyságtétel az Ő megjelenéséről és munkájáról, valamint a legjobb bizonyságtétel arról a tényről, hogy Krisztus az igazság, az út és az élet. E könyv célja, hogy mindazok, akik Isten megjelenésére vágynak, minél hamarabb meghallhassák az Ő hangját. Reméljük, hogy mindazok, akik várják az Úr eljövetelét, és várakozással tekintenek Isten megjelenésére és munkájára, el tudják majd olvasni ezt a könyvet.
 • Lényeges szavak a Mindenható Istentől, az utolsó idők Krisztusától

  Lényeges szavak a Mindenható Istentől, az utolsó idők Krisztusától

  Ez a könyv részleteket tartalmaz a Mindenható Isten, az utolsó idők Krisztusa által Az Ige testet ölt című könyvben kifejtett lényeges szavakból. Ezek a lényeges szavak közvetlenül megvilágítják az igazságot, és közvetlenül képessé tehetik az embereket arra, hogy megértsék Isten akaratát, megismerjék az Ő munkáját, és ismereteket szerezzenek az Ő természetéről, valamint arról, hogy mije van és mi Ő. Útmutatóul szolgálnak mindazok számára, akik vágynak Isten megjelenésére, ami által kereshetik az Ő nyomát. Elvezethetnek a mennyország bejáratának megtalálásához.
 • Isten napi igéi

  Isten napi igéi

  Ez a könyv válogatott fejezeteket tartalmaz Az Ige testet ölt című kiadványból. Annak érdekében, hogy Isten választottai az Ő szavaiból elnyerhessék az igazságot és a napi ellátást az élethez, Mindenható Isten azon alapvető szavai lettek az emberek örömére itt külön kiválogatva, amelyek a leginkább nevelő célzatúak az emberek életbe való belépéséhez, és amelyek így lehetővé teszik, hogy az igazságot szerető emberek megértsék az igazságot, Isten előtt éljenek, valamint hogy Isten megmentse és tökéletessé tegye őket. Isten ezen alapvető szavai az igazság kifejeződései; továbbá ezek az élet legalapvetőbb bölcsességei, és nincsenek ezeknél nevelőbb célzatú és előnyösebb szavak az emberek számára. Ha minden nap igazán képes vagy élvezni e szavak egy-egy fejezetét, az a te legnagyobb szerencséd, és Isten áldása van rajtad.
 • Az igazságvalóságok, amelyekbe az Istenben hívőknek be kell lépniük

  Az igazságvalóságok, amelyekbe az Istenben hívőknek be kell lépniük

  Mindenható Isten, az utolsó napok Krisztusa kifejezésre juttatta mindazon igazságokat, amelyek megmenthetik az emberiséget. Ezek az igazságok létfontosságúak, amikor az üdvösség eléréséről van szó. Sokan azonban úgy érzik, hogy Isten túl sok szót mondott – nem tudják, hol kezdjék el olvasni azokat, illetve hogy mely igazságokba szükséges feltétlenül belépni. Annak érdekében, hogy Isten választott népe a lehető leghamarabb lefektethesse az alapokat, és a helyes útra térhessen az Istenbe vetett hitért és az üdvösségért, Isten háza összeállította ezt a könyvet a gyülekezeti életben való használatra, illetve Isten választott népe számára az Ő szavainak evéséhez és ivásához. Ez a könyv öt fő részre oszlik. Az első rész a víziókra vonatkozó igazságokról szól, tíz tételt tartalmaz, közöttük a megtestesülés misztériumát, az Isten munkájának három szakaszát illető kulisszatitkokat, Isten ítélő munkájának misztériumát az utolsó napokban, és így tovább. A második rész a különféle vallási elképzelések feloldásához kapcsolódó igazságokról szól, és 22 tételt tartalmaz. A harmadik a különféle romlott beállítottságok feloldására vonatkozó igazságokról szól, és 32 tételt tartalmaz. A negyedik a nem hívők, a gonosz emberek, a hamis vezetők és az antikrisztusok felismeréséhez kapcsolódó igazságokról szól, 12 tételt tartalmaz. Az ötödik rész az üdvösségre való törekvésre és a tökéletességre jutásra vonatkozó igazságokról szól, és 46 tételt tartalmaz. Elmondható, hogy az említett öt rész által felölelt igazságok azok az alapvető igazságok, amelyeket az Istenben hívőknek meg kell érteniük. Ha Isten választott népe gyakran eszi és issza ezeket az igazságokat, illetve gyakran beszélget és elmélkedik azokról, akkor képes lesz fokozatosan megérteni az igazságot, belépni a valóságba és elérni Isten üdvösségét. Majd ha ennek alapján keresi a belépést minden, Isten által megkövetelt igazságba, akkor képes lesz elnyerni az igazságot és az örök életet.

  Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren