120. fejezet

Sion! Örülj! Sion! Énekelj! Diadalmasan tértem vissza, győztesen tértem vissza! Minden nép! Siessetek rendben sorba állni! A teremtés minden dolga! Most álljatok meg, mert az Én személyem az egész univerzummal néz szembe, és megjelenik a világ keleti részén! Ki mer nem térdre borulni imádatban? Ki mer nem nevezni Engem az igaz Istennek? Ki mer nem felnézni félő szívvel? Ki mer nem dicsérni? Ki mer nem örülni? Népem hallani fogja szavamat, és fiaim életben maradnak az Én királyságomban! A hegyek, a folyók és minden dolog véget nem érően ujjongani fog, és szünet nélkül szökellni fog. Ebben az időben senki sem mer meghátrálni, és senki sem mer ellenállásra kelni. Ez az Én csodálatos tettem, és még ennél is több, ez az Én nagy erőm! Mindent arra késztetek, hogy Engem félő szíve legyen, és mi több, mindent arra késztetek, hogy Engem dicsérjen! Ez a hatezer éves irányítási tervem végső célja, és ezt rendeltem el. Egyetlen személy, tárgy vagy esemény sem mer felkelni, hogy ellenálljon Nekem vagy szembeszálljon Velem. Minden népem az Én hegyemre fog áramlani (más szóval, abba a világba, amelyet később teremteni fogok), és alávetik majd magukat Előttem, mert fenségem és ítéletem van, és tekintélyem van. (Ez arra vonatkozik, amikor testben vagyok. Fizikai testben is van tekintélyem, de mivel az idő és a tér korlátai nem léphetők túl a fizikai testben, nem mondható el, hogy teljes dicsőséget szereztem. Bár az elsőszülött fiakat fizikai testben kapom meg, nem lehet azt mondani, hogy dicsőséget szereztem. Csak amikor visszatérek Sionra, és megváltoztatom a megjelenésem, akkor mondható el Rólam, hogy tekintélyem van – azaz, hogy dicsőséget szereztem.) Semmi sem lesz nehéz Számomra. Az Én szám szavai által minden elpusztul, és az Én szám szavai által minden létrejön és teljessé lesz. Ilyen az Én nagy erőm és ilyen az Én tekintélyem. Mivel tele vagyok erővel és bővelkedem tekintélyben, senki sem merészelhet akadályozni Engem. Már minden felett győzedelmeskedtem, és már győzelmet arattam a lázadás összes fia felett. Összehozom Magammal elsőszülött fiaimat, hogy visszatérjünk Sionba. Nem egyedül térek vissza Sionba. Ezért mindenki látni fogja elsőszülött fiaimat, és így Engem félő szívet fog kialakítani. Ez a célom az elsőszülött fiúk megszerzésével, és ez a tervem a világ teremtése óta.

Amikor minden kész van, az lesz Sionba való visszatérésem napja, és minden nép meg fog emlékezni erről a napról. Amikor visszatérek Sionba, minden elnémul a földön és minden békés lesz a földön. Amikor visszatérek Sionba, minden visszanyeri eredeti kinézetét. Akkor majd elkezdem munkámat Sionban. Megbüntetem a gonoszokat és megjutalmazom a jókat, valamint érvényesítem igazságos mivoltomat és végrehajtom ítéletemet. Szavaimat fogom használni, hogy mindent megvalósítsak, minden emberrel és minden dologgal megtapasztaltatva fenyítő kezemet, és minden embernek megmutatom teljes dicsőségemet, teljes bölcsességemet és teljes bőségemet. Senki sem mer majd ítéletre kelni, mert Bennem minden megvalósult; és itt mindenki lássa teljes méltóságomat, és ízlelje meg teljes győzelmemet, mert Bennem minden dolog megnyilvánul. Ebből látható az Én nagy erőm és tekintélyem. Senki sem mer megsérteni Engem, és senki sem mer akadályozni Engem. Bennem minden nyitva áll. Ki merne eltitkolni bármit is? Biztos vagyok benne, hogy nem irgalmazok ennek a személynek! Az ilyen nyomorultaknak meg kell kapniuk súlyos büntetésemet, és az ilyen söpredéket el kell távolítani a szemem elől. Vasrúddal fogok uralkodni felettük, és hatalmamat használva ítélkezem felettük, a legcsekélyebb irgalmasság nélkül és egyáltalán nem kímélve az érzéseiket, mert Én Maga Isten vagyok, aki érzelemmentes és fenséges, és akit nem lehet megsérteni. Ezt mindenkinek meg kell értenie és látnia kell, nehogy „ok és indok nélkül” leverjem és megsemmisítsem őket, mert az Én rudam lesújt mindenkire, aki megsért Engem. Nem érdekel, hogy ismerik-e adminisztratív rendeleteimet; ennek semmi jelentősége nem lesz Számomra, mivel az Én személyem nem tűri, hogy bárki megsértse. Emiatt mondják, hogy oroszlán vagyok; akihez hozzányúlok, azt lesújtom. Ezért mondják, hogy ma már istenkáromlás azt állítani, hogy Én vagyok a könyörület és a szerető kedvesség Istene. Lényegében nem bárány vagyok, hanem oroszlán. Senki sem mer megsérteni Engem; aki megsért Engem, azt halállal büntetem, azonnal és irgalom nélkül. Ez elég ahhoz, hogy megmutassa természetemet. Ezért a végső korban egy nagy csoport ember vissza fog vonulni, és ezt nehéz lesz elviselni az embereknek, de a Magam részéről nyugodt és boldog vagyok, és egyáltalán nem látom ezt nehéz feladatnak. Ilyen az Én természetem.

Remélem, hogy minden embernek alázatos lesz a szíve, hogy engedelmeskedjen mindannak, ami Tőlem van; ha megteszik, minden bizonnyal nagyon megáldom az emberiséget, mert amint mondtam, azok, akik összeegyeztethetők Velem, azok megmaradnak, míg a Velem ellenségesek átkozottak lesznek. Ezt Én rendeltem el, és senki sem tudja megváltoztatni. A dolgokat, amiket elhatároztam, megvalósítottam, és bárki, aki ellenkezik, azonnal meg lesz fenyítve. Sionban mindenem megvan, amire szükségem van, és minden megvan, amire vágyom. Sionban nyoma sincs a világnak, és a világhoz képest ez egy gazdag és nagyszerű palota; de soha senki nem lépett ide be, és ezért az ember képzeletében egyáltalán nem létezik. Az élet Sionban nem olyan, mint a földi élet; a földön az élet evés, ruhák viselése, játék és örömkeresés, míg Sionban ez egészen más. Ez az Atya és a fiak örömben elmerült élete, amely mindig betölti a világegyetem egész terét, de mindig össze is jön egységben. Most, hogy idáig jutottunk, elmondom nektek, hogy hol található Sion. Sion az, ahol lakom; ez az Én személyem helye. Ezért Sionnak szent helynek kell lennie, és távol kell lennie a földtől. Ezért mondom, hogy megvetem a földi embereket, dolgokat és ügyeket, és utálom a fizikai test evését, ivását, játékát és élvezet-keresését, mert bármennyire is élvezetesek a földi örömök, nem hasonlíthatók össze a Sionban való élettel; ez a különbség ég és föld között, és a kettőt lehetetlen összehasonlítani. Azért van olyan sok rejtvény a földön, amelyet az ember nem tud megoldani, mert az emberek semmit sem hallottak Sionról. Nos, pontosan hol van Sion? Egy másik bolygón van, ahogy az emberek képzelik? Nem! Ez csupán egy képzelgés az ember fejében. A harmadik eget, amelyet említettem, az ember előre elképzelt jelentésűnek tekinti, de amit az emberek a maguk elképzeléseiben értenek, az pontosan ellentétes az Én jelentésemmel. Az itt említett harmadik ég a legkevésbé sem hamis. Ezért mondom, hogy nem pusztítom el a napot, a holdat, a csillagokat és az égitesteket, és nem fogom eltüntetni az eget és a földet. Elpusztíthatnám a lakóhelyemet? Elpusztíthatnám a Sion-hegyet? Ez nem nevetséges? A harmadik ég az Én lakhelyem; ez a Sion hegye, és ez abszolút. (Miért mondom, hogy abszolút? Ez azért van, mert amit most mondok, azt az ember egyáltalán nem értheti, csak hallja. Az ember gondolkodásának hatóköre ezt egyszerűen nem ölelheti fel, ezért most nem mondok többet Sionról, nehogy az emberek fikciónak tekintsék.)

Miután visszatérek Sionba, a földön élők továbbra is dicsérni fognak Engem, mint a múltban. Azok a hűséges szolgálattevők várni fognak, mint mindig, hogy szolgálatot tegyenek Nekem, de feladatuk véget ér. A legjobb, amit tehetnek, ha elgondolkoznak földi jelenlétem körülményein. Abban az időben elkezdek katasztrófát hozni azokra, akik csapást szenvednek; mégis mindenki azt hiszi, hogy Én igaz Isten vagyok. Biztosan nem fogom megbüntetni azokat a hűséges szolgálattevőket, hanem csak engedem, hogy megkapják kegyelmemet. Mert azt mondtam, hogy megbüntetek minden gonosztevőt, és azok, akik jót cselekednek, megkapják az Általam adományozott anyagi élvezetet, bizonyítva, hogy Én vagyok Maga az igazság és a hűség Istene. Amikor visszatérek Sionba, elkezdek a világ minden nemzete felé fordulni; üdvösségre hozom az izráelitákat és megfenyítem az egyiptomiakat. Ez munkám következő lépése. Az Én munkám akkor nem lesz ugyanaz, mint a mai napon: nem a testben való munka lesz, hanem teljesen meghaladja a testet – és ahogy mondtam, úgy fog megtörténni; és ahogy parancsoltam, úgy lesz. Bármi is legyen mondva, mindaddig, amíg az az Én számból van kimondva, azonnal beteljesedik a valóságban; ez az igazi jelentése annak, hogy a szavam kimondása és teljesítése egyszerre megy végbe, mert az Én szavam maga a tekintély. Most néhány általános dologról beszélek, hogy néhány támpontot adjak az embereknek a földön, hogy ne találgassanak vadul. Amikor eljön az az idő, mindent Én fogok elrendezni, és senki se cselekedjen önfejűen, nehogy lesújtson rájuk a kezem. Az emberek képzeletében mindaz, amiről beszélek, homályos, mert végül is az ember gondolkodásmódja korlátozott, és az ember gondolkodása olyan távol van attól, amiről beszéltem, mint a föld az égtől. Ezért ezt senki sem tudja megérteni. Összhangba kerülni azzal, amit mondok, ez egyetlen dolog, amit tenni kell; ez a dolgok elkerülhetetlen menete. Azt mondtam: „Az utolsó napokban felbukkan a fenevad, hogy üldözze népemet, és azok, akik félnek a haláltól, meg lesznek jelölve egy pecséttel, hogy a fenevad elvigye őket. Akik láttak Engem, azokat megöli a fenevad.” A „fenevad” ezekben a szavakban kétségtelenül a Sátánra, az emberiség megtévesztőjére utal. Ez azt jelenti, hogy amikor visszatérek Sionba, a szolgálattevőknek egy nagy csoportja visszavonul; vagyis elviszi őket a fenevad. Ezek a teremtmények mind a feneketlen mélységbe fognak menni, hogy megkapják örök fenyítésemet. Az „akik láttak Engem” azokra a hűséges szolgálattevőkre utal, akiket Én meghódítottam. A „láttak Engem” arra utal, hogy Én meghódítottam őket. A „megölte a fenevad” arra utal, hogy a Sátán, miután meghódítottam, nem mer felkelni, hogy ellenálljon Nekem. Más szavakkal, a Sátán nem mer semmilyen munkát végrehajtani ezeken a szolgálattevőkön, és ezért ezeknek az embereknek a lelke meg lesz mentve; ezt azért mondják, mert képesek hűségesnek lenni Hozzám, és ez azt jelenti, hogy ezek a hűséges szolgálattevők részesülni tudnak kegyelmemből és áldásomból. Ezért azt mondom, hogy a lelkük meg lesz mentve. (Ez nem a harmadik égbe való felemelkedésre vonatkozik, ami csak az ember elképzelése.) De azokat a gonosz szolgákat újra megkötözi a Sátán, majd a feneketlen mélységbe lesznek dobva. Ez az Én büntetésem rájuk; ez a megtorlásuk, és ez a jutalom bűneikért.

Ahogy munkám üteme felgyorsul, a földön töltött időm fokozatosan csökken. Közeledik Sionba való visszatérésem dátuma. Amikor földi munkám véget ér, eljön az ideje, hogy visszatérjek Sionba. Egyáltalán nem akarok a földön élni, de irányításom, tervem érdekében minden szenvedést elviseltem. Ma már eljött az idő. Felgyorsítom lépteimet, és senki sem lesz képes lépést tartani Velem. Függetlenül attól, hogy az ember megérti-e vagy sem, részletesen elmondom nektek mindazt, amit az ember nem képes felfogni, de nektek tudnotok kell a földön. Ezért azt mondom, hogy Én Maga Isten vagyok, aki túllép az időn és a téren. Ha nem az lett volna a célom, hogy megszerezzem az elsőszülött fiakat és így legyőzzem Sátánt, már visszatértem volna Sionba; ha más lenne, egyszerűen soha nem teremtettem volna az emberiséget. Megvetem az emberek világát, és gyűlölöm azokat az embereket, akik távol vannak Tőlem, olyannyira, hogy fontolgatom az egész emberiség egy csapásra történő elpusztítását. Munkámnak azonban van rendje és szerkezete, arányérzéke és mértéktartása, és nem véletlenszerű. Minden, amit teszek, a Sátán legyőzésére szolgál, és még inkább arra szolgál, hogy lehetővé tegye Nekem, hogy a lehető leghamarabb együtt lehessek elsőszülött fiaimmal. Ez az Én célom.

Előző: 119. fejezet

Következő: Bevezetés

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren