101. fejezet

A legcsekélyebb mértékben sem leszek elnéző senkivel szemben, aki félbeszakítja az Én irányításomat, vagy aki tönkre akarja tenni az Én terveimet. Mindenkinek fel kell fognia az Én gondolataimat az Általam kimondott szavakból, és világosan meg kell értenie, hogy miről beszélek. A jelenlegi helyzetre való tekintettel mindegyikőtöknek önvizsgálatot kell tartania: Milyen szerepet játszotok? Értem éltek-e, vagy a Sátánnak tesztek szolgálatot? Minden egyes cselekedeted Tőlem származik-e, vagy az ördögtől? Tisztában kell lennetek mindezzel, hogy ne sértsétek meg az adminisztratív rendeleteimet, és így elkerüljétek őrjöngő dühömet. Visszagondolva a múltra, az emberek mindig hűtlenek és hálátlanok voltak Velem szemben; tiszteletlenek voltak, sőt elárultak Engem. Ezen okoknál fogva ezek az emberek ma szembesülnek az Én ítéletemmel. Bár úgy tűnik, hogy Én csak egy ember vagyok, mindazokat, akiket nem helyeselek (ebből meg kell értenetek, mire gondolok: nem az a lényeg, hogy milyen szép vagy milyen elbűvölő vagy, hanem hogy vajon Én előre elrendeltelek és kiválasztottalak-e), ki fogom vetni. Ez teljes mértékben igaz. Mindez azért van, mert kívülről talán embernek látszom, de neked túl kell látnod az Én emberi mivoltomon, hogy érzékelhesd isteni mivoltomat. Ahogy már sokszor mondtam: „A normális emberi mivolt és a teljes isteni mivolt Magának a teljes Istennek két elválaszthatatlan része.” Mindazonáltal ti még mindig nem értetek Engem; csak a te homályos Istenednek tulajdonítasz jelentőséget. Olyan emberek vagytok, akiknek nincs lelki megértése. Mindemellett az ilyen emberek még mindig az elsőszülött fiaim szeretnének lenni. Milyen szégyentelen! Nem látják, hogy valójában mi is a helyzetük! Még abban a helyzetben sincsenek, hogy az Én népemként szolgáljanak, akkor hogyan lehetnének az Én elsőszülött fiaim, és hogyan lehetnének Velem együtt királyok? Az ilyen emberek nem ismerik önmagukat; ők a Sátán szolgái, és méltatlanok arra, hogy pillérei legyenek az Én házamnak, és még kevésbé méltóak arra, hogy az Én színem előtt szolgáljanak. Ennek okáért egyenként vetem ki őket, és egyenként fedem fel valódi énjüket.

Munkám lépésről lépésre halad, akadálytalanul és a legcsekélyebb fennakadás nélkül, mert győzelmet arattam, és mert Királyként uralkodom az egész univerzumban. (Arra utalok, hogy az ördögi Sátán legyőzése óta újra visszanyertem hatalmamat.) Amint az összes elsőszülött fiamat megnyerem, a győzelem zászlaja emelkedik a Sion-hegy fölé. Mindez azt jelenti, hogy elsőszülött fiaim az Én győzelmi zászlóm, az Én dicsőségem, és azok, akikkel dicsekszem; ők egy jele annak, hogy megaláztam a Sátánt, és ők a módszer, amellyel munkálkodom. (Emberek egy csoportján keresztül, akiket a Sátán megrontott, miután eleve elrendeltem őket, de akik ismét visszatértek az oldalamra, megalázom a nagy vörös sárkányt, és uralkodom a lázadás összes fia felett.) Elsőszülött fiaim ott vannak, ahol az Én mindenhatóságom nyugszik; ők az Én nagy sikerem, ami megváltoztathatatlan és vitathatatlan. Általuk fogom véghezvinni az Én irányítási tervemet. Erre gondoltam a múltban, amikor azt mondtam: „Általatok fogok minden nemzetet és népet visszaterelni trónusom elé.” Erre utaltam akkor is, amikor kimondtam a „nehéz teher a vállaitokon” szavakat. Mindez világos? Megértettétek? Az elsőszülött fiak az Én teljes irányítási tervem kikristályosodása; ennélfogva soha nem bántam finoman ezzel a csoporttal, és mindig szigorúan fegyelmeztem őket (ez a szigorú fegyelem a világban elszenvedett nyomorúság, a családok szerencsétlenségei, valamint a szülők, férjek, feleségek és gyermekek általi elhagyatás – röviden, a világ és a kor általi elhagyás), és ezért van ma szerencsétek Elém járulni. Ez a válasz arra a kérdésre, amelyen oly gyakran töprengtetek: „Miért nem fogadták el mások ezt a nevet, miközben én igen?” Most már tudjátok!

Ma már semmi sem ugyanolyan, mint a múltban. Az irányítási tervem új módszereket alkalmaz, az Én munkám még inkább eltér a korábbiaktól, és a kijelentéseim most még inkább példa nélkül állóak. Ezért hangsúlyoztam ismételten, hogy nektek megfelelő módon kell szolgálnotok Engem. (ezt a szolgálattevőknek mondom). Ne bánjatok magatokkal rosszul, hanem folytassátok a komoly törekvést. Hát nem örvendetes valamennyi kegyelmet nyerni? Sokkal jobb, mint a világban szenvedni. Én mondom neked! Ha nem szolgálsz engem teljes szívedből, és ehelyett panaszkodsz, hogy igazságtalan voltam, akkor holnap az alvilágba és pokolba szállsz alá. Senki sem akar korai halált – nemde? Minden egyes további nap számít az életben, ezért ajánld fel magad teljesen az Én irányítási tervemnek, ezután várakozz ítéletemre felőled, és várd, hogy az Én igazságos fenyítésem elérjen téged. Ne feltételezzétek, hogy amit mondok, az ostobaság; a mondanivalóm az Én igazságomból és az Én természetemből fakad. Ezenfelül, fenségemmel és az igazságommal cselekszem. Az, hogy az emberek azt mondják, nem vagyok igazságos, azért van, mert nem ismernek Engem; ez világosan kifejezi lázadó természetüket. Ami Engem illet, nincs érzelem; sokkal inkább csak igazság, fenség, ítélet és harag van. Minél több idő telik el, annál többet fogtok látni az Én természetemből. A jelen egy átmeneti állapot, és ti ennek csak egy kis részét vagytok képesek látni; mindössze néhány külsőleg megnyilvánuló dolgot láthattok. Amikor elsőszülött fiaim megjelennek, megengedem nektek, hogy mindent lássatok és mindent megértsetek. Mindenki meggyőződik a szívében és a szavaiban. Azt akarom majd Tőletek, hogy tanúskodjatok Mellettem, örökké dicsérjetek, és örökké magasztaljatok Engem. Ez elkerülhetetlen, és senki által meg nem változtatható. Az emberek mindezt nemhogy elhinni, de még elképzelni is alig tudják.

Azok, akik az elsőszülött fiak, egyre tisztábban látnak a látomások tekintetében, és az Irántam való szeretetük egyre inkább nő. (Ez nem romantikus szeretet, ami a Sátán kísértése Velem szemben, és valami, amin át kell látnotok. Ezért említettem korábban, hogy vannak olyanok, akik bájaikat mutogatják Előttem. Az ilyen emberek a Sátán szolgái, akik azt hiszik, hogy vonzódni fogok a megjelenésükhöz. Szégyentelen! Ők a legaljasabb nyomorultak!) Azok az emberek azonban, akik nem maguk az elsőszülött fiak, az ebben az időszakban Általam kimondott szavak révén a látomásokat illetően egyre bizonytalanabbá váltak, és elvesztették hitüket abban a személyben, aki Én vagyok. Mindezek után fokozatosan közömbössé válnak, amíg végül el nem buknak. Az ilyen emberek nem tudnak magukon segíteni. Ez a célja mindannak, amit ebben az időszakban mondok; mindenkinek látnia kell ezt (az elsőszülött fiakhoz beszélek), és az Én kijelentéseim és cselekedeteim révén megpillanthatjátok csodálatosságomat. Miért mondják, hogy Én vagyok a Békesség Fejedelme, az Örökkévaló Atya, hogy Én vagyok a Csodálatos, és hogy Én vagyok a Tanácsos? Ezt az Én identitásom, kijelentéseim vagy cselekedeteim szemszögéből magyarázni túlságosan felületes lenne; mindez még csak említésre sem lenne méltó. Az ok, amiért Engem a Békesség Fejedelmének neveznek, abból ered, hogy hatalmamban van teljessé tenni az elsőszülött fiakat, ítélkezni a Sátán felett, valamint a határtalan áldásokból, amivel az elsőszülött fiakat jutalmaztam. Más szóval, csak az elsőszülött fiak nevezhetnek engem a Békesség Fejedelmének, mert Én szeretem elsőszülött fiaimat, és a „Békesség Fejedelme” jelzőnek az ő szájukból kell elhangoznia. Számukra én vagyok a Békesség Fejedelme. Fiaim és népem úgy ismernek, mint az Örökévaló Atyát. Elsőszülött fiaim létezése miatt, és mert Velem együtt tudják gyakorolni a királyi hatalmat, és kormányozni tudnak minden nemzetet és minden népet (azaz a fiakat és a népet), a fiaknak és a népnek ezért az Örökkévaló Atyának kell nevezniük Engem, Magát Istent értve ezalatt, aki az elsőszülött fiak felett áll. Én vagyok a Csodálatos azok szemében, akik nem a fiak, a nép vagy az elsőszülött fiak. Munkám csodálatos volta miatt a hitetlenek egyáltalán nem láthatnak Engem (mert eltakartam a szemüket), és nincs tiszta rálátásuk munkámra. Számukra tehát Én vagyok a Csodálatos. Minden ördög és a Sátán számára Én vagyok a Tanácsos, mert minden, amit teszek, a megszégyenítésükre szolgál; minden cselekedetem az Én elsőszülött fiaim érdekében történik. Minden lépésem zökkenőmentes, és minden lépésem győzedelmes. Ezenfelül átlátok a Sátán összes cselszövésén, amiket arra használok fel, hogy Engem szolgáljanak, az Én céljaimat a negatív oldalról szolgáló tárggyá téve azt. Ezt jelenti az, hogy Én vagyok a „Tanácsos”, akit senki sem változtathat meg, és senki sem érthet meg teljesen. Személyemet tekintve azonban Én vagyok a Béke Fejedelme és az Örökkévaló Atya, ahogy a Tanácsos és a Csodálatos is. Ebben semmi sincs, ami valótlan. Ez megcáfolhatatlan és megváltoztathatatlan igazság!

Annyi mondanivalóm van; egyszerűen nincs mivel párhuzamot vonni. Ezért azt kérem tőletek, hogy legyetek türelmesek és várakozzatok. Bármit is tesztek, szeszélyből ne távozzatok. Mert amit a múltban megértettetek, az mára elavult, többé már nem alkalmazható, és a jelen a változás ideje – mint egy átmenet a dinasztiák között. Ezért arra van szükségem, hogy változtassatok a gondolkodásotokon, és dobjátok el a régi elképzeléseiteket. Ez az igazi jelentése annak, hogy „öltsétek magatokra az igazság szent ruháját”. Csak Én tudom megmagyarázni a saját szavaimat, és csak Én Magam tudom, hogy minek megtételére vállalkoztam. Ezért csak az Én szavaim nincsenek beszennyezve, és felelnek meg teljes mértékben az Én szándékomnak, és ezért ez az igazság szent ruhájának felöltése. Az emberi elme megértése puszta képzelet; az emberi megértés tisztátalan és képtelen az Én szándékaim elérésére. Ezért Én Magam beszélek, és Én Magam magyarázom el, és erre gondoltam, amikor azt mondtam: „Én Magam végzem el a munkát.” Ez az Én irányítási tervem nélkülözhetetlen része, és minden embernek dicsőítenie és dicsérnie kell Engem. Ami a szavaim megértését illeti, soha nem adtam át ezt a hatalmat az embereknek, és egyáltalán nem is rendelkeznek az erre való képességgel. Ez az Én egyik módszerem az ördög megalázására. (Ha az emberek megértenék kijelentéseimet, és minden lépésnél meg tudnák vizsgálni szándékaimat, akkor a Sátán kénye kedve szerint birtokolhatná az embereket, aminek eredményeként Ellenem fordulnának, és lehetetlenné tennék azon célom elérését, hogy kiválasszam az elsőszülött fiakat. Ha megértenék minden rejtélyt, és az a személy, aki vagyok, olyan kijelentéseket tehetne, amelyeket senki sem érthetne meg, akkor Engem is megszállhatna a Sátán. Ez az oka annak, hogy amíg a testben vagyok, egyáltalán nem vagyok természetfeletti.) Mindenkinek világosan meg kell értenie ezeknek a szavaknak a jelentőségét, és követnie kell Engem. Ne próbáljátok egymagatok megérteni a mélyreható szavakat és tanokat.

Előző: 100. fejezet

Következő: 102. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren