115. fejezet

Szívem felettébb fog örvendezni miattad; kezeim örömtáncot lengnek miattad, és végtelen áldásokat adok neked, mert te Tőlem jöttél a teremtés ideje előtt. Ma vissza kell térned az Én oldalamra, mert te nem a világból vagy a földből való vagy, hanem Tőlem származol. Örökké szeretni foglak, örökké meg foglak áldani, és örökké védelmezni foglak. Csak azok ismerik akaratomat, akik Tőlem jöttek; csak ők lesznek tekintettel az Én terhemre, és csak ők fogják megtenni azokat a dolgokat, amelyeket meg akarok tenni. Ma minden megvalósult. Szívem akár egy tűzgolyó, arra sóvárog, hogy szeretett fiaim hamarosan újra egyesüljenek Velem, és hogy személyem hamarosan teljesen visszatérjen a Sionra. Van erről némi ismereted. Habár nem gyakran tudjuk követni egymást lélekben, gyakran elkísérhetjük egymást lélekben és találkozhatunk a testben. Az Atya és a fiak mindörökre elválaszthatatlanok; bensőségesen kapcsolódnak egymáshoz. Senki nem vehet el téged Mellőlem a Sion Hegyéhez való visszatérés napjáig. Szeretek minden elsőszülött fiút, aki Tőlem származik, a Velem szembeszegülő valamennyi ellenséget pedig gyűlölöm. Akiket szeretek, visszahozom Sionra, azokat pedig, akiket gyűlölök, az alvilágba, a pokolba vetem. Ez a fő alapelve minden adminisztratív rendeletemnek. Minden, amit elsőszülött fiaim mondanak vagy tesznek, az a Lelkem kifejeződése. Mindenkinek úgy kell bizonyságot tennie elsőszülött fiaim mellett, hogy ezt világosan érti. Ez munkám következő lépése, és ha bárki ellenáll, akkor majd szeretett fiaimra bízom, hogy foglalkozzanak vele. Most más a helyzet, mint korábban. Ha azok, akiket szeretek, az ítélet szavát szólják, a Sátán azonnal meghal az alvilágban, mivel Én már hatalommal ruháztam fel elsőszülött fiaimat. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve itt az idő, hogy elsőszülött fiaim és Én együtt uralkodjunk. (Ez a hús-vér test fázisában van, ami kissé különbözik a testben való együtt uralkodástól.) Bárki, aki ellenszegül gondolatban, ugyanolyan sorsot fog elszenvedni, mint azok, akik ellenállnak annak a személynek, aki Én vagyok. Elsőszülött fiaimmal úgy kellene bánni, mint Velem, mert mi egy testből vagyunk, és soha nem lehet minket szétválasztani. Ahogy a múltban bizonyságot tettek Mellettem, ugyanúgy kellene ma bizonyságot tenni elsőszülött fiaim mellett. Ez az egyik adminisztratív rendeletem; mindenkinek fel kell állnia, hogy bizonyságot tegyen.

Királyságom a föld végéig terjed, és elsőszülött fiaim Velem utaznak a föld határáig. A testetek korlátai miatt sok olyan szó van, amit nem értetek, habár Én mondtam azokat, így a munka túlnyomó részét a Sionra való visszatérés után kell elvégezni. Szavaimból látható, hogy ez a visszatérés nincs messze – valójában már majdnem eljött a pillanat. Ezért beszélek folyamatosan Sionról és a Sionban folyó ügyekről. Tudjátok-e, hogy mi szavaim célja? Tudjátok-e, hogy mi van a szívemben? Szívem sóvárog, hogy hamarosan visszatérjen Sionba, hogy a régi kornak teljesen véget vessen, hogy véget vessen földi életünknek (mivel Én irtózom a földi emberektől, anyagoktól és dolgoktól, és még annál is jobban gyűlölöm a testben való életet, a testnek pedig hatalmas korlátai vannak; csak a Sionba való visszatéréskor fog minden felvirágozni), és visszaszerezzem életünket a királyságban. Első megtestesülésem célja az volt, hogy lefektesse az alapot a másodikhoz. Ezt az utat kellett bejárni. Csak úgy válthattalak meg titeket, hogy teljesen átadtam Magam a Sátánnak, hogy ti visszatérhessetek az Én testembe az utolsó szakaszban. (Ha nem lett volna az első megtestesülésem, nem tudtam volna dicsőséget nyerni, és nem tudtam volna visszavenni a vétekáldozatot, ezért ti bűnösként jöttetek volna a világra.) Mivel végtelen bölcsességem van, az a tény, hogy kivezettelek titeket Sionból, azt jelenti, hogy mindenképpen vissza foglak vinni titeket Sionba. A Sátán kísérletei az út eltorlaszolására nem járnak majd sikerrel, mivel az Én nagy munkám már régen megvalósult. Elsőszülött fiaim ugyanolyanok, mint Én – szentek és makulátlanok, ezért Én elsőszülött fiaimmal térek majd vissza Sionba, és soha nem fogunk elválni egymástól.

Az egész irányítási tervem fokozatosan tárul fel előttetek. Elkezdtem véghezvinni munkámat minden nemzetben és minden népek között. Ez elegendő annak bizonyításához, hogy Sionba való visszatérésem már nincs túl messze, mert munkám végrehajtása minden nemzetben és minden népek között olyasvalami, amit a Sionba való visszatérés után kell megtenni. Tempóm egyre gyorsul. (Mivel Sionba való visszatérésem napja közeleg, munkámat be akarom fejezni a földön, mielőtt visszatérek.) Egyre jobban lefoglal a munkám, mégis egyre kevesebb és kevesebb munkát kell elvégeznem a földön – szinte semennyit. (Elfoglaltságom a Lélekben való munkára irányul, amit szabad szemmel nem láthat az ember, hanem egyedül a szavaimból lehet kiböngészni azt; elfoglaltságom nem olyan, mint a hús-vér testben való elfoglaltság, hanem arra vonatkozik, hogy sok feladatot megtervezek.) Ez azért van, mert – ahogy mondtam – földi munkám már teljesen befejeződött, munkám többi részének pedig várnia kell, amíg vissza nem térek Sionba. (Azért kell visszatérnem Sionba munkálkodni, mert a jövőbeli munkát nem lehet a testben véghez vinni, ha pedig ez a munka a testben történne, az szégyent hozna nevemre.) Amikor legyőzöm ellenségeimet és visszatérek Sionba, az élet szebb és békésebb lesz, mint a korszakok előtti élet. (Ennek oka az, hogy Én teljesen legyőztem a világot, és hála első megtestesülésemnek, valamint második megtestesülésemnek, teljes dicsőséget szereztem. Első megtestesülésemben dicsőségemnek csak egy részét nyertem el, viszont második megtestesülésemben személyem teljes dicsőséget szerzett, így többé Sátánnak már nincsenek kiaknázandó lehetőségei. Ezért a jövőbeli élet Sionban még szebb és még békésebb lesz.) Az Én személyem még dicsőségesebben fog megjelenni a világ és a Sátán előtt, hogy megalázza a nagy vörös sárkányt; ez az Én egész bölcsességem középpontja. Minél többet beszélek külső dolgokról, annál jobban meg tudjátok érteni; minél többet szólok Sion dolgairól, amit ember nem láthat, annál üresebbnek fogjátok gondolni e dolgokat, és annál nehezebben tudjátok majd elképzelni őket; azt fogjátok gondolni, hogy tündérmeséket mondok. Azonban résen kell lennetek. Az Én számban nincsenek üres szavak; a számat elhagyó szavak hitelt érdemlőek. Ez tökéletesen igaz, bár a ti gondolkodásmódotokkal nehéz megérteni. (A test korlátozásai miatt az emberek képtelenek teljesen és alaposan megérteni, amit mondok, és azok közül a dolgok közül, amiket mondtam, sokat nem tártam fel teljesen. Mégis, amikor visszatérünk Sionba, nem lesz szükség rá, hogy elmagyarázzam; ösztönösen meg fogjátok érteni.) Ezt nem szabad könnyelműen kezelni.

Noha az emberi testnek és elképzeléseknek korlátai vannak, akkor is fejleszteni akarom testi gondolkodásotokat, és harcolni az elképzeléseitek ellen a feltárt misztériumokon keresztül, mert – ahogy sokszor elmondtam – ez munkám egy lépése (és ez a munka nem fog megállni a Sionba való belépésig). Minden ember elméjében van egy „Sion Hegye”, és ez mindenki számára különböző. Mivel folyton Sion Hegyét emlegetem, adok róla nektek némi általános tájékoztatást, hogy tudjatok róla egy keveset. Sion Hegyén lenni annyit jelent, mint visszatérni a szellemi világba. Habár a szellemi világra utal, nem olyan hely, amit az emberek ne láthatnának vagy érinthetnének; ez a testre vonatkozik. Ez nem teljességgel láthatatlan vagy megfoghatatlan, mert amikor a test megjelenik, formája és alakja van, amikor azonban nem tűnik elő a test, akkor nincs formája vagy alakja. A Sion Hegyen nem lesz gond az ételre, ruházatra, mindennapos szükségletekre vagy hajlékra, nem lesz házasság vagy család sem, és nem lesz nemek szerinti felosztás (mindazok, akik Sion Hegyén vannak, az Én személyem, egy testben, így hát nincs házasság, család, vagy nembéli különbség), és minden, amiről az Én személyem beszél, megvalósul. Amikor az emberek nem várják, az Én személyem meg fog jelenni közöttük, és amikor nem figyelnek, személyen el fog tűnni. (Ez olyasmi, amit a hús-vér emberek nem tudnak véghez vinni, ezért most nehezen tudjátok elképzelni.) A jövőben még mindig lesz nap, hold, valamint fizikális menny és föld, de mivel az Én személyem Sionban lesz, nem lesz perzselő nap, nem lesz nappal, és nem lesz természeti csapásoktól való szenvedés. Amikor azt mondtam, hogy nem lesz szükségünk lámpásra vagy napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttünk, akkor arról beszéltem, hogy Sionban leszünk. Az emberi elképzelések szerint a világegyetemben mindent meg kell semmisíteni, és minden embernek az Én világosságomban kell élnie. Úgy gondolják, hogy ez a valódi jelentése annak, hogy „nem lesz szükségünk lámpásra vagy napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttünk”, ám valójában ez egy téves értelmezés. Amikor azt mondtam, hogy „a fa minden hónapban tizenkét féle gyümölcsöt fog teremni”, akkor a Sionban zajló dolgokra utaltam. Ez a mondat a Sionban való élet feltételeit képviseli a maguk teljességében. Sionban az idő nem lesz korlátozva, és nem lesznek földrajzi vagy térbeli korlátok sem. Ezért mondtam, hogy „minden hónapban”. A „tizenkét féle gyümölcs” nem az általatok ma megélt viselkedést jelképezi, hanem a Sionban élt szabad életre utal. Ezek a szavak a Sionbeli élet általánosításai. Ebből látni lehet, hogy az élet Sionban gazdag és változatos lesz (mert itt a „tizenkettő” a teljességre utal). Bánat és könnyek nélküli élet lesz, és nem lesz kizsákmányolás vagy elnyomás, így mindenki felszabadult és szabad lesz. Ez azért van, mert minden az Én személyemen belül létezik, amit senki el nem választhat, és minden a szépség és örök megújulás színtere lesz. Olyan idő lesz, amikor minden készen áll, és ez lesz a Sionba való visszatérésünk utáni életünk kezdete.

Noha földi munkám már teljesen befejeződött, még mindig szükségem van arra, hogy elsőszülött fiaim munkálkodjanak a földön, ezért még nem térhetek vissza Sionba. Nem térhetek vissza Sionra egyedül. Elsőszülött fiaimmal együtt fogok visszatérni Sionra, miután befejezték munkájukat a földön. Így hát joggal lehet mondani, hogy együtt nyerjük el a dicsőséget; ez az Én személyem teljes megnyilvánulása. (Azért mondom, hogy elsőszülött fiaim munkája még nem teljes a földön, mert elsőszülött fiaim még nem nyilvánultak meg. Ezt a munkát még mindig a hűséges és becsületes szolgálattevőknek kell elvégezniük.)

Előző: 114. fejezet

Következő: 116. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren