106. fejezet

Azok, akik nem ismerik szavaimat, akik nem ismerik normális emberi mivoltomat, és akik ellenszegülnek isteni mivoltomnak, mind megsemmisülnek. Senki sem mentesül ez alól, és mindenkinek át kell mennie az ellenőrzésen, és meg kell felelnie ebben a tekintetben, mert ez az Én adminisztratív rendeletem, és ez a legfontosabb, amit gyakorlatba kell ültetni. Azok, akik nem ismerik szavaimat, azok az emberek, akik figyeltek a dolgokra, amelyekre világosan rámutattam, de még mindig nem értik meg azokat; más szóval, ők olyan emberek, akiknek nincs lelki megértése (mivel nem teremtettem emberi képességet ehhez, nem is követelek tőlük sokat; csupán azt követelem, hogy hallgassanak szavaimra, és tudják azokat gyakorlatba ültetni). Ezek nem az Én házam népei, és nem is ugyanolyan típusúak, mint Én; ők a Sátán országához tartoznak. Ezért nem akarok egyetlen olyan embert sem, akinek nincs lelki megértése. Korábban azt gondoltátok, hogy túl messzire mentem, de mostanra már értenetek kell. Hogyan társaloghatnának a fenevadak Istennel? Nem lenne ez abszurd? Akik nem ismerik normális emberi mivoltomat, azok az emberek, akik saját elképzeléseik alapján mérik fel, amit Én emberi mivoltomban teszek. Ahelyett, hogy alávetnék magukat, ők, testi szemeikkel, kötözködnek Velem. Talán hiábavalóak voltak a kimondott szavaim? Azt mondtam, hogy a normális emberi mivoltom az Én nélkülözhetetlen részem, Maga a tökéletes Isten része, és hogy ez a megfelelő módja annak, hogy normális emberi mivoltom és teljes isteni mivoltom egymással összhangban működjön: amikor a dolgok, amelyeket normális emberi mivoltomon keresztül teszek, nem illeszkednek az emberi elképzelésekhez, azok, akik ellenszegülnek Nekem, és azok, akik nem összeegyeztethetőek Velem lelepleződnek. Ezt követően teljes isteni mivoltom az emberi mivoltomon keresztül szólal meg, és így elbánok néhány emberrel. Ha nem érted, amit teszek, de ennek ellenére alá tudod vetni magadat, akkor az a fajta ember vagy, akit nem ítélek el; Én csak megvilágosítom az ilyen embereket. Szeretem az ilyen embereket, és az alávetettséged miatt megvilágosítalak. Az isteni mivoltommal szembeszegülők közé tartoznak azok, akik nem ismerik szavaimat, akik nem összeegyeztethetők normális emberi mivoltommal, és akik helytelenítik azt, amit isteni mivoltomban teszek (például dühössé válásomat, vagy hogy építem az egyházat stb.). Ezek mind az isteni mivoltommal szembeni ellenállás kifejeződései. Egy dolgot azonban hangsúlyoznom kell, és mindegyikőtöknek figyelnie kell: Azok, akik nem összeegyeztethetők azzal a személlyel, aki ma vagyok, ellenállnak isteni mivoltomnak. Miért mondom folyton, hogy az a személy, aki vagyok, Maga a teljes Isten? Annak a személynek a természete, aki Én vagyok, magában foglalja az isteni természet teljességét; ne használj emberi elképzeléseket arra, hogy Engem felmérj. Még most is sokan azt mondják, hogy normális emberi mivolttal rendelkezem, és hogy nem feltétlenül helyes minden dolog, amit teszek. Amikor az emberek ilyenek, akkor nem egyszerűen a halálodat kéred? Ők egy szót sem értenek abból, amit mondok, és egyértelműen a vakok leszármazottai és a nagy vörös sárkány ivadékai! Mindenkinek elmondom még egyszer (ezt nem mondom el többször, és mindenki, aki még egyszer elköveti ezt a sértést, biztosan el lesz átkozva): Szavaimat, nevetésemet, étkezésemet, életmódomat, beszédemet és viselkedésemet mind Én – Maga az Isten – cselekszem, és a leghalványabb nyoma sincs bennük az emberinek. Semmi! Egyáltalán semmi! Az embereknek abba kell hagyniuk a játszmákat, és fel kell hagyniuk kicsinyes számításaikkal. Minél tovább folytatják ezt az emberek, annál inkább pusztulásra lesznek ítélve. Fogadjátok meg a tanácsomat!

Mindig kutatom mindenki szíve mélyét, kutatom minden egyén minden szavát és tettét. Tisztán, egyenként látom azokat, akiket kedvelek és azokat, akiket nem. Ez olyasmi, amit az emberek nem tudnak elképzelni, sőt, olyasmi, amit nem is tudnak megvalósítani. Annyi mindent mondtam, és annyi mindent tettem; ki tudná hajszálpontosan megmondani, hogy mi a célja a szavaimnak, és annak, amit teszek? Senki sem tudná. Ezentúl még több szót szólok majd; ez egyrészt kiveti az összes olyan embert, akit nem szeretek, másrészt pedig egy kicsit tovább fogtok szenvedni ebben a tekintetben, hogy újra megízleljétek a feltámadást, csak még nagyobb szigorral. Ezt nem határozhatják meg az emberek, és senki sem akadályozhatja meg, hogy megtörténjen. Még ha most tudtok is erről, amikor eljön az ideje, nem fogjátok tudni elkerülni ezt a fajta szenvedést, mert ez az Én munkám módszere. Így kell munkálkodnom, hogy elérjem céljaimat, és hogy akaratom beteljesülhessen rajtatok. Ezért hívjak „az utolsó szenvedésnek, amelyet el kell viselnetek”. Utána soha többé nem fog szenvedni a hús-vér testetek, mert a nagy vörös sárkányt megsemmisítem, és nem mer többé lázongani. Ez az utolsó lépés a testbe való belépés előtt; ez az átmeneti szakasz. De ne féljetek – Én biztosan átvezetlek titeket a nehézségek során. Higgyétek el, hogy Én vagyok Maga az igaz Isten, és amit mondok, az biztosan meg fog valósulni. Én vagyok Maga a megbízható Isten. Minden ország, minden föld és minden felekezet visszatér Hozzám, és az Én trónusomhoz sereglenek. Ez az Én hatalmas erőm, és a lázadás minden egyes gyermekét megítélem, és kivétel nélkül a tűz és kénkő tavába vetem. Mindenkinek meg kell hátrálnia. Ez irányítási tervem utolsó lépése, és amint befejeződik, megpihenek, mert minden el lesz végezve, és irányítási tervem a végéhez ér.

Mivel munkám üteme megnőtt (bár egyáltalán nem aggódom), minden nap feltárom nektek szavaimat, és minden nap felfedem azokat a titkokat, amelyeket nektek tartogatok, hogy szorosan követhessétek lábnyomaimat. (Ez az Én bölcsességem; szavaimat arra használom, hogy tökéletesítsem az embereket, de arra is, hogy lesújtsam őket. Mindenki olvassa szavaimat, és képes a szavaimban való akaratomnak megfelelően cselekedni. Azok, akik negatívak, negatívak maradnak, és azok, akiket le kell leplezni, megmutatják igazi énjüket; a dacosak ellen fognak állni, és akik hűségesen szeretnek Engem, azok még hűségesebbé fognak válni. Így mindenki követni tudja majd az Én lábnyomaimat. Mindezek a helyzetek, amelyeket leírtam, módszerek, amelyekkel dolgozom és célok, amelyeket el szeretnék érni.) A múltban már mondtam ilyesmit: Bárhogyan is vezetlek titeket, ugyanígy kell keresnetek; bármit is mondok nektek, figyelnetek kell. Mit értek ez alatt? Tudjátok-e? Mi az Én szavam célja és jelentősége? Értitek-e? Vajon hány ember tudja ezt teljesen megfogalmazni? Amikor azt mondom, hogy „Bárhogyan is vezetlek titeket, ugyanígy kell keresnetek”, nem csupán arra az útmutatásra utalok, amit Én nyújtok, mint az a személy, aki vagyok. Ezen túlmenően az Általam kimondott szavakra és az Általam választott útra utalok. Ma ezek a szavak valóban beteljesedtek. Amint kimondtam szavaimat, mindenféle démoni arc lelepleződik jelenlétem fénye előtt, így tisztán láthatjátok mindegyiket. Ezek a kijelentéseim nem csak egy bejelentés a Sátánnak, hanem egy megbízás is mindnyájatok számára. A legtöbben figyelmen kívül hagyjátok ezeket a szavakat, és azt hiszitek, hogy ez egy megbízás számotokra; nem veszitek észre, hogy ezek az ítélet szavai, és olyan szavak, amelyek tekintélyt hordoznak. Szavaim célja, hogy megparancsolja a Sátánnak, hogy megfelelően szolgáljon Nekem, és teljesen alárendelje magát Nekem. A múltban feltárt titkok közül még mindig sok van, amit még nem értetek. Ezért a jövőben többet fogok feltárni nektek, hogy tisztább és alaposabb megértést nyerhessetek.

Amikor a katasztrófák bekövetkeznek, mindenki retteg. Az emberek mind sírnak bánatukban, és utálják a múltban elkövetett gonosz dolgokat, de akkor már túl késő, mert ez a harag kora. Ez nem az emberek megmentésének és a kegyelem felajánlásának az ideje, hanem annak, hogy eltávolítsak minden szolgálattevőt, és engedjem fiaimnak, hogy helyettem uralkodjanak. Ez valóban különbözik a múltbeli időktől; ez a világ teremtése óta példátlan. Mivel egyszer megteremtettem a világot, el is fogom pusztítani egyszer, és amit eleve elrendeltem, azt senki sem tudja megváltoztatni. E két fogalmat, „a közösségi keresztény emberek” és „a közösségi egyetemes új emberek”, korábban meglehetősen gyakran említették. Hogyan lehetne ezeket megmagyarázni? Vajon a „közösségi keresztény emberek” az elsőszülött fiakra utal? Vajon a „közösségi egyetemes új emberek” szintén az elsőszülött fiakra utal? Nem; az emberek nem értelmezték helyesen ezeket a kifejezéseket. Mivel az emberi elképzelések csak eddig a fokig segíthetik őket abban, hogy megértsék a dolgokat, Én itt és most tisztázom őket nektek. A közösségi keresztény emberek és a közösségi egyetemes új emberek nem ugyanazok; a jelentésük különbözik. Bár e két kifejezés megfogalmazása nagyon hasonló, és úgy tűnhet, hogy ugyanazt jelentik, a valódi helyzet ennek az ellenkezője. Pontosan kikre vonatkozik a „közösségi keresztény emberek”? Vagy mire utal? A keresztény emberekről szólva mindenki egyöntetűen Rám gondolna. Egyáltalán nem tévednek, ha ezt teszik. Továbbá az emberi elképzelésekben az „emberek” kifejezés határozottan emberi lényekre utalna; senki sem társítaná ezt valami mással. Amikor a „közösség” kifejezésről beszélünk, az emberek azt gondolnák, hogy ez sok ember összejövetelét jelenti, akik gyakorlatilag egyetlen egységet alkotnak, és ezért nevezik „közösségnek”. Innen látható, hogy az emberi elme túlságosan is egyszerű; egyáltalán nem tudják megérteni az Én szándékomat. Most hivatalosan közölni fogom, hogy kik is a közösségi keresztény emberek (de az embereknek félre kell tenniük saját elképzeléseiket; különben egyikük sem lesz képes megérteni, és ha meg is magyaráznám a kifejezést, nem hinnék el és nem tudnák felfogni azt). Amint kimondom szavaimat, elsőszülött fiaim mindannyian képesek lesznek akaratom szerint cselekedni, és kifejezni akaratomat, tehát egy a szívük és egy a szájuk. Miközben ítélnek minden nemzetet és népet, képesek lesznek megvalósítani igazságomat és végrehajtani adminisztratív rendeleteimet; ők az Én kifejeződésem, és ők az Én megnyilvánulásom. Tehát elmondható, hogy a közösségi keresztény emberek az elsőszülött fiak által végrehajtott adminisztratív rendeleteim ténye; ők a hatalom az elsőszülött fiak kezében. Mindez Krisztushoz kapcsolódik – innen ered a „keresztény emberek” kifejezés. Továbbá minden elsőszülött fiú akaratomnak megfelelően cselekedhet, és ezért használom a „közösségi” kifejezést. A „közösségi egyetemes új emberek” az Én nevemben levő összes embert jelenti; más szóval, elsőszülött fiaimat, fiaimat és népemet. Az „új” szó az Én nevemre utal. Mivel ők az Én nevemben vannak (a nevem mindent magában hordoz, az örökké új és soha nem régi; ember által megváltoztathatatlan), és mivel a jövőben örökké életben maradnak, ők az egyetemes új emberek. A „közösségi” szó itt a létszámra vonatkozik, és nem azonos az előbbi esettel. Amikor szavam elhangzik, mindenkinek hinnie kell benne. Ne kételkedjetek! Szabaduljatok meg emberi elképzeléseitektől és emberi gondolataitoktól. A jelenlegi folyamat a titkok feltárásában pontosan az emberi elképzelések és gondolatok eltávolításának folyamata (mivel az emberek a saját elképzeléseiket használják arra, hogy felmérjenek Engem és azt, amit mondok, Én a saját feltárt titkaimat használom az emberi elképzelések és gondolatok eltávolítására). Ez a munka hamarosan befejeződik. Amikor titkaim egy bizonyos fokig feltárulnak, az embereknek szinte nem lesz több gondolkodási folyamatuk szavaimmal kapcsolatban, és felhagynak azzal, hogy emberi elképzeléseikkel méregessenek. Hogy mit gondolnak nap mint nap, azt felfedem, és visszavágok. Egy bizonyos ponton az emberek nem fognak többé gondolkodni; elméjük mentes lesz minden gondolattól, és teljesen alávetik magukat szavaimnak. Ez lesz az az idő, amikor beléptek a szellemi birodalomba. Ez egy lépés a munkámban, amely azelőtt következik be, hogy megengedem nektek, hogy belépjetek a szellemi birodalomba. Meg kell szabadulnotok minden emberi elképzeléstől, mielőtt szentté és feddhetetlenné válnátok, és belépnétek a szellemi birodalomba. Ezt jelenti az, hogy „szent szellemi test vagyok”. Nektek azonban lépéseimnek megfelelően kell cselekednetek, és mielőtt észrevennétek, eljön az Én időm.

Előző: 105. fejezet

Következő: 107. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren