108. fejezet

Bennem mindenki megnyugvásra lelhet és mindenki elérheti a szabadságot. Azok, akik Rajtam kívül állnak, sem a szabadságot, sem a boldogságot nem nyerhetik el, hiszen a Lelkem nincs velük. Az ilyen embereket hívjuk a lélek nélküli holtaknak, míg azokat, akik Bennem vannak, „a lelket birtokló élőlényeknek” nevezem. Ők Hozzám tartoznak, és vissza kell térniük a trónomhoz. Azok, akik szolgálatot teljesítenek, és azok, akik az ördöghöz tartoznak, a lélek nélküli holtak, és ezeket mind el kell törölni és semmivé kell tenni. Ez az Én irányítási tervem egyik misztériuma, és az Én irányítási tervem egy olyan része, amelyet az emberiség nem tud kifürkészni; ugyanakkor azonban ezt mindenki előtt nyilvánosságra hoztam. Azok, akik nem tartoznak Hozzám, Ellenem vannak; azok, akik Hozzám tartoznak, azok, akik Velem összeegyeztethetők. Ez teljességgel kétségbevonhatatlan, és ez az elv áll a Sátán felett hozott ítéletem mögött. Ezt az alapelvet mindenkinek ismernie kell, hogy láthassák igazságosságomat és igaz voltomat. Mindenki, aki a Sátántól származik, megítéltetik, megégettetik és hamuvá lesz. Ez is az Én haragom, és ebből még inkább nyilvánvalóvá válik az Én természetem. Mostantól kezdve az Én természetemet nyíltan hirdetik; fokozatosan feltárul minden nép és nemzet, minden vallás, minden felekezet és minden rendű és rangú ember előtt. Semmi sem marad rejtve; minden feltárul. Azért kell ezt tennem, mert az Én természetem és a cselekedeteim mögötti alapelv a legrejtettebb misztérium az emberiség számára (hogy az elsőszülött fiak ne sértsék meg adminisztratív rendeleteimet, és azért is, hogy felfedett természetemet minden nép és nemzet megítélésére használjam). Ez az Én irányítási tervem, és ezek az Én munkám lépései. Ezen senki sem változtathat egykönnyen. Én már megéltem isteni mivoltom teljes természetét emberi mivoltomban, úgyhogy senkinek sem engedem, hogy megsértse emberi mivoltomat. (Minden, amit megélek, az isteni természet; ez az oka annak, hogy korábban azt mondtam, Én vagyok Maga az Isten, aki túllépett a normális emberi mivolton.) Biztosan nem bocsátok meg senkinek, aki megsért Engem, hanem hagyom, hogy az örökkévalóságba vesszen! Emlékezz! Ez az, amiről döntöttem; más szóval, ez az Én adminisztratív rendeleteim nélkülözhetetlen része. Ezt mindenkinek látnia kell: a személy, aki Én vagyok, Isten, mi több, Maga az Isten. Ennek mostanra már világosnak kellene lennie! Nem mondok semmit meggondolatlanul. Mindent világosan mondok ki, és mindenre rámutatok, amíg teljes megértést nem nyersz.

A helyzet nagyon feszült; nem csupán az Én otthonomban, hanem még inkább a házamon kívül, azt kívánom, hogy tanúskodjatok az Én nevemről, éljetek meg Engem, és minden szempontból tegyetek tanúságot Rólam. Mivel ezek a végső idők, most minden készen áll s minden megtartja eredeti külsőjét, és mindez sosem változik már meg. Akiket el kell vetni, azokat el kell vetni, és akiket meg kell tartani, azokat meg kell tartani. Ne próbáljatok meg erőszakkal ragaszkodni vagy eltaszítani; ne próbáljátok megzavarni az Én irányításomat vagy tönkretenni az Én tervemet. Emberi nézőpontból mindig szerető és könyörületes vagyok az emberiséggel szemben, az én nézőpontomból azonban a természetem a munkám szakaszai szerint különböző, ugyanis Én vagyok Maga a gyakorlati Isten; Én vagyok Maga az egyedülálló Isten! Egyszerre vagyok változhatatlan és szüntelenül változó. Ez olyasmi, amit senki sem tud felfogni. Csak akkor értitek meg világosan és lesztek képesek felfogni, ha beszélek nektek róla, és elmagyarázom nektek. Az Én fiaimhoz szerető, könyörületes, igazságos és fegyelmező vagyok, ám nem ítélkező (és ez alatt azt értem, hogy nem pusztítom el az elsőszülött fiakat). A fiaimon kívüli emberek felé bármikor megváltozom, a korszakok változásától függően: lehetek szerető, könyörületes, igazságos, fenséges, ítélkező, haragvó, átkozódó, égető, és végül, a testükre pusztulást hozó. Azok, akik pusztulásé lesznek, lelkükkel és szellemükkel együtt enyésznek el. Ugyanakkor azoknak, akik szolgálatot teljesítenek, csak a lelke és a szelleme marad meg (és ami a részleteket illeti, hogy ezt hogyan valósítom meg a gyakorlatban, arról később beszélek nektek, hogy megértsétek). Mindazonáltal, sosem lesz szabadságuk és sosem szabadulnak fel, mert az Én embereim alatt állnak, és az Én embereim irányítják őket. Azért utáltam meg annyira a szolgálattevőket, mert mindannyian a nagy vörös sárkány leszármazottai, és azok, akik nem szolgálattevők, szintén a nagy vörös sárkány leszármazottai. Más szóval, mindenki, aki nem elsőszülött fiú, a nagy vörös sárkány leszármazottja. Amikor azt mondom, hogy az elkárhozottak örök dicséretet ajánlanak Nekem, az alatt azt értem, hogy örökké szolgálatot teljesítenek majd Nekem. Ez kőbe vésett. Azok az emberek mindig rabszolgák, marhák és lovak lesznek. Bármikor lemészárolhatom őket, és úgy uralkodhatok felettük, ahogyan kívánok, ugyanis ők a nagy vörös sárkány leszármazottai, és nem bírnak az Én természetemmel. S mivel a nagy vörös sárkány leszármazottai, az ő természetével rendelkeznek; azaz fenevadak természetével bírnak. Ez teljességgel igaz, és örökké változatlan! Azért van ez így, mert Én rendeltem el eleve mindezt. Ezt senki sem változtathatja meg (nevezetesen, nem engedem, hogy bárki is e szabály ellenében cselekedjen); ha megpróbálod, lesújtok rád!

Az Általam feltárt misztériumokra kell tekintenetek, hogy lássátok, mely lépcsőfokot érte el az Én irányítási tervem és az Én munkám. Nézzétek meg, mit teszek a kezemmel, és mely emberekre hullnak az Én ítéleteim és a haragom. Ez az Én igazságosságom. Az általam feltárt misztériumokkal összhangban rendezem munkámat és irányítom a tervemet. Ezen senki sem változtathat; lépésről lépésre kell megtenni, az Én óhajom szerint. A misztériumok az utat jelentik, amely mentén az Én munkám működik, és az Én irányítási tervem lépéseit jelző jelek. Az Én misztériumaimhoz senki sem adhat hozzá, sem nem vehet el belőlük semmit, mert ha a misztérium rossz, akkor az út is rossz. Miért fedem fel előttetek a rejtélyeimet? Mi az oka? Ki tudja közületek világosan megmondani? Ezen kívül azt mondtam, hogy a misztériumok az út, tehát mire utal ez az út? Ez az a folyamat, amely során átmentek a hústestből a testbe, és ez egy fontos szakasz. Miután felfedem a misztériumaimat, az emberek elképzelései fokozatosan eltűnnek, gondolataik pedig fokozatosan gyengülnek. Ez a szellemi birodalomba való belépés folyamata. Ezért mondom, hogy munkám lépésekben valósul meg, és ez nem homályos; ez a valóság, és ez az Én munkamódszerem. Ezen senki sem tud változtatni, és senki más nem tudja ezt elérni, mert Én vagyok Maga az egyedülálló Isten! Az Én munkámat személyesen Én teljesítem. A teljes mindenség-világot egyedül Én irányítom és egyedül Én rendezem. Ki merészel nem hallgatni Rám? (Az „egyedül Én” alatt Magát Istent értem, mert az a személy, aki Én vagyok, Isten Maga – tehát ne ragaszkodjatok olyan szorosan a saját elképzeléseitekhez.) Ki merészel szembeszegülni Velem? Az ő részük szigorú büntetés lesz! Láttátok a nagy vörös sárkány kimenetelét! Az az ő vége, ugyanakkor elkerülhetetlen is. A munkát Nekem Magamnak kell elvégeznem, hogy a nagy vörös sárkány megszégyenüljön. Soha többé nem támadhat fel, és az egész örökkévalóságra megsemmisül! Most elkezdem feltárni a rejtélyeket. (Emlékezzetek! A felfedett misztériumok többsége olyasmi, amit gyakran hangoztattok, ám senki sem érti.) Mondtam, hogy mindazok a dolgok, amelyeket az emberek befejezetlennek látnak, az Én szememben már befejeződtek, és azok a dolgok, amelyeket én csak most látok kezdődni, az emberek számára már késznek tűnnek. Ez paradox? Nem. Az emberek azért gondolkodnak úgy, mert megvannak a saját elképzeléseik és gondolataik. Az Általam tervezett dolgok a szavaim által teljesednek be (létrejönnek, amikor azt mondom, és elkészülnek, amikor azt mondom). Nekem azonban nem úgy tűnik, hogy az Általam elmondottak teljesültek. Azért van ez így, mert az Általam tett dolgoknak időbeli korlátja van. Ezért ezeket a dolgokat befejezetlennek látom, holott az emberek testi szemében (az időfelfogásuk különbözősége miatt) ezek a dolgok már befejeződtek. Mostanság a legtöbb ember gyanakvó Velem szemben az Általam feltárt misztériumok miatt. A valóság beállta miatt, és mert a szándékaim nem egyeznek az emberek elképzeléseivel, ellenállnak Nekem és megtagadnak Engem. Ez a Sátán, aki saját cselszövéseivel hálózza be magát. (Áldásokat akarnak kapni, ám nem számítottak arra, hogy Isten ilyen mértékben eltérne a saját elképzeléseiktől, így hát meghátrálnak.) Ez is az Én munkám hatása. Minden embernek dicsérnie kellene Engem, éljeneznie Nekem és dicsőséget adnia Nekem. Abszolút minden az Én kezemben van, és abszolút minden az Én ítéletemen belül esik. Amikor minden nép az Én hegyemhez áramlik, és amikor az elsőszülött fiak győzedelmesen térnek vissza, az lesz az Én irányítási tervem végpontja. Az lesz az Én hatezer éves irányítási tervem beteljesedésének pillanata. Mindent személyesen Én rendezek el; ezt már sokszor mondtam. Mivel ti még mindig a ti elképzeléseitekben éltek, ismételten hangsúlyoznom kell ezt, hogy ne kövessetek itt el olyan hibákat, amelyek megzavarnák a tervemet. Az emberek nem segíthetnek Nekem, nem is vehetnek részt az Én irányításomban, ugyanis ti jelenleg még mindig húsból és vérből vagytok (bár Hozzám tartoztok, továbbra is a testben éltek). Ily módon azt mondom, hogy akik húsból és vérből valók, nem kaphatják meg az Én örökségemet. Ez a fő oka annak is, hogy belépjetek a szellemi birodalomba.

A világon a földrengések a katasztrófa kezdetét jelentik. Először a világot – vagyis a földet – változtatom meg, ezután jönnek a járványok és az éhínségek. Ez az Én tervem, és ezek az Én lépéseim, és mindent mozgósítani fogok, hogy Engem szolgáljon, hogy bevégezzem irányítási tervemet. Ily módon az egész mindenség-világ pusztulásé lesz, az Én közvetlen beavatkozásom nélkül is. Amikor először öltöttem testet és a keresztre szegeztek, a föld borzasztóan megremegett, és ugyanígy lesz akkor is, amikor eljön a vég. A földrengések abban a pillanatban kezdődnek, amikor a testből a szellemi birodalomba lépek. Így az elsőszülött fiak egyáltalán nem szenvednek majd katasztrófától, miközben azok, akik nem elsőszülött fiak, szenvedni fognak a katasztrófák közepette. Ezért emberi nézőpontból mindenki elsőszülött fiú akar lenni. Az emberek előérzete szerint ez nem az áldások élvezéséért van, hanem azért, hogy elkerüljék a katasztrófa szenvedését. Ez a nagy vörös sárkány mesterkedése. Én azonban soha nem hagyom majd, hogy megszökjön; elérem, hogy elszenvedje súlyos büntetésemet, majd felálljon és szolgálatot teljesítsen Nekem (ez arra utal, hogy fiaim és népem teljessé tétessenek), elérem, hogy örökké saját cselszövései csapják be, örökké fogadja ítéletemet, és örökké égessem őt. Ezt jelenti igazából az, hogy a szolgálattevők dicsérjenek Engem (vagyis arra használom őket, hogy kinyilatkoztassák nagy erőmet). Nem engedem a nagy vörös sárkánynak, hogy a királyságomba lopakodjon, sem annak jogát nem adom meg neki, hogy dicsőítsen Engem! (Ugyanis nem méltó rá; sosem lesz méltó!) Csupán azt érem el, hogy a nagy vörös sárkány az örökkévalóságig szolgáljon Engem! Csak azt engedem meg neki, hogy leboruljon Előttem. (Azok, akik elpusztulnak, jobban járnak, mint a kárhozatra jutottak; a pusztulás a súlyos büntetés átmeneti formája csupán, míg azok, akik a kárhozatban vannak, örökké szenvednek majd a súlyos büntetésektől. Ezért használom a „leborul” szót. Mivel ezek az emberek a házamba lopakodnak és a kegyelmem nagy részét élvezik, van is némi tudásuk Rólam, súlyos büntetéseket alkalmazok. Ami a házamon kívülieket illeti, azt mondhatnátok, hogy a tudatlanok nem szenvednek majd.) Az emberek elképzelései szerint azt hiszik, hogy azok, akik elpusztulnak, rosszabbul járnak, mint a kárhozatra jutottak, ám épp ellenkezőleg, az utóbbiaknak örökké tartó súlyos büntetést kell szenvedniük, akik pedig elpusztulnak, örökre visszatérnek a semmibe.

Előző: 107. fejezet

Következő: 109. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren