Miért testesül meg Isten, hogy végrehajtsa ítéleti munkáját az utolsó napokban?

11 március 2023

Már beszéltünk néhányszor Isten ítéleti munkájáról az utolsó napokban. Ma szeretnénk egy pillantást vetni arra, hogy ki hajtsa végre ezt az ítéleti munkát. Minden hívő tudja, hogy Isten végrehajtja ítéletét az emberiség felett az utolsó napokban, hogy a Teremtő megjelenik az emberiségnek, és személyesen fejezi ki kijelentéseit. Tehát hogyan hajtja végre Isten ezt az ítéletet? Vajon az Ő Lelke jelenik meg az égen és szól hozzánk? Az nem lehetséges. Maga Az Úr Jézus mondta nekünk: „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át(János 5:22). „Sőt arra is adott Neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert Ő az Emberfia(János 5:27). Ebből láthatjuk, hogy az ítéleti munkát a „Fiú” végzi. Az „Emberfia” bármilyen említése esetén tudnunk kell, hogy ez a megtestesült Isten, ez azt jelenti, hogy Ő testté lesz az utolsó napokban, hogy elvégezze az ítélet munkáját. Ez rendkívül fontos! Szóval tudjátok-e, miről szól az utolsó napok ítélkezési munkája? Miért válna Isten testté, hogy véghezvigye azt? Leegyszerűsítve, Ő a Megváltó, aki eljön, hogy megmentse az emberiséget. Amikor Isten testté lesz, és eljön a földre, ez a Megváltó alászállása. Ő személyesen végzi el az ítélet munkáját, hogy végleg megmentse az emberiséget a bűntől. Az Ő ítéletének elfogadásával megszabadulhattok a bűntől, megtisztulhattok és üdvözülhettek. Akkor túlélitek a katasztrófákat, és végül beléptek a mennyek országába. Tehát a Megváltó ítéleti munkájának elfogadása az ember kimenetelével és rendeltetési helyével függ össze – nem gondoljátok azt, hogy ez létfontosságú? Sok hívő felteheti a kérdést, hogy Istennek miért kell feltétlenül testté lennie az ítéletéhez az utolsó napokban. Ők azt hiszik, hogy az Úr Jézus egy felhőn jön el lélek alakban, hogy Isten kinyújtja a kezét, és mindannyiunkat elragad, egyenesen a királyságba – nem lenne ez csodálatos? Ez a fajta gondolkodás nemcsak túlságosan primitív, hanem irreális is. Tudnotok kell, hogy Istennek szent, igaz beállítottsága van. Bevinné a bűnösöket az Ő királyságába? Mindannyian ismerjük a bibliai igét, „Szentség nélkül senki sem láthatja az Urat(Zsidók 12:14). Mindenki bűnös, és állandóan vétkezik. Isten nem vinné az embert egyenesen a királyságba – Ő nem így ment meg minket. Isten gyűlöli a bűnösöket, és ők nem alkalmasak arra, hogy lássák Istent. Ehhez nem fér kétség. Akkor hogyan jön el a Megváltó, hogy megmentse az emberiséget az utolsó napokban? Először is Ő végrehajtja az ítéletét, hogy megtisztítson minket a romlottságtól, megmentsen minket a bűntől és a Sátán erőitől, és aztán elvisz minket a királyságba. Isten nem ment meg titeket a katasztrófáktól, még kevésbé visz be a királyságba, ha a bűnösségeteket nem oldódottátok meg. A katasztrófák már elkezdődtek, és mindenki úgy érzi, mintha vége lenne a világnak, mintha közeledne a halál. Mindenki várja, hogy a Megváltó eljöjjön és megmentse az emberiséget, így az, hogy elfogadjuk Őt és az ítélet munkáját az utolsó napokban, rendkívül fontos! Ebben rejlik a kulcsa annak, hogy a hívők üdvözülnek-e és bejutnak-e a mennyek országába.

De először beszéljünk arról, hogy mi az ítélet munkája az utolsó napokban. A vallásos népek az utolsó napok ítéletét valami nagyon egyszerű dolognak tartják, és az „ítélet” bármiféle említésével biztosnak érzik, hogy azt az Úr Jézus fogja megtenni lelki formájában, hogy eljön az Úr, találkozik velünk, és bevisz minket a királyságba, majd a hitetleneket elítéli és elpusztítja. Valójában ez óriási tévedés. Miben rejlik a hibájuk? Valahányszor Isten eljön, hogy az emberiség megmentéséért munkálkodjon, az valójában nagyon praktikus, nagyon realisztikus, távolról sem természetfeletti. Ráadásul figyelmen kívül hagyják az Úr eljöveteléről szóló legfontosabb bibliai próféciákat, amelyek arról szólnak, hogy Isten az Emberfiaként lesz testté, hogy teljesítse az ítélet munkáját. Az Úr Jézus nagyon világosan kijelentette: „Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is(Máté 24:27). „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át(János 5:22). „Aki elvet Engem, és nem fogadja el az Én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon(János 12:48). „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra(János 16:12-13). És ott van az 1Péter 4:17: „Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén.” Hát nem teljesen világosak ezek a próféciák? Az Úr az Emberfiaként testté lesz az utolsó napokban, kimondja az igazságokat és végzi az ítélő munkát. Ehhez nem fér kétség. Az ítélő munka egyáltalán nem olyan, mint amilyennek az emberek képzelik, amikor Isten a hívőket egyenesen a mennybe viszi, majd elítéli és elpusztítja a hitetleneket, és ennyi. Ez nem ilyen egyszerű. Az utolsó napok ítélete Isten házával kezdődik, és először azok között valósul meg, akik elfogadják Isten ítéletét az utolsó napokban. Vagyis az Emberfia testben jön el a földre, kimondva sok igazságot, hogy megtisztítsa és megmentse az emberiséget, vezérelve Isten választott népét, hogy belépjen minden igazságba. Ez a Megváltó munkája az utolsó napokban, és Isten ezt már régen eltervezte. Ami a hitetleneket illeti, ők közvetlen módon elítéltetnek, és a katasztrófák következtében megsemmisülnek. Most, a Megmentő már eljött, mint a megtestesült Mindenható Isten, kimond minden igazságot, amely az emberiség megtisztításához és megmentéséhez szükséges, és elvégzi az ítélet munkáját, Isten házával kezdve. Mindenható Isten által kimondott igazságok megrázták az egész világot, és sok ember hallott róluk minden nemzetből. Láthatjuk, hogy a Biblia próféciái az Úr visszajöveteléről teljesen beteljesedtek. Sajnos még mindig sokan vannak, akik nem értik Isten ítéleti munkáját az utolsó napokban, és továbbra is remélik, hogy valami természetfelettit látnak: Isten megjelenik és szól az égből. Ez annyira felfoghatatlan. Nézzük meg, hogy mit mond Mindenható Isten, hogy jobban megértsük, hogyan hajtja végre Isten az ítéletét.

Mindenható Isten mondja: „Az ítélet munkája Isten saját műve, ezért természetes módon magának Istennek kell elvégeznie; nem végezheti el ember Őhelyette. Mivel az ítélet az igazság felhasználása az emberiség meghódítására, nem kérdés, hogy Isten még mindig megjelenik a megtestesült képmásban, hogy ezt a munkát elvégezze az emberek között. Vagyis az utolsó napok Krisztusa az igazságot használja arra, hogy az embereket szerte a világon tanítsa, és minden igazságot megismertessen velük. Ez Isten ítéletének munkája(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus az igazsággal végzi az ítélet munkáját).

Az utolsó napok Krisztusa különböző igazságokat használ arra, hogy tanítsa az embert, hogy feltárja az ember lényegét, és hogy boncolgassa az ember szavait és tetteit. Ezek a szavak különböző igazságokat tartalmaznak, mint például az ember kötelessége, hogyan engedelmeskedjen az ember Istennek, hogyan legyen az ember hűséges Istenhez, hogyan kell az embernek megélnie normális emberi mivoltát, valamint Isten bölcsessége és természete, és így tovább. Ezek a szavak mind az ember lényegére és romlott természetére irányulnak. Különösen azok a szavak, amelyek leleplezik, hogyan utasítja el az ember Istent, azzal kapcsolatban hangzanak el, hogy az ember a Sátán megtestesítője, és ellenséges erő Istennel szemben. Az ítélet munkája során Isten nem egyszerűen világossá teszi az ember természetét néhány szóval, hanem hosszasan feltárja, foglalkozik vele és megnyesegeti. A feltárásnak, a foglalkozásnak és nyesegetésnek e különböző módszereit nem lehet közönséges szavakkal helyettesíteni, hanem az igazsággal, amelyet az ember teljességgel nélkülöz. Csak az ilyen módszereket lehet ítéletnek nevezni; csak az ilyen ítélet által lehet az embert leigázni és alaposan meggyőzni Istenről, sőt, az Istenről való igaz ismeretre is szert tenni. Amit az ítélet munkája eredményez, az az, hogy az ember megérti Isten igazi arcát és az igazságot saját lázadásáról. Az ítélet munkája lehetővé teszi az ember számára, hogy sokat megértsen Isten akaratából, Isten munkájának céljából és a számára érthetetlen titkokból. Azt is lehetővé teszi az ember számára, hogy felismerje és megismerje romlott lényegét és romlottságának gyökereit, valamint felfedezze az ember csúfságát. Mindezeket a hatásokat az ítélet munkája hozza létre, mert e munka lényege valójában az a munka, amely megnyitja Isten igazságát, útját és életét mindazok számára, akiknek van hitük Őbenne. Ez a munka az Isten által végzett ítélet munkája(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus az igazsággal végzi az ítélet munkáját).

Most meg kell értenünk, hogyan cselekszi Isten az utolsó napok ítéletét. Ez elsősorban az igazságok kimondásán keresztül történik, és ezeket felhasználva ítéli, tisztítja és menti meg az emberiséget. Vagyis az utolsó napokban Isten ezt az ítéleti munkát arra használja, hogy megtisztítsa az ember romlottságát, hogy megmentsen és tökéletesítsen egy csoportot, hogy befejezze az Istennel egy szívvel és elmével való emberek csoportját. Ez Isten 6000 éves irányítási tervének gyümölcse, és ez az utolsó napok ítéleti munkájának a lényege. Ezért mond ki oly sok igazságot a Megváltó, Mindenható Isten, feltárva és megítélve az ember romlott természetét, megtisztítva és megváltoztatva az embereket foglalkozással, metszéssel, próbátételekkel és finomítással, feloldva az ember bűnösségének gyökerét, lehetővé téve számunkra, hogy teljesen megszabaduljunk a bűntől és a Sátán erőitől, hogy engedelmességet és tiszteletet fejlesszünk ki Isten iránt. Ez talán kissé zavaros néhány ember számára. Az Úr Jézus megváltotta az emberiséget, akkor miért kell Istennek igazságokat kimondania ahhoz, hogy megítélje az emberiséget az utolsó napokban? Ők nem látják, hogy milyen mélyen megrontotta az embert a Sátán. Isten megmenti az embert az utolsó napokban azáltal, hogy feloldja romlott természetét. Ez nem egyszerű dolog. Nem csak arról van szó, hogy elismerjük bűneinket, megvalljuk és megbánjuk az Úrnak, és ennyi. A romlott természet különbözik a bűnösségtől. Nem bűnös viselkedésekről szól, hanem valami olyanról, ami az elménkben és a lelkünkben él. Ezek mélyen belénk ivódott beállítottságok, mint az arrogancia, a ravaszság, a gonoszság és az igazság iránti irtózás. Ezek a romlott hajlamok mélyen az emberek szívében rejtőznek, és nagyon nehezen tudjuk megtalálni. Néha nincs semmiféle nyílt bűn, és még szép hangzású dolgokat is mondhat valaki, de ravasz és aljas indítékok vannak a szívében, megtévesztve és félrevezetve másokat. Ez egy probléma a természetükkel. Isten hosszú távú ítélete és kinyilatkoztatásai nélkül, a foglalkozást, a metszést és a próbatételeket is beleértve, az emberek nem fogják látni ezt, a változásról nem is beszélve. Az Úrban hívők közül ki menekült meg a bűntől, miután egy életen át megvallotta azokat? Senki sem. Így tehát, pusztán az Úr megváltásának megtapasztalása az utolsó napok ítélete nélkül csak azt teszi lehetővé, hogy az ember felismerje bűnös viselkedését, de bűnös természetét, bűnének gyökerét – vagyis a belül mélyen gyökerező romlott természet – az emberek nem látják, még kevésbé tudják helyrehozni. Ezt senki sem tagadhatja! Tehát csak Isten személyes megtestesülése és az utolsó napok ítélete által, rengeteg igazság kimondásával, és az Ő hosszú távú kinyilatkoztatása és ítélete által láthatják tisztán romlottságuk igazságát és ismerhetik meg saját lényegüket az emberek, továbbá ezen az ítéleten keresztül ismerik meg Isten igazságát és szentségét, és alakítanak ki áhítatos szívet Isten iránt. Ez az egyetlen mód a romlottság levetésére és a valódi emberi hasonlatosság megélésére. Ezért csak Isten megtestesülése és az igazságok kimondása révén, hogy ítéletet tartson az utolsó napokban, érhetők el ezek a gyümölcsök. Néhányan megkérdezhetik: Miért kell ezt Magának Istennek testben megtennie? Miért nem tudja ezt lelki formában megtenni? Nézzünk meg egy videót Isten szavainak felolvasásáról, hogy mindenki jobban megérthesse ezt.

Mindenható Isten mondja: „Isten az embert nem közvetlenül, a Lélek módszerével és a Lélek identitásával menti meg, mivel az Ő Lelkét az ember nem érintheti meg, sem nem láthatja, és nem is közelítheti meg. Ha a Lélek módszerét használva próbálná közvetlenül megváltani az embert, akkor az ember képtelen lenne befogadni az Ő üdvösségét. Ha Isten nem öltötte volna Magára a teremtett ember külső formáját, akkor az ember nem tudná befogadni ezt az üdvösséget. Mivelhogy az embernek nincs rá módja, hogy megközelítse Őt, ahogyan senki sem tudott közel kerülni Jahve felhőjéhez. Csak azáltal tudja személyesen elültetni az igét mindazokban, akik követik Őt, hogy teremtett emberi lénnyé válik, vagyis csak úgy, hogy az Ő szavát belehelyezi abba a húsvér testbe, amivé válni készül. Csak ekkor láthatja és hallhatja az ember személyesen az Ő szavát, sőt, birtokába juthat az Ő szavának, és így eljuthat a teljes megszabaduláshoz. Ha Isten nem öltene testet, akkor egyetlen hús-vér ember sem részesülhetne ilyen nagy üdvösségben, és egyetlen ember se lenne megváltva. Ha Isten Lelke közvetlenül az emberiség körében munkálkodna, az egész emberiségre lesújtana, vagy pedig – mivel nem tudnának kapcsolatba lépni Istennel – teljesen a Sátán fogságába esnének” [Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A megtestesülés misztériuma (4)].

Senki nem alkalmasabb és felkészültebb az emberi test romlottsága megítélésének munkájára, mint a testet öltött Isten. Ha az ítéletet közvetlenül Isten Lelke végezné el, akkor nem terjedne ki mindenre. Továbbá, ezt a munkát az ember nehezen tudná elfogadni, mert a Lélek képtelen szemtől szemben állni az emberrel, és emiatt hatásai nem lennének azonnaliak, az ember pedig még kevésbé lenne képes tisztábban látni Isten megsérthetetlen természetét. A Sátán csak akkor győzhető le teljesen, ha a testet öltött Isten megítéli az emberiség romlottságát. A testet öltött Isten, mivel ugyanolyan, mint a normális emberi mivolttal rendelkező ember, képes közvetlenül megítélni az ember igaztalanságát; ez az Ő benső szentségének és az Ő rendkívüliségének jele. Egyedül Isten alkalmas arra, és egyedül Ő van abban a helyzetben, hogy megítélje az embert, mert Ő rendelkezik az igazsággal és igazságossággal, és ezért Ő képes megítélni az embert. Akik nélkülözik az igazságot és igazságosságot, alkalmatlanok arra, hogy másokat megítéljenek. Ha ezt a munkát Isten Lelke végezné, akkor nem jelentené a Sátán fölött aratott győzelmet. A Lélek eredendően magasztosabb a halandó lényeknél, és Isten Lelke eredendően szent és diadalmas a test fölött. Ha ezt a munkát közvetlenül a Lélek végezné, nem volna képes megítélni az ember összes engedetlenségét, és nem tudná felfedni az ember összes igaztalanságát. Hiszen az ítélet munkája is az ember Istenről alkotott elképzelésein keresztül megy végbe, az embernek pedig sohasem voltak elképzelései a Lélekről, így a Lélek képtelen jobban felfedni az ember igaztalanságát, és még kevésbé képes ezt az igaztalanságot teljesen feltárni. A megtestesült Isten mindazoknak ellensége, akik nem ismerik Őt. Azáltal, hogy megítéli az ember elképzeléseit és Vele szembeni ellenállását, feltárja az emberiség minden engedetlenségét. Az Ő testben végzett munkájának hatásai szembetűnőbbek, mint a Lélek munkájának hatásai. Épp ezért az egész emberiség megítélését nem a Lélek végzi közvetlenül, hanem a megtestesült Isten munkája ez. A testet öltött Isten az ember számára látható és megérinthető, és a testet öltött Isten képes teljesen meghódítani az embert. A testet öltött Istenhez fűződő kapcsolatában az ember az ellenállástól az engedelmesség felé halad, az üldözéstől az elfogadás felé, az elképzelésektől a tudás felé, az elutasítástól a szeretet felé – ezek a megtestesült Isten munkájának hatásai(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A romlott emberiségnek a megtestesült Isten üdvösségére van nagyobb szüksége).

Most azt hiszem, egy kicsit jobban megértjük, hogy Isten miért személyesen testben végzi el az ítélet munkáját. Ez azért van, mert Isten csakis testet öltve képes gyakorlatilag érintkezni az emberekkel, hogy beszéljen hozzánk és igazságot közöljön velünk, bárhol és bármikor, hogy feltárt romlottságunk szerint leleplezzen és megítéljen minket, és igényeinknek megfelelően öntözzön, pásztoroljon és támogasson bennünket. Csak így tudja egyértelműen közölni Isten akaratát és követelményeit. Hát nem a személyes hallás Isten útjáról és az általa kifejezett igazságok megértése a leghasznosabb az igazság megszerzése és az üdvösség szempontjából? Továbbá amikor Isten testet ölt, mint egy átlagos, hétköznapi ember, mondanátok-e azt, hogy az embereknek lehetnk elképzeléseik, hogy lázadók lehetnek? Egyértelműen. Amint az emberek meglátják Krisztus nagyon is normális külső megjelenését, feltámadnak az elképzeléseik, a lázadó mivoltjuk és az ellenállásuk, és még ha nem is mondanak vagy nem mutatnak ki semmit, nem számít mennyire jól színlelnek, Isten figyel, és semmilyen kísérlet ezek elrejtésére nem járhat sikerrel. Isten felfedi mindazt, ami el van rejtve az emberekben, és fején találja a szöget. Tehát csakis a testet öltött Isten tudja a legjobban leleplezni az embereket, felfedve lázadásukat és ellenállásukat. Ez a legelőnyösebb az ítéleti munka szempontjából. Mi lenne, ha Isten közvetlenül a Lélek által mondana ki szavakat? Az emberek nem láthatnák, nem érinthetnék meg, vagy nem közelíthetnék meg az Ő Lelkét, és az Ő Lelkének beszéde félelmetes lenne. Akkor hogyan fedhetnék fel szívüket Istennek, vagy érthetnék meg az igazságokat? És ki merne elképzeléseket alkotni, amikor a Lélekkel áll szemben? Ki merne romlottságot mutatni, lázadó vagy ellenálló lenni? Senki sem. Mindenki az ijedtségtől reszketne, hamuszürke arccal borulna földre. Az ilyen ijedt állapotban lévő emberekről hogyan lehetne leleplezni a tényeket? Egyik elképzelésük vagy lázadásuk sem mutatkozna, így hogyan lehetne ítéletet végrehajtani? Milyen bizonyítékok lennének? Ez az oka annak, hogy Isten Lelkének munkája nem tudta feltárni az emberek legőszintébb viselkedését, leleplezni őket, és Isten ítéleti munkája nem fejeződhetett be. Isten megtestesülése sokkal hatékonyabb az ítéleti munkában, mint az Ő Lelke. Láthatjuk Mindenható Istent az emberek között élni, velünk van reggeltől estig. Minden mozdulatunkat, gondolatunkat, mindenféle romlottságot, amit megmutatunk Isten lát és teljesen megért. Ő igazságokat tud kimondani, hogy bárhol és bármikor leleplezzen és megítéljen minket, napvilágra hozva romlottságunkat, Istenről alkotott elképzeléseinket és képzelődéseinket, valamint az Istennek ellenálló és Őt eláruló eredendő természetünket. Amikor Isten szavait olvassuk, olyan, mintha Ő szemtől-szemben ítélne meg minket. Ez olyan megrendítő és megszégyenítő, és annyira élesen látjuk romlottságunk igazságát az Ő szavaiban. Szívből gyűlöljük és sajnáljuk magunkat, és annyira méltatlannak érezzük magunkat arra, hogy Isten előtt éljünk. Isten ítélete révén azt is látjuk, hogy Ő milyen hihetetlenül igaz és szent, és hogy Ő valóban a szívünkbe és elménkbe lát. A szívünk mélyén eltemetett romlott gondolatok és eszmék, némelyeket még csak fel sem ismertünk, Isten egyenként leleplezi és megítéli. Néha ez kemény elítéléssel és átokkal történik, ami lehetővé teszi, hogy meglássuk Isten sérthetetlen beállítottságát, és végül elkezdjük félni Istent. Anélkül, hogy átesnének Isten ítéletén, egyikünk sem ismerné meg Isten igazságát vagy szentségét, és senki sem láthatná, hogy amikor az emberek sátáni természetük szerint élnek, akkor ellenállnak Istennek, és megérdemlik Isten kárhozatát és büntetését. Isten ítéletének, fenyítésének és próbatételeinek köszönhetően valóban megbánhatjuk bűneinket, végre elvethetjük a romlottságot, megtisztulhatunk és átalakulhatunk. Követve Krisztust mind a mai napig láthatjuk, hogy a megtestesült Isten közöttünk él alázatosan és elrejtve, megfontoltan, türelmesen kimondva oly sok igazságot, csakis azért, hogy megmentsen minket, romlott emberiséget. Ha nem volna a megtestesült Isten, aki személyesen jön el, hogy megítéljen és megtisztítson minket, és minden igazságot átadjon nekünk, akkor az olyan lázadó és romlott emberek, mint mi, minden bizonnyal elpusztulnának és megbűnhődnének. Akkor hogyan menekülhetnénk meg? Isten szeretete az emberiség iránt olyan nagy, és Isten annyira szeretetre méltó. Mindenható Isten igazságokat mond ki közöttünk, gyakorlati utakon vezeti, támogatja, kíséri az emberiséget. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy meghalljuk Isten hangját és lássuk az Ő arcát, hogy alávessük magunkat Isten ítéletének és megtisztításának, hogy megismerjünk és megnyerjünk sok igazságot, és valódi emberi hasonlatosságot éljünk meg. Azok, akik a legtöbbet nyerik a megtestesült Isten munkájából az utolsó napokban, az a Krisztust követő csoportunk. Amit Istentől nyerünk, az valóban felmérhetetlen. Ahogy Mindenható Isten szavai is mondják: „Az Ő testben végzett munkájában az a legjobb, hogy képes pontos szavakat és buzdításokat, az Ő emberiséggel kapcsolatos konkrét szándékát hátrahagyni azok számára, akik követik Őt, így később az Ő követői pontosabban és konkrétabban adhatják tovább az Ő testben végzett munkájának összességét és az egész emberiséggel kapcsolatos akaratát azoknak, akik elfogadják ezt az utat. Csak a testet öltött Istennek az emberek között végzett munkája valósítja meg igazán azt a tényt, hogy Isten az emberrel együtt van és együtt él. Csak ez a munka teljesíti az ember vágyát, hogy Isten arcára tekinthessen, tanúja lehessen Isten munkájának, és hallhassa Isten személyes szavát. A megtestesült Isten elhozza annak a kornak a végét, amelyben csak Jahve háta jelent meg az emberiségnek, és Ő lezárja azt a kort is, amelyben az emberiség a homályos Istenben hitt. Különösen az utolsó megtestesült Isten munkája juttatja el az egész emberiséget egy valóságosabb, gyakorlatiasabb és szebb korba. Ő nem csupán befejezi a törvény és doktrína korát, de ami még fontosabb, felfed az emberiség előtt egy olyan Istent, aki valós és normális, aki igazságos és szent, aki megnyitja az irányítási terv munkáját, és bemutatja az emberiség misztériumait és rendeltetési helyét, aki az emberiséget teremtette, és véget vet az irányítás munkájának, és aki több ezer éven át rejtőzködött. Ő teljesen véget vet a homályosság korának, Ő lezárja azt a kort, amelyben az egész emberiség szerette volna Isten arcát keresni, de képtelen volt rá, Ő befejezi azt a kort, amelyben az egész emberiség a Sátánt szolgálta, és Ő elvezeti az egész emberiséget egy teljesen új korba. Mindez annak a munkának az eredménye, amelyet a teste öltött Isten végez Isten Lelke helyett(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A romlott emberiségnek a megtestesült Isten üdvösségére van nagyobb szüksége).

Mindenható Isten igazságokat mond ki és végzi ítéleti munkáját az utolsó napokban, immáron három évtizede. Isten választott népének romlott természete megtisztult az Ő szavainak ítélete által, és Isten a katasztrófák előtt teljessé tette a győztesek csoportját – ők az első gyümölcsök. Ők kitartottak Krisztus követésében és tanúságtételében, még a nagy vörös sárkány őrjöngő elnyomása során is. Legyőzték a Sátánt, és zengő tanúbizonyságot tettek Istenről. Ez beteljesíti a Jelenések próféciáját: „Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében(Jelenések 7:14). Miközben a megtestesült Isten igazságokat hirdetett, a vezetők és antikrisztusok, kicsik és nagyok, minden felekezetből, alaposan lelepleződtek. Látják, hogy Mindenható Isten átlagos embernek tűnik, hogy Ő nem a Lélek, ezért szándékosan ellenállnak Neki és elítélik Őt. A saját státuszuk és megélhetésük megőrzése érdekében, őrülten próbálják megakadályozni a hívőket Isten hangjának meghallásában, és az igaz út kutatásában. Ezeknek az embereknek felfedték az igazságot gyűlölő igazi arcát, elítélték és kizárták őket. Ha Isten nem öltene testet, elrejtve maradnának a gyülekezetekben, még mindig a hívők vérét szívnák, felfalnák Isten ajándékait, félrevezetve és tönkretéve sok embert. Mivel Isten testben hajtja végre ítéletét, az antikrisztusok és a hitetlenek, azok, akik vagy szeretik vagy nem az igazságot, akik utálják vagy megvetik az igazságot, mind lelepleződtek. És azok, akik szeretik és megértik az igazságot, tisztán látták a Sátán csúf arcát, valamint azt, ahogy a Sátán Isten ellen dolgozik, és félrevezeti az emberiséget. Ők teljesen elutasították és elhagyták a Sátánt, és egészen Isten felé fordultak. Isten végül megjutalmazza a jót és megbünteti a rosszat, arra használva a nagy katasztrófákat, hogy eltöröljön minden Isten ellen dolgozó gonosz erőt, hogy végül véget vessen a hatalmat birtokló Sátán régi korának, majd az Ő ítélete által megtisztultakat egy gyönyörű helyre juttassa. Ez beteljesíti a Jelenések próféciáit: „Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, de aki igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is!(Jelenések 22:11). „Íme, eljövök hamar, Velem van az Én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint(Jelenések 22:12).

Zárjuk be egy újabb passzussal Mindenható Istentől. „Sokaknak rossz érzése van Isten második megtestesülésével kapcsolatban, mert az emberek nehezen hiszik el, hogy Isten testté válna, hogy elvégezze az ítélet munkáját. Mindazonáltal el kell mondanom neked, hogy Isten munkája gyakran messze meghaladja az ember elvárásait, és az emberi elme számára nehezen elfogadható. Az emberek ugyanis csak férgek a földön, míg Isten mindenek feletti, aki betölti a világegyetemet; az emberi elme olyan, mint egy szennyes vízzel teli gödör, amelyben csak férgek tenyésznek, míg az Isten gondolatai által irányított munka minden egyes szakasza Isten bölcsességének párlata. Az emberek mindig megpróbálnak megküzdeni Istennel, amire én azt mondom, hogy magától értetődő, hogy a végén ki fog veszíteni. Mindnyájatokat arra intelek, hogy ne gondoljátok magatokat értékesebbnek az aranynál. Ha mások el tudják fogadni Isten ítéletét, akkor te miért nem tudod? Mennyivel állsz feljebb másoknál? Ha mások fejet tudnak hajtani az igazság előtt, miért ne tudnál te is? Isten munkájának megállíthatatlan lendülete van. Nem fogja megismételni az ítélet munkáját csak a te »hozzájárulásod« miatt, és sajnálattal tölt majd el, hogy elszalasztottál egy ilyen jó lehetőséget. Ha nem hiszel szavaimnak, akkor csak várd, hogy az a nagy fehér trón az égen ítéletet hozzon feletted! Tudnod kell, hogy az összes izraelita elutasította és megtagadta Jézust, és ennek ellenére az emberiség Jézus általi megváltásának ténye mégis szerte a világegyetemben és a föld végső határáig elterjedt. Nem olyan valóság ez, amelyet Isten már régen megteremtett? Ha még mindig arra vársz, hogy Jézus felvigyen a mennybe, akkor azt mondom, hogy csökönyös halott fadarab vagy. Jézus nem fog elismerni egy olyan hamis hívőt, mint te, aki hűtlen az igazsághoz, és csak áldásokat keres. Ellenkezőleg, nem fog irgalmat mutatni, és a tűz tavába vet téged, hogy több tízezer évig égj(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus az igazsággal végzi az ítélet munkáját).

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren