100. fejezet

Utálom mindazokat, akiket nem predesztináltam és nem választottam ki. Ezért egyenként ki kell tennem ezeket az embereket házamból, ezzel téve templomomat szenté és feddhetetlenné, házamat pedig mindig újjá és soha nem régivé, hogy szent nevem örökké terjedhessen, és szent népem szeretett népemmé válhasson. Ez a fajta jelenet, ez a fajta ház, ez a fajta királyság az Én célom és lakhelyem; ez az alapja minden dolog megteremtésének. Ezt senki nem ingathatja vagy változtathatja meg. Csak Én és szeretett fiaim lakunk majd együtt benne, senkinek sem lesz szabad lábbal tipornia azt, semminek sem lesz szabad elfoglalnia azt, és még kevésbé lesz szabad bármi kellemetlennek történnie. Minden dicséret és éljenzés lesz, és mindez az ember számára elképzelhetetlen jelenet lesz. Csak azt kívánom, hogy teljes szívetekből és elmétekből, és legjobb tudásotok szerint ajánljátok fel minden erőtöket Nekem. Akár ma vagy holnap, akár olyasvalaki vagy, aki szolgálatot végez Nekem, vagy ha olyasvalaki, aki áldásokat nyer, mindannyian ki kell használnotok az erőtöket az Én királyságomért. Ez egy kötelezettség, amelyet minden teremtett embernek vállalnia kell, és ily módon kell megtenni és végrehajtani. Mozgósítani fogok minden dolgot, hogy szolgálatot végezzen királyságom szépségének újjáteremtéséhez, és hogy házam harmonikussá és egységessé váljon. Senkinek sem szabad dacolnia Velem, és aki ezt teszi, annak ítéletet kell elszenvednie, és el lesz átkozva. Most az Én átkaim záporozni kezdenek minden nemzetre és minden népre, és átkaim még az ítéletemnél is súlyosabbak. Itt az ideje, hogy minden embert ítéletét elkezdjem, ezért nevezik átkoknak. Ez azért van, mert most a végső kor és nem a teremtés ideje van. Ahogy a korok váltakoztak, az Én munkám üteme is nagyon megváltozott. Munkám igényeiből fakadóan az emberek, akikre szükségem van, szintén különböznek; azok, akiket el kell hagyni, el lesznek elhagyva; akiket el kell taszítani, el lesznek taszítva; akiket meg kell ölni, meg lesznek ölve, és akiket meg kell hagyni, megmaradnak. Ez egy elkerülhetetlen tendencia, emberi akarattól független, és senki sem változtathat rajta. Ezt az Én akaratom szerint kell megtenni! Elhagyom azokat, akiket el akarok hagyni, és kivetem azokat, akiket ki akarok vetni; senki sem cselekedhet önkényesen. Meghagyom azokat, akiket meg akarok hagyni, és szeretem azokat, akiket szeretni akarok; ezt az Én akaratom szerint kell megtenni! Én nem érzelemből cselekszem; Nálam csak igazság, ítélet és harag van – egyáltalán nincs érzelem. Bennem a legcsekélyebb nyoma sincs emberi jellemvonásnak, mert Én vagyok Maga Isten, Isten személye. Mert az emberek mindannyian azt az aspektusomat látják, ami az emberi mivoltom, és nem látták azt az aspektust, ami az isteni mivoltom. Valóban, vakok és zavarodottak!

A szívetekben kell őriznetek, amit mondok nektek, meg kell értenetek az Én szívemet szavaim által, és figyelembe kell vennetek az Én ügyemet. Akkor megismeritek mindenhatóságomat, és meglátjátok az Én személyemet. Mert szavaim a bölcsesség szavai, és senki sem tudja felfogni a szavaim mögött rejlő elveket vagy törvényeket. Az emberek azt gondolják, hogy csalárdságot és elvetemültséget gyakorlok, és nem ismernek Engem a szavaim által, hanem épp ellenkezőleg, káromolnak Engem. Olyan vakok és tudatlanok! A legcsekélyebb mértékben sincs bennük tisztánlátás. Minden mondat, amit kijelentek tekintélyt és ítéletet hordoz, és senki sem változtathatja meg szavaimat. Amint kimondom szavaimat, a dolgok bizonyosan szavaimnak megfelelően fognak megvalósulni; ez az Én természetem. A szavaim hatalom, és bárki, aki módosít rajtuk, megsérti fenyítésemet, és le kell sújtanom rá. Súlyos esetekben saját életüket teszik tönkre, és az alvilágba, vagy a feneketlen mélységbe jutnak. Ez az egyetlen módja annak, ahogy az emberiséggel foglalkozom, és az embernek nincs módja ezt megváltoztatni – ez az Én adminisztratív rendeletem. Emlékezzetek erre! Senkinek sem szabad megsérteni az Én rendeletemet; a dolgokat akaratomnak megfelelően kell tenni! A múltban túlságosan engedékeny voltam veletek, és csak szavaimmal találkoztatok. A szavak, amelyeket az emberek lesújtásáról mondtam, még nem valósultak meg. De mától minden katasztrófa (ezek az Én adminisztratív rendeleteimhez kapcsolódnak) egymás után következik be, hogy megbüntesse mindazokat, akik nem igazodnak az Én akaratomhoz. El kell jönnie a tényeknek – különben az emberek nem látnák haragomat, hanem újra és újra elzüllenének. Ez irányítási tervem egy lépése, és ez az a mód, ahogyan megteszem munkám következő lépését. Ezt előre elmondom nektek, hogy elkerülhessétek a sértés elkövetését és az örök kárhozat elszenvedését. Ez azt jelenti, hogy elérem, hogy mától kezdve minden ember, kivéve elsőszülött fiaimat, elfoglalja megfelelő helyét az Én akaratomnak megfelelően, és egyenként megfenyítem őket. Egyiküket sem hagyom büntetlenül. Csak merjetek újra züllöttek lenni! Csak merj újra lázadó lenni! Korábban már mondtam, hogy mindenkivel szemben igazságos vagyok, hogy egy szemernyi érzelem sincs Bennem, és ez azt mutatja, hogy nem szabad megsérteni az Én természetemet. Ez az Én személyem. Senki sem változtathatja meg ezt. Minden ember hallja szavaimat, és minden ember látja dicsőséges arcomat. Minden embernek teljesen és feltétlenül engedelmeskednie kell Nekem – ez az Én adminisztratív rendeletem. Minden embernek az univerzumban és a föld szélein dicsérnie és dicsőítenie kell Engem, mert Én vagyok Maga az egyedülálló Isten, mert Én vagyok Isten személye. Senki sem változtathatja meg szavaimat és kijelentéseimet, beszédemet és magatartásomat, mivel ezek csakis Engem érintenek, és ezek azok a dolgok, amelyeket a legősibb időktől fogva birtoklok, és örökké létezni fognak.

Az emberekben benne rejlik az a szándék, hogy próbára tegyenek Engem, és szeretnének találni valamit szavaimban, amit felhasználhatnak Ellenem, hogy rágalmazhassanak. Lehet-e Engem rágalmazni? Lehet-e Engem könnyedén megítélni? Az én dolgaimról félvállról beszélni? Ti tényleg olyanok vagytok, akik nem tudják, mi a jó nektek! Egyáltalán nem ismertek Engem! Mi a Sion hegye? Mi az Én lakhelyem? Mi a Kánaán jó földje? Mi a teremtés alapja? Miért emlegettem ezeket a szavakat az elmúlt néhány napban? Sion hegye, a lakhelyem, a Kánaán jó földje, a teremtés alapja – ezek mind személyemre hivatkozva (a testre hivatkozva) hangzanak el. Az emberek mindannyian azt hiszik, hogy ezek fizikailag létező helyek. Az Én személyem Sion hegye; ez az Én lakhelyem. Aki belép a szellemi világba, felmászik Sion hegyére, és belép az Én lakhelyembe. Minden dolgot személyemben teremtettem; vagyis minden dolog a testben jött létre, ezért ez az alap. Miért mondom, hogy Velem együtt tértek vissza a testbe? Ebben rejlik az eredeti jelentés. Csakúgy, mint az „Isten” elnevezés, ezeknek a főneveknek önmagukban nincs jelentésük, sokkal inkább különféle nevek, amelyeket különböző helyeknek adok. Tehát ne tulajdonítsatok túl nagy jelentőséget szó szerinti jelentésüknek, hanem csak arra összpontosítsatok, hogy halljátok az Én szavaimat. Így kell tekintenetek őket, és akkor képesek lesztek felfogni az Én akaratomat. Miért emlékeztetlek benneteket újra és újra, hogy bölcsesség rejlik szavaimban? Közületek hányan próbálták megfejteni az e mögött rejlő jelentését? Mindannyian vakon elemeztek és ésszerűtlenek vagytok!

Még most sem értitek a legtöbb dolgot, amit a múltban mondtam. Bizonytalanságban maradtok és nem tudtok eleget tenni az Én szívemnek. Amikor megbizonyosodhattok minden kijelentett mondatomról, az lesz az a pillanat, amikor beérik az életetek. Számomra egy nap olyan, mint ezer év és ezer év olyan, mint egy nap; mit gondoltok arról az időről, amiről beszélek? Hogyan magyaráznátok meg? Rosszul értelmezitek! Ráadásul a legtöbben nagy figyelmet szentelnek ennek, és szeretnének találni valamit, amit felhasználhatnak Ellenem – nem tudod, mi a jó neked! Légy óvatos, mert különben lesújtok rád! Mikor eljön a nap, amikor minden világossá válik, akkor teljesen megértitek. Most még mindig nem mondom el nektek (most van itt az ideje, hogy leleplezzem az embereket; mindenkinek óvatosnak és figyelmesnek kell lennie, hogy eleget tudjon tenni az Én akaratomnak). Minden embert leleplezek szavaim által, és feltárul eredeti alakjuk, hogy megmutassa, igazak-e vagy sem. Ha valaki parázna vagy erkölcstelen, akkor le kell lepleznem. Korábban már mondtam, hogy úgy teszek dolgokat, hogy egy ujjamat sem mozdítom, és csak szavaimat használom arra, hogy leleplezzem az embereket. Nem félek semmilyen álcázástól; amint kimondom a szavaimat, fel kell fedned eredeti formádat, és bármilyen jól is álcázod magadat, Én biztosan átlátok rajtad. Ez a tetteim alapelve – csak kijelentéseket használni, semmiféle erőfeszítés nélkül. Az emberek amiatt idegeskednek, hogy szavaim beteljesednek-e vagy sem, nyugtalanok Miattam és aggódnak Értem, de ezek az erőfeszítések valójában nem szükségesek; ez egy olyan ár, amelyet nem kell megfizetni. Aggódsz Értem, de beérett-e már a saját életed? Mi a helyzet a saját sorsoddal? Kérdezd meg magadtól gyakran, és ne légy felületes. Az embereknek mind figyelembe kell venniük az Én munkámat, és – tetteim és szavaim által – látniuk kell személyemet, jobban kell ismerniük Engem, ismerniük kell mindenhatóságomat, ismerniük kell bölcsességemet, és ismerniük kell az eszközöket és módszereket, amelyekkel minden dolgot teremtettem, és ezáltal végtelenül dicsérniük kell Engem. Megmutatom minden embernek, hogy kire helyezem adminisztratív rendeleteimet, kin munkálkodom, mi az, amit meg akarok tenni és mi az, amit be akarok befejezni. Ez olyasmi, amit minden egyes embernek el kell érnie, mert ez az Én adminisztratív rendeletem. Én megvalósítom, amit mondok. Senki sem elemezheti szavaimat felületesen; mindenkinek látnia kell a tetteim mögött meghúzódó alapelveket szavaim által, és szavaimból tudnia kell, mi az Én haragom, mi az átkom és mi az ítéletem. Ezek a dolgok mind az Én szavaimon alapulnak, és olyan dolgok, amelyeket minden egyes embernek látnia kell minden egyes szavamban.

Előző: 99. fejezet

Következő: 101. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren