113. fejezet

Bölcsességem minden cselekedetemben jelen van, de az ember alapvetően képtelen arra, hogy kifürkéssze ezt a bölcsességet; az ember csak tetteimet és szavaimat látja, dicsőségemet vagy személyem megjelenését pedig nem, mivel az emberből alapjában véve hiányzik ez a képesség. Tehát, anélkül, hogy Én változtatásokat eszközölnék az emberen, elsőszülött fiaim és Én visszatérünk a Sionra és alakot váltunk, hogy az ember megláthassa bölcsességemet és mindenhatóságomat. Az Én bölcsességem és mindenhatóságom, amelyet most lát az ember, dicsőségemnek csak egy apró – említésre sem méltó – részét alkotják. Ebből látható, hogy az Én bölcsességem és dicsőségem végtelen – mérhetetlenül mély –, az ember elméje pedig alapvetően képtelen megfontolni vagy felfogni azokat. A királyság építése az elsőszülött fiak kötelessége, és egyben az Én feladatom is. Ez azt jelenti, hogy ez irányítási tervem egyik eleme. A királyság építése nem ugyanaz, mint az egyház építése; mivel elsőszülött fiaim és Én vagyunk az Én személyem és a királyság, így amikor elsőszülött fiaim és Én belépünk Sion Hegyére, addigra a királyság felépítése már megvalósul. Másképpen fogalmazva, a királyság építése egy lépés a munkában – a szellemi világba való belépés lépcsőfoka. (Azonban minden, amit a világ megteremtése óta tettem, ennek a lépésnek az érdekében történt. Noha egy lépésnek nevezem, valójában ez egyáltalán nem egy lépés.) Így hát valamennyi szolgálattevőt ennek a lépésnek a szolgálatába állítok, és ebből kifolyólag az utolsó napok során az emberek nagy számban fognak meghátrálni; mindannyian az elsőszülött fiaknak tesznek szolgálatot. Bárki, aki jóindulatot tanúsít e szolgálattevők irányában, átkaim által hal meg. (A szolgálattevők mind a nagy vörös sárkány terveit képviselik és mindannyian a Sátán lakájai, így azok, akik kedvesen bánnak velük, a nagy vörös sárkány cinkosai, és a Sátánhoz tartoznak.) Én szeretem mindazokat, akiket szeretek, átkaim és égetésem összes célpontját pedig megvetem. Képesek vagytok megtenni ezt? Biztosan nem fogok megbocsátani senkinek, aki Ellenem áll, és meg sem fogom kímélni őket! Minden egyes cselekedetem elvégzésével sok szolgálattevőt állítok a szolgálatomba. Ekképpen látható, hogy a történelem során valamennyi próféta és apostol a mai lépés érdekében végzett szolgálatot, és hogy ők nem az Én szívem szerint valók, és nem Tőlem vannak. (Habár többségük hű Hozzám, egyik sem tartozik Hozzám. Vagyis, buzgólkodásuk célja az, hogy megalapozzák Számomra ezt az utolsó lépést, ám ami saját magukat illeti, minden erőfeszítésük hiábavaló.) Ezért az utolsó napok alatt még inkább nagy számban lesznek azok, akik visszavonulnak. (Azért mondom, hogy „nagy számban”, mert irányítási tervem a végéhez ért, királyságom építése sikerrel járt, az elsőszülött fiak pedig leültek a trónra.) Mindez az elsőszülött fiak megjelenésének köszönhető. Mivel megjelentek az elsőszülött fiak, a nagy vörös sárkány minden lehetséges eszközzel megpróbál kárt okozni, és minden lehetőséget kimerít. Mindenféle gonosz lelket küld, akik eljönnek, hogy szolgálatot tegyenek Nekem, akik a jelen időszakban megmutatták valódi arcukat, és akik megpróbálták félbeszakítani irányításomat. Ezeket puszta szemmel nem lehet látni; ezek mind a szellemi világ dolgai. Így hát az emberek nem hiszik, hogy nagy számban lesznek azok, akik meghátrálnak, de Én tudom, hogy mit teszek, értem irányításomat; ezért nem engedem, hogy az ember közbeavatkozzon. (El fog jönni a nap, amikor majd mindenféle hitvány gonosz szellem felfedi valódi énjét, és minden ember őszinte meggyőződésre jut.)

Szeretem elsőszülött fiaimat, ám azokat, akik a nagy vörös sárkány leszármazottjai és nagy őszinteséggel szeretnek Engem, egyáltalán nem szeretem; valójában annál inkább megvetem őket. (Ezek az emberek nem Tőlem származnak – noha jó szándékúnak mutatkoznak, és kellemes szavakat szólnak –, ez mind a nagy vörös sárkány cselszövése, és ezért csontomig hatoló gyűlölettel gyűlölöm őket.) Ez az Én természetem, és az Én igazságom annak teljességében. Az ember egyáltalán nem képes kifürkészni ezt. Miért tárul fel itt igazságom teljessége? Ebből meglátható az Én szent természetem, amely nem tűri a sértést. Szerethetem elsőszülött fiaimat, és megvethetem mindazokat, akik nem az elsőszülött fiaim (még akkor is, ha hűséges emberek). Ez az Én természetem. Nem látjátok ezt? Az emberek elképzeléseiben Én mindig egy irgalmas Isten vagyok, és szeretem mindazokat, akik szeretnek Engem; vajon ez az értelmezés nem káromlás Ellenem? Szerethetem-e az állatokat és a szörnyeket? Kezelhetem-e úgy a Sátánt, mint elsőszülött fiamat, és örömömet lelhetem-e benne? Nonszensz! Munkám az elsőszülött fiaimon megy végbe, elsőszülött fiaimon kívül pedig semmim nincs, amit szerethetnék. (A fiak és a nép egy kiegészítés, de nem fontosak.) Az emberek azt mondják, hogy korábban olyan sok hasztalan munkát végeztem, de az Én szememben valójában az a munka volt a legértékesebb, és a legjelentőségteljesebb. (Ez teljes egészében a két megtestesülés során végzett munkára vonatkozik; mivel Én fel akarom fedni hatalmamat, testté kell válnom munkám elvégzéséhez.) Azért mondom, hogy Lelkem eljön, hogy személyesen munkálkodjon, mert az Én munkám a testben fejeződik be. Ez azt jelenti, hogy elsőszülött fiaim és Én elkezdünk belépni a nyugalomba. A Sátán elleni háború a testben ádázabb, mint a Sátánnal a szellemi világban vívott háború; ezt minden ember láthatja, így még a Sátán leszármazottai is gyönyörű tanúságot tehetnek Mellettem, és nem hajlandóak elmenni; ez önmagában az Én testben való munkálkodásom értelme. Főként azt a célt szolgálja, hogy az ördög leszármazottai megszégyenítsék magát az ördögöt; ez a leghatalmasabb szégyen, ami az ördög Sátánt érheti, olyan erőteljes, hogy nincs hol elrejtse szégyenét, és ismételten irgalomért könyörög Előttem. Én nyertem, győzedelmeskedtem minden felett, áttörtem a harmadik égen és elértem Sion Hegyét, hogy elsőszülött fiaimmal együtt élvezzük a családi boldogságot, és örökre elmerüljünk a mennyek országának nagy lakomájában!

Minden árat megfizettem és minden erőfeszítést felvállaltam az elsőszülött fiakért. (Az ember egyszerűen nem tudja, hogy mindaz, amit tettem, mindaz, amit mondtam, az a tényt, hogy mindenféle gonosz lelken átlátok, valamint az a tény, hogy a szolgálattevők minden fajtáját száműztem – mindez az elsőszülött fiak érdekében van.) Ám munkám nagy részében az intézkedésemnek megvan a rendje; a munka egész biztosan nem vakon folyik. Mindennapi szavaimban meg kellene látnotok munkám módszerét és annak lépéseit; mindennapi cselekedeteimben meg kellene látnotok bölcsességemet és alapelveimet, amelyek szerint kezelem az ügyeket. Amint mondtam, a Sátán azért küldte a Nekem szolgálatot tevőket, hogy félbeszakítsák irányításomat. Ezek a szolgálattevők konkolyok, a „búza” szó viszont nem az elsőszülött fiakra vonatkozik, hanem mindazokra a fiakra és népre, akik nem az elsőszülött fiak. „A búza mindig is búza lesz, a konkoly mindig is konkoly lesz”; ez azt jelenti, hogy a Sátántól valók természete soha nem képes megváltozni. Vagyis röviden, ők ezután is a Sátánok lesznek. A „búza” a fiakra és a népre utal, mert ezekbe az emberekbe a világ teremtése előtt belecsepegtettem az Én jellegemet. Mondtam már, hogy az ember természete nem változik, és ezért van, hogy a búza mindig is búza lesz. Akkor tehát mik az elsőszülött fiak? Az elsőszülött fiak Tőlem származnak; nem Én teremtettem őket, ezért nem lehet búzának nevezni őket (mert a búza említése mindig a „vetni” szóhoz kapcsolódik, „vetni” pedig azt jelenti, hogy „teremteni”; minden konkolyt a Sátán ültet el titokban, hogy szolgálattevőként viselkedjenek). Csak azt lehet mondani, hogy az elsőszülött fiak az Én személyem teljes és bőséges megnyilvánulásai; őket arany, ezüst és drágakövek kell, hogy ábrázoljak. Ez összefügg azzal a ténnyel, hogy eljövetelem olyan, akár a tolvajé, és azért jöttem, hogy aranyat, ezüstöt és drágaköveket lopjak (mivel ez az arany, ez az ezüst és ezek a drágakövek eredetileg Hozzám tartoztak, és vissza akarom vinni őket házamba). Amikor elsőszülött fiaim és Én együtt visszatérünk Sionba, addigra ellopom ezt az aranyat, ezüstöt és e drágaköveket. Ez idő alatt a Sátán gördít majd akadályokat és kelt zavart, ezért veszem az aranyat, az ezüstöt és drágaköveket, és döntő csatát indítok a Sátán ellen. (Itt biztosan nem történetet mesélek; ez egy esemény a szellemi világban, így az emberek számára nem túl világos, és csak úgy hallgatják, mint egy történetet. De nektek meg kell látnotok szavaimból, hogy mi az Én hatezer éves irányítási tervem, és egyáltalán nem szabad viccként kezelnetek azt. Máskülönben az Én Lelkem eltávozik az egész emberiségtől.) Ma ez a csata már teljesen véget ért, Én pedig visszahozom elsőszülött fiaimat (visszahozom az aranyat, ezüstöt és drágaköveket, amelyek Hozzám tartoznak) Velem együtt az Én Hegyemre, a Sionra. Az arany, ezüst és drágakövek ritkasága miatt, valamint értékességük miatt a Sátán minden lehetséges módszerrel megpróbálja elragadni azokat, Én viszont újra és újra elmondom, hogy ami Tőlem származik, annak vissza kell térnie Hozzám, aminek jelentését fent említettem. Amikor azt mondom, hogy az elsőszülött fiak Tőlem vannak és Hozzám tartoznak, az a Sátánhoz szóló kiáltvány. Senki nem érti ezt, és ez teljes mértékben a szellemi világ eseménye. Így az ember nem érti, miért hangsúlyozom ismételten, hogy az elsőszülött fiak Hozzám tartoznak; ma meg kell ezt értenetek! Megmondtam, hogy szavaimnak célja és bölcsessége van, ti azonban csak külsőleg értitek ezt – egyetlen személy sem látja tisztán a lélekben.

Egyre többet és többet beszélek, és minél többet beszélek, szavaim annál szigorúbbá válnak. Amikor ez eljut egy bizonyos szintre, a szavaimat használom majd, hogy megdolgozzam az embereket valamilyen mértékben, hogy ne csak a szívben és szó által legyenek meggyőződve az emberek, hanem még inkább, hogy élet és halál közt lebegjenek; ez munkám módszere és így haladnak előre munkám lépései. Ennek így kell lennie; csak így szégyenítheti meg a Sátánt és teheti teljessé az elsőszülött fiakat (felhasználva szavaimat, hogy végre tökéletessé tegyem az elsőszülött fiakat, hogy kiszabadulhassanak a testből és beléphessenek a szellemi világba). Az ember nem érti szavaim metódusát és hangnemét. Magyarázatomból mindannyian kell, hogy kapjatok némi betekintést, és mind szavaimat kell kövessétek, hogy befejezzétek a munkát, amit el kell végeznetek. Ez az, amivel megbíztalak titeket. Tudatában kell lennetek ennek, és nem csak a külvilágból, hanem ami még fontosabb, a szellemi világból.

Előző: 112. fejezet

Következő: 114. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren