116. fejezet

Szavaim között sok olyan akad, ami félelmet vált ki az emberekből. Sok szavamtól rettegve remegnek az emberek, sok szavam miatt pedig szenvednek és elveszítik a reményt az emberek, és még több szavam az emberek pusztulását okozza. Senki sem tudja kifürkészni szavaim bőségét vagy világosan felfogni azt. Csak amikor mondatról mondatra elmondom és feltárom nektek az Én szavaimat, akkor ismeritek meg a dolgok általános állapotát, miközben a konkrét tények valódi arculatával továbbra sem vagytok tisztában. Így hát tények segítségével fogom feltárni minden szavamat, ezáltal nagyobb megértést biztosítva nektek. Beszédstílusomat tekintve, nem csupán beszélek a szavaimmal, hanem még inkább, cselekszem a szavaimmal; ez a valódi jelentése annak, hogy „a szavak és az eredmények egyidejűleg történnek”. Mert Velem minden szabad, és minden felszabadult, és ezen az alapon minden, amit teszek, bölcsességgel teljes. Nem szólok óvatlanul, és nem is cselekszem óvatlanul. (Akár emberi, akár isteni mivoltban vagyok, bölcsességgel szólok és cselekszem, mert az Én emberi mivoltom Önmagam elválaszthatatlan része.) Amikor beszélek, mégsem figyel senki beszédem hangnemére; amikor cselekszem, senki nem figyel munkamódszeremre. Ez az ember hiányossága. Minden emberen feltárom hatalmamat, nem csak az Én elsőszülött fiaimon, hanem még inkább fel fogom tárni hatalmamat az összes nemzet és valamennyi nép között; egyedül ez a Sátánt megszégyenítő erőteljes bizonyságtétel. Én nem cselekszem ostobán. A legtöbben azt gondolják, hogy az elsőszülött fiak melletti tanúságtételem hiba; azt mondják, hogy vannak más Istenek Rajtam kívül, hogy Én értelmetlenül cselekszem, hogy lealacsonyítom Önmagamat; ebben pedig még jobban lelepleződik az ember romlottsága. Lehetséges-e, hogy hibát követek el, amikor tanúságot teszek az elsőszülött fiak mellett? Azt mondjátok, hogy tévedek, akkor hát tudjátok bizonyítani? Ha nem lenne az Én felemelésem, és nem lenne az Én bizonyságtételem, ti még most is magatok alá taszítanátok Fiamat, még mindig rideg közönnyel kezelnétek Őt, és még mindig szolgátokként bánnátok Vele. Ti disznónyáj! Mindegyikőtöktől meg fogok szabadulni sorjában! Senki nem fog kimaradni! Mondjátok meg, miféle dolgok azok, akik összeférhetetlenek egy normális emberi mivolttal rendelkező személlyel? Kétségtelen, hogy disznók! Egyszerűen ki nem állhatom a látványukat. Ha a ti bizonyságtételetekre vártam volna, munkám máris késlekedne! Ti disznónyáj! Egyszerűen semmi emberi mivolt nincs bennetek! Nincs szükségem rá, hogy szolgálatot végezz Értem! Tűnj el innen ebben a minutumban! Olyan régóta zaklatod és sanyargatod a Fiamat; péppé taposlak! Lássuk mi fog történni, ha még egyszer vadságra vetemedsz; lássuk, mi történik, ha újból meg mersz szégyeníteni Engem! Én már beteljesítettem nagyszerű munkámat; vissza kell fordulnom és meg kell szabadulnom ettől a vad csordától!

Minden az Én kezeimben valósul meg (ami azokat illeti, akiket szeretek), és mindent az Én kezeimben pusztul el (ami azokat az Általam gyűlölt fenevadakat illeti, és azokat az embereket, anyagokat és dolgokat, amelyeket megvetek). Megengedem elsőszülött fiaimnak, hogy lássák mindazt, amit tenni fogok, engedem, hogy alaposan megértsék és benne meglássák mindazt, amit azóta tettem, hogy kijöttem Sionból. Ezt követően együtt fogunk belépni a Sion Hegyére, belépünk arra a helyre, ahol a korszakok előtt voltunk, és megújulva éljük életünket. Onnantól kezdve nem lesz több érintkezés a világgal és ezzel a disznónyájjal, hanem teljes szabadság lesz; minden akadálytalan lesz és nem lesz semmi hátráltatás. Ki mer ellenállni elsőszülött fiaim bármelyikének? Ki merészel továbbra is ellenállni elsőszülött fiaimnak? Nem fogom egykönnyen elengedni őket! Ahogyan féltetek Engem a múltban, úgy kell ma elsőszülött fiaimat félnetek. Ne viselkedjetek egyféleképpen Előttem, a hátam mögött pedig másképpen; kristálytisztán látom, hogy melyik ember milyen. Aki nem hűséges Fiamhoz, az nincs gyermeki viszonyban Velem, ami egy nyilvánvaló tény, mert Mi egy testből vagyunk. Ha valaki jó Hozzám, de máshogy viszonyul elsőszülött fiaimhoz, akkor ő kétségtelenül a nagy vörös sárkány tipikus leszármazottja, mert szétszakítja Krisztus testét; ezt a bűnt soha nem lehet megbocsátani! Ezt mindannyiótoknak látnia kell. Kötelességetek tanúságot tenni Rólam, és még ennél is inkább kötelesek vagytok tanúságot tenni elsőszülött fiaimról. Egyikőtök sem bújhat ki a felelőssége alól; azonnal megszabadulok attól, aki félbeszakít! Ne gondold magadról, hogy bármennyire is különleges vagy. Megmondom neked: aki a leginkább az, a legszigorúbb büntetésem céltáblája lesz! Aki leginkább az, annak van a legkevesebb reménye, és leginkább ő a veszedelem fia. Örökké fenyíteni foglak téged!

Minden munkámat személyesen az Én Lelkem végzi, és nem hagyom, hogy azt bármelyik sátánfajzat félbeszakítsa. Ez azért van, hogy elkerüljem terveim megzavarását. A végén megengedem majd, hogy felnőttek és gyermekek egyaránt felkeljenek és dicsérjenek Engem és elsőszülött fiaimat, dicsérjék csodálatos tetteimet, és dicsérjék az Én személyen megnyilvánulását. Hagyni fogom, hogy a dicséret hangja visszhangozzon az egész világegyetemben és a föld végső határáig, megrázva a hegyeket, folyókat és minden dolgot, és teljesen megalázom a Sátánt. Bizonyságtételemet felhasználva elpusztítom az egész mocskos és hitvány régi világot, és felépítek egy szent, szeplőtelen új világot. (Amikor azt mondom, hogy a nap, a hold, a csillagok és az égitestek nem fognak megváltozni a jövőben, azt nem úgy értem, hogy a régi világ még mindig létezik, hanem úgy, hogy az egész világ el fog pusztulni és a régi világ helyébe új lép majd. Nem szándékozom lecserélni a világegyetemet.) Csak akkor lesz az Én akaratommal összhangban lévő a világ; nem lesz jelen benne az a fajta elnyomás, mint ma, és az a mostani jelenség sem fog létezni, hogy az emberek kizsákmányolják egymást. Helyette teljes korrektség és ésszerűség lesz a testen belül. (Habár azt mondom, hogy korrektség és ésszerűség lesz, ez a testen belül lesz; ez nagyban különbözik majd az Én királyságomtól – annyira, mint a menny a földtől; egyszerűen nem lehet összehasonlítani a kettőt – elvégre az emberi világ az emberi világ, a szellemi világ pedig a szellemi világ.) Abban az időben elsőszülött fiaim és Én egy ilyen világ felett gyakoroljuk majd az igazságszolgáltatást (ebben a világban nem lesz a Sátán által keltett zavargás, mert addigra Én teljesen meg fogok szabadulni a Sátántól), de az életünk még mindig a királyság élete lesz, amit senki sem tagadhat. A korokon át soha nem volt egyetlen emberi lény sem (mindegy, hogy milyen hűséges volt), aki megtapasztalta ezt a fajta életet, mert a korszakokon át nem volt senki, aki az Én elsőszülött fiam szerepét betölthette volna, és ők később még mindig szolgálatot fognak végezni Értem. Noha ezek a szolgálattevők hűségesek, végső soron a Sátán leszármazottai, akiket Én meghódítottam, így a test halála után ők továbbra is az emberi világba születnek, hogy szolgálatot tegyenek Nekem; ez a valódi jelentése annak, hogy „a fiak végső soron a fiak, a szolgálattevők pedig végső soron a Sátán leszármazottai”. A korszakokon át nem tudni, hányan vannak azok, akiknek szolgálatot kell végezniük a mai elsőszülött fiakért; az összes szolgálattevő közül egy sem futhat el, és arra késztetem őket, hogy örökké Értem végezzenek szolgálatot. A természetüket tekintve ők mind a Sátán gyermekei, és mindannyian ellenállnak Nekem, és habár szolgálatot tesznek Értem, kényszerből teszik, és egyiküknek sincs más választása. Ez azért van így, mert mindent az Én kezem irányít, és az Általam használt szolgálattevőknek a végsőkig szolgálatot kell teljesíteniük Értem. Tehát még ma is sokan vannak azok, akiknek ugyanaz a természete, mint a korok prófétáinak és apostolainak, mert egy lélekből valók. Így hát még mindig sok hűséges szolgálattevő van, aki Értem buzgólkodik, ám végül (hatezer éven át folyamatosan szolgálatot végeztek Értem, ezért ezek az emberek a szolgálattevők közé tartoznak) senki sem érheti el azt, amit a korszakokon át mindig is remélt, mert amit Én elkészítettem, az nem őket illeti.

Minden, ami az Enyém, már megvalósult az emberek szemei előtt; visszahozom elsőszülött fiaimat az Én otthonomba és visszatérnek az Én oldalamra, hogy újra egyesüljünk. Mivel Én diadalmasan és győztesen tértem vissza, és teljességgel elnyertem a dicsőséget, eljövök, hogy visszahozzalak titeket. A múltban néhányan megjósoltak „öt bölcs szüzet és öt bolond szüzet”. Noha ez a jövendölés nem pontos, nem is teljesen téves – ezért némi magyarázattal szolgálnék nektek. Az „öt bölcs szűz és öt bolond szűz” együtt nem egy bizonyos számú embert, sem egy bizonyos fajta embert képvisel. Az „öt bölcs szűz” egy bizonyos számú emberre utal, az „öt bolond szűz” pedig egy embertípusra, ám egyik sem az elsőszülött fiakra vonatkozik. Ők inkább a teremtést képviselik. Ezért lettek megkérve arra, hogy készítsenek elő olajat az utolsó napokban. (A teremtés nem rendelkezik az Én jellegemmel; ha ők akarnak lenni a bölcsek, akkor olajat kell előkészíteniük, és ezért szükséges, hogy fel legyenek szerelkezve szavaimmal.) Az „öt bölcs szűz” fiaimat és népemet jelképezi az Általam teremtett emberek között. Azért hívják őket „szüzeknek”, mert Én megnyertem őket annak ellenére, hogy a földön születtek; lehetne őket szenteknek is nevezni, ezért hívják őket „szüzeknek”. A korábban említett „öt” azon fiaim és népem számát képviseli, akiket eleve elrendeltem. Az „öt bolond szűz” a szolgálattevőkre utal, mert ők anélkül végeznek szolgálatot Értem, hogy az életnek a legcsekélyebb jelentőséget tulajdonítanának, csak a külsőséges dolgokat hajszolva (mivel nincs meg bennük az Én tulajdonságom, mindegy mit tesznek, az egy külsődleges dolog), és képtelenek arra, hogy alkalmas segítőim legyenek, ezért nevezik őket „bolond szüzeknek”. Az előbb említett „öt” a Sátánt képviseli, az a tény pedig, hogy „szüzeknek” hívják őket, azt jelenti, hogy Én meghódítottam őket és képesek szolgálatot végezni Nekem – de az ilyen emberek nem szentek, ezért őket szolgálattevőknek nevezik.

Előző: 115. fejezet

Következő: 117. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren