Hallottad-e már Isten hangját?

13 április 2023

Minden hívő ember sóvárogva várja az Úr visszajövetelét. A mai napon az Úr Jézus próféciáiról fogunk egy keveset beszélgetni, és megtárgyaljuk az Úr visszatérésének különböző értelmezéseit. A legtöbb ember azt hiszi, hogy az Úr visszatérése felhőkön való alászállás lesz, de az Úr Jézus saját bibliai próféciái szerint, Ő az Emberfiaként fog visszatérni és szavakat szólni. Az Úr számos alkalommal megjövendölte az Emberfia eljövetelét, vagy megjelenését, az Emberfia eljövetele pedig Isten testben való megjelenésére és munkálkodására utal. Csakis ez a legtisztább értelmezés, és nem valószínű, hogy ezt egy templomban vagy gyülekezetben hallani fogod. Az Emberfia eljövetele vagy megjelenése egy nagy rejtély, amelyet senki sem ismerhet meg anélkül, hogy már fogadta volna az Ő megjelenését és munkáját.

A Bibliában rengeteg prófécia található az Úr visszajöveteléről, de ezek többsége emberektől, például apostoloktól vagy prófétáktól, vagy pedig angyaloktól származik. Az emberek hajlamosak az emberektől származó próféciákat idézni, és ezért arra vágynak, hogy lássák az Urat nyíltan alászállni a felhőkön. Valójában azonban az Úr visszajövetele a legjobban őrzött titok. Az Úr Jézus mondta: „Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül(Máté 24:36). Mivel senki sem ismeri azt a napot vagy órát, még a mennyei angyalok vagy a Fiú sem, vajon valóban pontos lehet-e a Biblia bármely, emberek vagy angyalok által adott próféciája az Úr visszatéréséről? Semmiképpen sem. Ezért, ha fogadni akarjuk az Urat, akkor az Úr Jézus saját próféciáira kell hagyatkoznunk. Ez az egyetlen reményünk az Úr fogadására. Mindazok, akik makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy az Úr a felhőkön fog leszállni, kénytelenek lesznek sírva és fogcsikorgatva elszenvedni a katasztrófákat. Az Úr Jézus mondta: „Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is(Máté 24:27). „Mert ahogyan a villám az egész égbolton egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az Ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől(Lukács 17:24-25). „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; [...] és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek(János 16:12-13). „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig Énvelem(Jelenések 3:20). „Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!(Jelenések 2:7). „Az Én juhaim hallgatnak a hangomra, és Én ismerem őket, ők pedig követnek Engem(János 10:27). Mit láthatunk ezekben az Úr Jézustól származó próféciákban? Az Úr szavai világosan elmondják, hogy Ő az utolsó napokban az Emberfiaként tér vissza. Az Emberfia valójában a megtestesülés, és Ő elsősorban szavakat fog szólni, sok igazságot kifejezve, és vezetni fogja Isten választott népét, hogy belépjen minden igazságba. Milyen munkát fog megvalósítani az Úr azáltal, hogy eljön és igazságokat fejez ki? Kétségtelenül Ő el fogja végezni az ítélet munkáját, kezdve Isten házán; munkát fog végezni, hogy teljesen megmentse az emberiséget. Hogyan fogadhatjuk tehát az Urat? Mivel Ő az Emberfiaként jön el, és az Emberfia teljesen hétköznapi megjelenésű, nyíltan nincs benne semmi természetfeletti, ezért csupán a külső megjelenéséből senki sem fogja látni, hogy ez Isten megnyilvánulása. A lényeg az, hogy hallgassunk az Emberfia kijelentéseire, és figyeljük meg, hogy ez Isten hangja-e. Az Úr fogadása úgy valósul meg, hogy felismerjük Isten hangját, és kinyitjuk Számára az ajtót. Ha Ő igazságokat mond, és az Ő hangja az embereknél süket fülekre talál, akkor nem lesz lehetőségük befogadni Őt. A Jelenések könyve többször is megjövendöli ezt: „Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!(Jelenések 2, 3. fejezet). Ezt összesen hétszer említi. Az Úr fogadásához tehát elengedhetetlenül fontos, hogy halljuk Isten hangját; ez az egyetlen módja annak, hogy fogadjuk Őt. Most már tudjátok-e, hogy mi a kulcsa az Úr fogadásának? Ahhoz, hogy fogadjuk az Urat, feltétlenül törekednünk kell arra, hogy meghalljuk Isten hangját, és ez a „hang” a visszatért Úr által kifejezett számos igazságra vonatkozik, mind olyan igazságokra, amelyeket az emberek még soha nem hallottak, és olyan dolgokra, amelyeket soha nem írtak le a Bibliában. A bölcs szüzek hallják, hogy a szavak, amelyeket az Emberfia fejez ki, az mind igazság, mind Isten hangja, és örömteljesen fogadják az Urat. Csak az Úr képes kifejezni az igazságot; csak az Úr az út, az igazság és az élet. Aki hallja az Emberfia által kifejezett szavakat, de közömbös marad, vagy elutasítja azokat, vagy nem hajlandó elfogadni az igazságot, az egy balga szűz, akit az Úr el fog hagyni. Az ilyenek minden bizonnyal nagy veszedelmekbe fognak zuhanni, sírva és fogcsikorgatva. Mostanáig a vallásos világ nem fogadta be az Urat; ehelyett elszenvedték a katasztrófákat, állandó kétségbeesésükben Istent hibáztatva és tagadva. Azok, akik Isten juhai, buzgón keresik és vizsgálják az igaz utat, miután meghallották Isten hangját, ami lehetővé teszi számukra, hogy fogadják az Urat. Világosan kell tehát látnunk: amikor az Úr visszatér az utolsó napokban, akkor az Emberfiaként jelenik meg, és kifejezi az összes igazságot, számunkra pedig az Úr megjelenésének keresésében az a legfontosabb, hogy megkeressük, hol vannak mindezek az igazságok, amelyeket az Úr kifejez, hogy megkeressük az egyházat, amelyen belül Isten beszél. Ha egyszer felfedezted az igazságokat, amelyeket az Emberfia fejez ki, akkor megtalálhatod Isten megjelenését és munkáját, ha követed ezt a hangot egészen a forrásáig. Amint felfedezed, hogy az Úr által kifejezett összes igazság az, amely megtisztítja és megmenti az emberiséget, akkor fogadod el az Úr visszatérését, és akkor fogadod Őt. Ez a legjobb és legegyszerűbb módja az Úr fogadásának. Nincs szükség arra, hogy az eget bámulva álldogálj, sem arra, hogy egy hegycsúcson állva fogadd az Urat, amint alászáll a felhőkön, még kevésbé arra, hogy éjjel-nappal imádkozz, vagy böjtölj és imádkozz. Csak vigyázni és várni kell, soha meg nem restülve abban a törekvésedben, hogy meghalld Isten hangját.

Ezen a ponton néhányan talán azon tűnődnek: Hogyan ismerhetjük fel Isten hangjaként azt, amit hallunk? Valójában egyáltalán nem nehéz meghallani Isten hangját. Az Úr Jézus mondta: „Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!(Máté 25:6). Bármikor, ha hallod, hogy valaki bizonyságot tesz Isten megjelenéséről és munkájáról, vagy arról, hogy Ő sok igazságot fejezett ki, azonnal meg kell vizsgálnod, hogy ezek az állítólag Isten által mondott szavak igazak-e vagy sem. Ha ezek igazságok, akkor el kell fogadnod őket, mert Isten juhai hallják az Ő hangját. Ez egy olyan dolog, amit Isten előre elrendelt, és nem attól függ, hogy valaki mennyire művelt, mennyire ismeri a Bibliát, vagy mennyire tapasztalt. Keresztényként mit érzünk, amikor halljuk az Úr Jézus sok szavát? Még tapasztalat nélkül vagy az Úr szavainak megértése nélkül is, amint halljuk azt, érezzük, hogy ez az igazság, hogy az tekintéllyel és hatalommal bír; érezzük, hogy ez mély és titokzatos, meghaladja az emberi felfogóképességet – ez a szerepe az inspirációnak és az intuíciónak. Akár képesek vagyunk ezt világosan kifejezni, akár nem, ez az érzés helyes, és elegendő ahhoz, hogy megmutassa, hogy ha az embernek szíve és lelke van, akkor megérezheti az Istentől származó szavak erejét és hatalmát. Ilyen az, amikor Isten hangját halljuk. Hogy egy kicsit jobban elmélyedjünk ebben – milyen más tulajdonságokkal rendelkeznek még Isten szavai? Isten szavai táplálékot nyújtanak számunkra az élethez; titkokat tárnak fel, új korszakot nyitnak meg, és lezárják a régi korszakot. Ahogyan az Úr Jézus bármikor és bárhol képes volt igazságokat kifejezni, hogy pásztorolja, öntözze és táplálja az embereket; az Úr a mennyek országának rejtélyeit is feltárta, elhozta az emberiségnek az utat: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!” Megnyitotta a Kegyelem Korát, lezárta a Törvény Korát, és befejezte az emberiség megváltásának művét. Ez olyasvalami volt, amit egyetlen emberi lény sem tudott volna megvalósítani. Hát nem így van? Akkor tehát manapság van egy Emberfia, aki sok éven át szavakat mondott ki, oly sok igazságot kifejezve. Sokan érezték e szavak olvasása után, hogy ezek a Szentlélek kijelentései, Isten hangja, és megbizonyosodtak arról, hogy ez az igazságokat kifejező Emberfia a visszatért Úr Jézus, hogy Ő Mindenható Isten a testben. Mindenható Isten kifejezte az összes igazságot, amely az emberiség megtisztításához és megmentéséhez szükséges, feltárva Isten 6000 éves irányítási tervének titkait, és az ítélet munkáját végezve, kezdve Isten házán. Elkezdte a Királyság Korát, és lezárta a Kegyelem Korát. Szeretnétek-e mindannyian hallani Mindenható Isten néhány szavát, hallani Isten hangját? Olvassunk fel néhány részt Mindenható Isten kijelentéseiből.

Mindenható Isten mondja: „Egykoron Jahve néven ismertek engem. Messiásnak is neveztek, és az emberek egykor szeretettel és megbecsüléssel hívtak Engem Jézusnak, a Megváltónak. Ma azonban már nem az a Jahve vagy Jézus vagyok, akit az emberek a múltban ismertek; Én vagyok az Isten, aki az utolsó napokban visszatért, az Isten, aki véget vet a korszaknak. Én vagyok az Isten maga, aki felemelkedik a világ végéről, a maga teljes természetében tele tekintéllyel, becsülettel és dicsőséggel. Az emberek soha nem köteleződtek el mellettem, soha nem ismertek meg Engem, és mindig is tudatlanságban voltak az Én természetemet illetően. A világ teremtésétől kezdve a mai napig egyetlen ember sem látott Engem. Ezen Isten az, aki az utolsó napokban megjelenik az embereknek, de elrejtőzik közöttük. Az emberek között él, igaz és valóságos, mint az égő nap és a lobogó láng, erővel és tekintéllyel tele. Nincs egy árva ember vagy dolog sem, aki vagy ami ne ítéltetne meg szavaim által, és nincs egy árva ember vagy dolog sem, aki vagy ami ne tisztulna meg a lángoló tűzben. Végül minden nemzet áldott lesz az Én szavaim által, és darabokra is törik miattuk. Ily módon az utolsó napokban minden ember látni fogja, hogy Én vagyok a visszatért Megváltó, és hogy Én vagyok a Mindenható Isten, aki legyőzi az egész emberiséget. És mindenki látni fogja, hogy egykor én voltam a bűnért való áldozat az emberekért, de az utolsó napokban én leszek a nap lángja is, amely mindent elhamvaszt, valamint az igazságosság Napja, amely mindent feltár. Ez az Én munkám az utolsó napokban. Azért vettem fel ezt a nevet, és azért bírok e természettel, hogy minden ember lássa, hogy én vagyok az igazságos Isten, az égő nap, a lobogó láng, és hogy mindenki imádjon Engem, az egyetlen igaz Istent, és hogy lássák igazi arcomat: Nemcsak az izraeliták Istene vagyok, és nem csak a Megváltó, hanem minden teremtmény Istene vagyok az égen, a földön és a tengereken(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Már visszatért a Megváltó egy „fehér felhőn”). „Az egész világegyetemben végzem a munkámat, és Keleten végtelenül dübörgő robajok hallatszanak, megrázva minden nemzetet és felekezetet. Az Én hangom az, amely minden embert a jelenbe vezetett. Minden embert meghódítok a hangom által, hogy belezuhanjon ebbe az áramlatba, és alávesse magát nekem, mert már régen visszavettem dicsőségemet az egész földről, és újból kibocsátottam azt Keleten. Ki ne vágyna arra, hogy láthassa dicsőségemet? Ki ne várná türelmetlenül visszatérésemet? Ki ne szomjazna újbóli megjelenésemre? Ki ne sóvárogna kedvességem után? Ki ne jönne a fényre? Ki ne tekintené meg Kánaán gazdagságát? Ki ne vágyakozna a Megváltó visszatérésére? Ki ne imádná Őt, aki nagy hatalommal bír? A szavam elterjed majd az egész földön; szembenézek majd választott népemmel, és több szót szólok majd nekik. Mint a hatalmas mennydörgések, amelyek megrázzák a hegyeket és a folyókat, úgy mondom majd szavaimat az egész világegyetemnek és az emberiségnek. Ezért a számban lévő szavak az emberek kincsévé váltak, és minden ember dédelgeti szavaimat. A villámok Kelettől egészen nyugatig villámlanak. Szavaim olyanok, hogy az ember nem szívesen mond le róluk, ugyanakkor kifürkészhetetlennek találja őket, de annál inkább örvendezik nekik. Minden ember örül és boldog, ünnepli az Én eljövetelemet, mintha épp egy csecsemő született volna. Hangom által minden embert magam elé hozok. Ezentúl nyilvánosan belépek az emberi fajba, hogy eljöjjenek Engem imádni. Az általam sugárzott dicsőséggel és a számban lévő szavakkal elérem, hogy minden ember elém járuljon, és lássa, hogy a villámok Keletről villámlanak, és hogy én is leszálltam a Keleti »Olajfák hegyére«. Látni fogják, hogy már régóta a földön vagyok, de már nem a zsidók Fiaként, hanem a Kelet Villámaként. Mert én már régen feltámadtam, és eltávoztam az emberek közül, majd dicsőséggel újra megjelentem közöttük. Én vagyok az, akit megannyi korszakkal ezelőtt imádtak, és én vagyok az izraeliták által számtalan korszakkal ezelőtt elhagyott csecsemő is. Mi több, én vagyok a jelenkor dicsőséges Mindenható Istene! Járuljon mindenki trónom elé, és lássa dicsőséges arcomat, hallja a hangomat, és tekintse meg tetteimet. Ez az Én akaratom teljessége; ez a tervem vége és csúcspontja, valamint irányításom célja: hogy minden nemzet imádjon Engem, minden nyelv ismerjen el Engem, minden ember vesse belém hitét, és minden nép engedelmeskedjék Nekem!(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Zeng a hét mennydörgés – azt jövendöli, hogy a királyság evangéliuma elterjed majd az egész világegyetemben). „Amikor a világegyetem felé fordítom az arcom, hogy beszéljek, az egész emberiség hallja a hangomat, és látja mindazokat a munkákat, amelyeket a világegyetemben véghezvittem. Azok, akik akaratom ellen fordulnak, vagyis akik ellenszegülnek Nekem az ember cselekedeteivel, azokra fenyítésem sújt le. Fogom az égbolt csillagainak sokaságát, és újrateremtem őket, és hála Nekem, a nap és a hold megújul – az égbolt nem lesz többé olyan, mint volt, és számtalan dolog megújul a földön is. Minden teljessé válik szavaim által. A világegyetem sok nemzetét újra felosztják, és a királyságom lép a helyükre, úgy, hogy a föld nemzetei örökre eltűnnek, és minden egy olyan királysággá válik, amely Engem imád; a föld minden nemzete elpusztul és megszűnik létezni. A világegyetem emberi lényei közül mindazok, akik az ördöghöz tartoznak, ki lesznek irtva, és mindazokat, akik a Sátánt imádják, égő tüzem pusztítja el – vagyis, kivéve azokat, akik most az áramlaton belül vannak, mind hamuvá lesznek. Amikor megfenyítem a sok népet, a vallásos világban lévők különböző mértékben visszatérnek királyságomba, munkáim által meghódítva, mert látták a fehér felhőn lovagló Szent eljövetelét. Minden ember a maga fajtája szerint lesz elkülönítve, és tetteinek megfelelő fenyítésben részesül. Mindazok, akik ellenem fordultak, elpusztulnak; ami pedig azokat illeti, akiknek földi tetteiben Én nem szerepeltem, ők – annak alapján, ahogyan felmentették magukat – továbbra is létezni fognak a földön, fiaim és népem kormányzása alatt. Ki fogom nyilatkoztatni Magamat a számtalan népnek és a számtalan nemzetnek, és saját hangommal fogok zengeni a földön, hirdetve nagy munkám befejezését, hogy az egész emberiség a saját szemével láthassa(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten szavai az egész világegyetemhez, 26. fejezet).

Hogy érzitek magatokat most, hogy meghallgattátok Mindenható Isten szavainak néhány szakaszát? Vajon ez Isten hangja? Mindenható Isten szavainak minden egyes mondata erőt és tekintélyt hordoz, és velejéig megrendíti az embereket. Ki tudna Istenen kívül az egész emberiséghez szólni? Ki tudná kifejezni Isten akaratát az emberiség megmentésére? Ki tudná előre nyíltan feltárni Isten tervét és az utolsó napok munkájára vonatkozó intézkedéseit, valamint az emberiség kimenetelét és rendeltetési helyét? Ki tudná megismertetni Isten igazgatási rendeleteit az egész világegyetemmel? Istenen kívül senki más nem tudná ezeket a dolgokat megtenni. Mindenható Istennek az egész emberiséghez intézett kijelentései lehetővé teszik számunkra, hogy érezzük Isten szavainak tekintélyét és hatalmát. Mindenható Isten szavai közvetlenül Istentől származó kijelentések, Magának Istennek a hangja! Mindenható Isten e szavai olyanok, mintha Isten magasan a mennyekben állna az egész világgal szemben és beszélne. Mindenható Isten a teremtés Uraként szól az emberiséghez, és kinyilatkoztatja az emberiségnek Isten igazságos, fenséges, sértést nem tűrő természetét. Bár lehet, hogy nem értik meg a Mindenható Isten szavaiban rejlő igazságokat, vagy nem rendelkeznek valódi tapasztalattal vagy megértéssel, amikor először hallják azokat, mindazok, akik Isten juhai, mégis érezni fogják, hogy Mindenható Isten minden szava tele van erővel és hatalommal, és biztosak lesznek abban, hogy ez Isten hangja, amely közvetlenül Isten Lelkétől származik. Ez beteljesíti az Úr Jézus szavait: „Az Én juhaim hallgatnak a hangomra, és Én ismerem őket, ők pedig követnek Engem(János 10:27).

Most már hallottuk Isten hangját és láttuk az igazságokat, amelyeket Isten kifejezett, tehát milyen munkát végzett Isten az igazságok kifejezésével? Ő azért jött, hogy az ítélet munkáját végezze az utolsó napokban, amit az Úr Jézus saját szájából származó próféciák bizonyítanak: „Az Atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta át(János 5:22). „Sőt arra is adott Neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert Ő az Emberfia(János 5:27). „Ha valaki hallja az Én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, Én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet Engem, és nem fogadja el az Én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon(János 12:47-48). „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni; amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; [...] és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek(János 16:12-13). Nem feledkezhetünk meg Péter első levele 4. fejezetének 17. verséről sem: „Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén.” Ezek a próféciák mind nagyon világosak. Az ítélet az utolsó napokban Isten házán kezdődik, és mindazok között fog végbemenni, akik elfogadták Isten ítélő munkáját az utolsó napokban. Vagyis a megtestesült Emberfia sok igazságot fog kifejezni a földön, hogy megítélje és megtisztítsa az emberiséget, és Isten választott népét vezeti, hogy belépjen minden igazságba. Ez a Megváltó által az utolsó napokban végzett ítélő munka, olyan munka, amelyet Isten már régen eltervezett. Most Mindenható Isten, a testet öltött Emberfia, már jó ideje eljött, kifejezve az összes igazságot az emberiség megtisztítása és megváltása érdekében, megrázva az egész világot, megingatva minden vallást és felekezetet. Egyre több ember figyel Isten hangjára, keresve és kutatva az igaz utat. Mindenható Isten nem csak Isten 6000 éves irányítási tervének minden főbb titkát tárta fel, és mondta el nekünk az igazság olyan titkait, mint Isten céljai az emberiség irányításában, hogyan végzi az emberiség megmentésére irányuló munkájának három szakaszát, a megtestesülések titkai és a Biblia mögötti igaz történet; ezen felül Mindenható Isten feltárta az igazságot arról is, hogy az emberiséget hogyan rontotta meg a Sátán, valamint az Istennel szemben álló sátáni természetünket, miközben rámutatott arra a gyakorlati útra, amelyen levethetjük romlott beállítottságunkat, és teljesen megmenekülhetünk. Mindenható Isten feltárta továbbá az egyes embertípusok kimenetelét, az emberek tényleges végső rendeltetési helyét, azt, hogy Isten hogyan fog véget vetni a korszaknak, és hogyan fog megjelenni Krisztus királysága. Az igazság minden egyes ilyen titkát kinyilatkoztatta számunkra. Mindenható Isten milliónyi szót mondott ki, mindezek a szavak pedig az emberiség megítélésére és megtisztítására használt igazságok. Ez az ítélő munka, amelyet Isten végzett az utolsó napokban. Ez a munkának egy lépése, amely egyedül a szavak által alaposan megtisztítja és megmenti az emberiséget.

Hogyan végzi tehát Mindenható Isten az ítélet munkáját? Nézzük meg, mit mondanak az Ő szavai. Mindenható Isten mondja: „Az ítélet munkája Isten saját műve, ezért természetes módon magának Istennek kell elvégeznie; nem végezheti el ember Őhelyette. Mivel az ítélet az igazság felhasználása az emberiség meghódítására, nem kérdés, hogy Isten még mindig megjelenik a megtestesült képmásban, hogy ezt a munkát elvégezze az emberek között. Vagyis az utolsó napok Krisztusa az igazságot használja arra, hogy az embereket szerte a világon tanítsa, és minden igazságot megismertessen velük. Ez Isten ítéletének munkája(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus az igazsággal végzi az ítélet munkáját). „Isten munkája a jelen megtestesülésben elsősorban a fenyítés és az ítélet által fejezi ki az Ő természetét. Erre az alapra építve több igazságot hoz az embernek, és a gyakorlás több módját mutatja meg neki, így érve el célját, hogy meghódítsa az embert, és megmentse őt saját romlott beállítottságától. Ez áll Isten munkája mögött a Királyság Korában(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Előszó). „Az utolsó napok Krisztusa különböző igazságokat használ arra, hogy tanítsa az embert, hogy feltárja az ember lényegét, és hogy boncolgassa az ember szavait és tetteit. Ezek a szavak különböző igazságokat tartalmaznak, mint például az ember kötelessége, hogyan engedelmeskedjen az ember Istennek, hogyan legyen az ember hűséges Istenhez, hogyan kell az embernek megélnie normális emberi mivoltát, valamint Isten bölcsessége és természete, és így tovább. Ezek a szavak mind az ember lényegére és romlott beállítottságára irányulnak. Különösen azok a szavak, amelyek leleplezik, hogyan utasítja el az ember Istent, azzal kapcsolatban hangzanak el, hogy az ember a Sátán megtestesítője, és ellenséges erő Istennel szemben. Az ítélet munkája során Isten nem egyszerűen világossá teszi az ember természetét néhány szóval, hanem hosszasan feltárja, foglalkozik vele és megnyesegeti. A feltárásnak, a foglalkozásnak és nyesegetésnek e különböző módszereit nem lehet közönséges szavakkal helyettesíteni, hanem az igazsággal, amelyet az ember teljességgel nélkülöz. Csak az ilyen módszereket lehet ítéletnek nevezni; csak az ilyen ítélet által lehet az embert leigázni és alaposan meggyőzni Istenről, sőt, az Istenről való igaz ismeretre is szert tenni. Amit az ítélet munkája eredményez, az az, hogy az ember megérti Isten igazi arcát és az igazságot saját lázadásáról. Az ítélet munkája lehetővé teszi az ember számára, hogy sokat megértsen Isten akaratából, Isten munkájának céljából és a számára érthetetlen titkokból. Azt is lehetővé teszi az ember számára, hogy felismerje és megismerje romlott lényegét és romlottságának gyökereit, valamint felfedezze az ember csúfságát. Mindezeket a hatásokat az ítélet munkája hozza létre, mert e munka lényege valójában az a munka, amely megnyitja Isten igazságát, útját és életét mindazok számára, akiknek van hitük Őbenne. Ez a munka az Isten által végzett ítélet munkája(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus az igazsággal végzi az ítélet munkáját). Isten szavainak elolvasása után világossá kell válnia, hogy Isten ítélő munkája az utolsó napokban elsősorban az igazság kifejezése által történik, az igazságot használva az emberiség megítélésére, megtisztítására és megmentésére. Vagyis az utolsó napokban Isten megtisztítja az emberiség romlottságát az igazság kifejezés és az Ő ítélő munkájának végzése által. Megment és tökéletessé tesz egy embercsoportot, létrehozva egy olyan csoportot, akiknek egy a szívük és az elméjük Istennel: Isten 6000 éves irányítási tervének gyümölcsét. Ez áll az utolsó napok ítélő munkájának középpontjában! Ez az oka annak, hogy a Megváltó, Mindenható Isten, mióta eljött, igazságokat fejez ki, leleplezve és megítélve az emberek mindenféle romlott beállítottságát. Ő meg is tisztítja és átalakítja romlott beállítottságunkat a metszés és a velünk való foglalkozás, a próbatétel és a finomítás által; ez oldja meg az emberi bűn problémájának gyökerét, lehetővé téve számunkra, hogy teljesen elvethessük a bűnt, megszabaduljunk a Sátán befolyásától, és képesek legyünk alávetni magunkat Istennek és imádni Őt. Ezen a ponton néhányan talán kissé összezavarodnak, azt gondolván, hogy az Úr Jézus már megváltotta az emberiséget, akkor miért kellene a Megváltónak még mindig igazságokat kifejeznie az utolsó napokban, hogy megítélje az emberiséget? Ez azért van így, mert az Úr Jézus csak a megváltás munkáját végezte el, ami azt jelenti, hogy az Úr Jézusba vetett hit bűnbocsánatot hoz, vagyis egyedül a hit általi megigazulást, ami alkalmassá teszi az embereket arra, hogy imádságban Isten elé járuljanak, Istennel közösségben legyenek, és élvezzék az Ő kegyelmét és áldásait. Az Úr Jézus vétekáldozati szerepe tehát csak az emberiség bűneinek bocsánatát tette lehetővé; nem tudta megoldani az ember bűnösségének alapvető problémáját. Ezért a Kegyelem Korában élők mindannyian elismerték azt a tényt, hogy még az emberiség bűneinek megbocsátása után is folyton vétkeztünk. Nem tudtuk leállni, és bármennyire is vágytunk arra, hogy levetkőzzük a bűnt, képtelenek voltunk erre. Nappal vétkezve, éjjel pedig megbánva éltük az életünket. Ezért fejezi ki az Úr Jézus az igazságot, és végzi az utolsó napok ítélő munkáját amikor újra eljön, teljesen megtisztítva az embereket romlott beállítottságuktól és megoldva bűneik gyökerének problémáját. Így válhatnak az emberek teljes mértékben, tökéletesen szabaddá. Ha az emberek csak a megváltást tapasztalják meg az Úr Jézustól anélkül, hogy megtapasztalnák az utolsó napok ítélő munkáját, akkor nem tudnak mást tenni, mint felismerni, hogy mely cselekedeteik bűnösek; nem látják az ember bűnösségének gyökerét. Vagyis képtelenek megérteni az ember sátáni természetét és sátáni beállítottságát, nemhogy megoldást találni rájuk. Az egyetlen mód a romlott beállítottság problémájának megoldására – amely az ember bűnös voltának gyökere – Isten ítélő munkájának megtapasztalása. Mindenható Isten mondja: „Mielőtt az ember megváltására sor került, a Sátán számos mérge el volt már benne ültetve, és miután a Sátán évezredeken át megrontotta, olyan berögződött természetet hordoz magában, amely ellenáll Istennek. Ezért, amikor az ember megváltást nyert, az nem több egy olyan megváltásnál, ahol az embert magas áron megvásárolták, de a benne lévő mérgező természetet nem számolták fel. Az így beszennyezett embernek változáson kell átesnie, mielőtt méltóvá válhat Isten szolgálatára. Az ítélet és a fenyítés e munkája révén az ember teljesen megismeri a saját magában rejlő szennyes és romlott lényeget, és képes lesz teljesen megváltozni és megtisztulni. Csak így válhat az ember méltóvá arra, hogy visszatérjen Isten trónja elé. Minden ma végzett munka azért van, hogy az ember megtisztulhasson és megváltozhasson; az ige által hozott ítélet és fenyítés, valamint a finomítás révén az ember megtisztulhat romlottságától és tisztává válhat. Ahelyett, hogy ezt a munkafázist az üdvösség munkájának tekintenénk, inkább azt kellene mondanunk, hogy ez a megtisztítás munkája. Valójában ez a szakasz a hódítás szakasza, valamint az üdvösség munkájának második szakasza. Az ember az ige általi ítélet és fenyítés révén jut el oda, hogy Isten megnyerje őt, továbbá a finomítást, megítélést és feltárást célzó ige használata által tárul fel teljesen az ember szívében lévő összes tisztátalanság, elképzelés, indíték és egyéni törekvés. Mindaz, hogy az ember megváltást és bűnbocsánatot nyert, csak úgy tekinthető, hogy Isten nem emlékszik az ember vétkeire, és nem bánik az emberrel vétkei szerint. Ha azonban a hús-vér testben élő ember nem szabadult meg a bűntől, akkor csak folytatni tudja a vétkezést, végeérhetetlenül feltárva romlott sátáni hajlamát. Ilyen életet él az ember: bűn és bűnbocsánat végtelen körforgását. Az emberiség többsége nappal vétkezik, hogy aztán este meggyónjon. Így, bár a vétekáldozat örökké hatékony az ember számára, nem lesz képes megmenteni az embert a bűntől. Az üdvösség munkájának csak a fele van elvégezve, mivel az ember beállítottsága még mindig romlott. [...] Az embernek nem könnyű tudatára ébrednie bűneinek; nem áll módjában felismerni saját mélyen gyökerező természetét, és az ige ítéletére kell támaszkodnia ahhoz, hogy ezt az eredményt elérje. Csak így változhat meg az ember ettől kezdve fokozatosan” [Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A megtestesülés misztériuma (4)]. „Bár Jézus sok munkát végzett az emberek között, Ő csak az egész emberiség megváltását teljesítette, és az ember vétekáldozatává vált; nem szabadította meg az embert minden romlott beállítottságától. Az embernek a Sátán befolyásától való teljes megmentéséhez nemcsak arra volt szükség, hogy Jézus vétekáldozattá váljon, és magára vegye az ember bűneit, hanem arra is, hogy Isten még nagyobb munkát végezzen, hogy az embert teljesen megszabadítsa sátánian romlott beállítottságától. Így most, hogy az ember bűnei megbocsátást nyertek, Isten ismét testet öltött, hogy az embert az új korba vezesse, és megkezdte a fenyítés és az ítélet munkáját. Ez a munka az embert egy magasabb világba vezette. Mindazok, akik alávetik magukat az Ő uralmának, magasabb igazságot fognak élvezni és nagyobb áldásokban részesülnek. Valóban a világosságban fognak élni, és elnyerik az igazságot, az utat és az életet(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Előszó). Maga Isten testi formát öltött, hogy eljöjjön és elvégezze az ítélet munkáját, kifejezve rengeteg igazságot, és hosszú távon leleplezi és megítéli az embereket. Ez az egyetlen módja annak, hogy az emberek tisztán lássák romlottságuk igazságát, és felismerjék saját természetüket és lényegüket. Ezen az ítéleten keresztül az emberek Isten igazságosságát és szentségét is meglátják, és így kialakul bennük az Isten iránti tisztelet. Ez az egyetlen módja annak, hogy fokozatosan levethessük romlott beállítottságunkat, és igazi emberi hasonlatosságot éljünk meg. Elmondható, hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha a megtestesült Isten igazságokat fejez ki, hogy elvégezze az ítélet munkáját. Ezért olyan kulcsfontosságú, olyan fontos és olyan jelentőségteljes Mindenható Isten szavainak kimondása, az igazság felhasználása az ítéletalkotás munkájának elvégzésére!

Annak a kulcsa, hogy egy hívő mértékben üdvözülhet-e, és jó rendeltetési helye lehet-e, abban rejlik, hogy képes-e befogadni Isten megjelenését és munkáját. Mint ilyen, a lényeg az, hogy valaki képes-e meghallani Isten hangját vagy sem. Mindenható Isten megjelent az utolsó napokban, és több mint 30 évig munkálkodott, de még mindig rengeteg ember van, aki nem igyekszik meghallani Isten hangját. Vannak, akik egész életükben hisznek az Úrban, de életük alkonyán még mindig nem hallották meg Isten hangját vagy nem fogadták be az Urat. Ez azt jelenti, hogy az Úr félretette őket, és minden erőfeszítésük semmivé vált. Ezért az, hogy valaki képes-e meghallani Isten hangját, a kulcs annak eldöntéséhez, hogy eléri-e a teljes üdvösséget, és nyer-e jó rendeltetési helyet. Sokan olvassák Mindenható Isten szavait, és elismerik, hogy az az igazság, de mégsem képesek elismerni, hogy Mindenható Isten a visszatért Úr. Ez valóban szégyen, és az emberi ostobaság és vakság eredménye. Azok, akik nem ismerik az Urat, sírva és fogcsikorgatva fognak a katasztrófákba zuhanni.

Végül olvassuk fel Mindenható Isten szavainak egy szakaszát. Mindenható Isten mondja: „A Királyság Korában Isten arra használja a szavakat, hogy bevezesse az új kort, megváltoztassa munkája eszközeit, és elvégezze az egész kor munkáját. Ezen elv szerint munkálkodik Isten az Ige Korában. Testté lett, hogy különböző nézőpontokból beszéljen, így az ember valóban láthassa Istent, aki a testben megjelenő Ige, és szemlélhesse bölcsességét és csodálatos mivoltát. Az ilyen munkának az a célja, hogy jobban elérje az ember meghódításának, tökéletesítésének és kirekesztésének célját, ami a szavak használatának valódi értelme az Ige Korában. E szavak révén ismerik meg az emberek Isten munkáját, Isten természetét, az ember lényegét, és azt, hogy az embernek mibe kellene belépnie. A szavakon keresztül valósul meg teljes egészében az a munka, amelyet Isten az Ige Korában kíván elvégezni. E szavak által az emberek lelepleződnek, kivettetnek és megpróbáltatnak. Az emberek látták Isten szavait, hallották ezeket a szavakat, és felismerték e szavak létezését. Ennek eredményeként eljutottak oda, hogy hisznek Isten létezésében, Isten mindenhatóságában és bölcsességében, valamint abban, hogy Isten szereti az embert, és meg akarja menteni. A »szavak« kifejezés talán egyszerű és hétköznapi, de a megtestesült Isten szájából elhangzó szavak megrázzák a világegyetemet, átformálják az emberek szívét, elképzeléseit és régi beállítottságát, valamint azt, ahogyan az egész világ korábban megjelent. Az idők folyamán csak a mai Isten munkálkodott így, csak Ő beszél így, és csak Ő jön el így, hogy megmentse az embert. Ettől kezdve az ember Isten szavainak irányítása alatt él, az Ő szavai terelgetik és látják el. Az emberek Isten szavainak világában élnek, Isten szavainak átkai és áldásai közepette, és még többen vannak, akik az Ő szavainak ítélete és fenyítése alatt élnek. Ezek a szavak és ez a munka mind az ember üdvösségét szolgálja, Isten akaratának teljesítését, és a régen teremtett világ eredeti megjelenésének megváltoztatását. Isten szavakkal teremtette a világot, szavakkal vezeti az embereket az egész világegyetemben, és szavakkal hódítja és menti meg őket. Végső soron szavakkal fog véget vetni az egész régi világnak, így végezve be irányítási tervének egészét(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Királyság Kora az Ige Kora).

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Kapcsolódó tartalom

Leave a Reply

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren