95. fejezet

Az emberek mindent rendkívül egyszerűnek képzelnek el, pedig valójában nem ez a helyzet. Mindenben rejtett titkok rejlenek, csakúgy, mint az Én bölcsességem és az Én elrendezéseim. Egyetlen részlet sincs figyelmen kívül hagyva, és mindent Én rendezek el. A nagy nap ítélete mindazokat éri, akik nem szeretnek őszintén Engem (ne feledjétek, a nagy nap ítélete minden olyan személyre irányul, aki ezt a nevet kapja), és sírásra és fogcsikorgatásra készteti őket. A jajgatásnak ez a hangja az alvilágból és a pokolból jön; nem emberek sírnak, hanem gonosz szellemek. Az Én ítéletem az, ami ezt a sírást hozza, ami elhozza az Én irányítási tervem végső üdvösségét az emberek számára. Valaha volt egy kis reményem néhány emberben. De most nézve, egyenként el kell hagynom ezeket az embereket, mert ez az a szakasz, amelyet munkám elért, és ezen senki sem változtathat. Mindazokat, akik nem elsőszülött fiaim vagy népem, el kell hagyni, és el kell távolodniuk Tőlem! Meg kell értened, hogy Kínában elsőszülött fiaimon és népemen kívül az összes többi a nagy vörös sárkány utódja, és el kell dobni őket. Mindannyiótoknak meg kell értenetek, hogy Kína végül is egy Általam átkozott nemzet, és néhány emberem ott nem több, mint azok, akik szolgálatot végeznek jövőbeli munkámért. Másképp szólva, elsőszülött fiaimon kívül nincs más – mind el kell, hogy pusztuljon. Ne gondold, hogy túl szélsőséges vagyok a tetteimben – ez az Én adminisztratív rendeletem. Azok, akik elszenvedik az átkaimat, gyűlöletem tárgyai, és ez kőbe van vésve. Nem követek el hibákat; ha látok valakit, aki nem tetszik Nekem, kirúgom; ez elegendő bizonyíték arra, hogy megátkoztalak, és a nagy vörös sárkány leszármazottja vagy. Hadd hívjam fel a figyelmedet újra – Kínában csak az Én elsőszülött fiaim vannak (az Én népemen kívül, akik szolgálatot teljesítenek), és ez az Én adminisztratív rendeletem. De az elsőszülött fiaim olyan kevesen vannak, és Én mindegyiket előre kiválasztottam – tudom, mit csinálok. Nem félek a negativitásodtól, és nem félek attól, hogy megfordulsz és megharapsz Engem, mert megvannak az adminisztratív rendeleteim és a haragom. Vagyis a nagy katasztrófákat a kezemben tartom, és nem félek semmitől, hiszen mindent már elértnek tekintek, és ha eljön az a nap, alaposan kezelésbe foglak venni. Az embert nem lehet tökéletesíteni vagy oktatni ember által, hogy az Én elsőszülött fiammá váljon – ez a kérdés teljes mértékben az Én eleve elrendelésemen nyugszik. Akit elsőszülött fiúnak mondok, az elsőszülött fiú; ne próbálj versenyezni érte vagy megragadni azt. Minden Rajtam, Magán a mindenható Istenen nyugszik.

Egy nap megengedem nektek, hogy mind lássátok, mik az Én adminisztratív rendeleteim és mi az Én haragom (mindenki térdet fog hajtani Nekem, mindenki Engem fog imádni, mindenki bocsánatért könyörög Hozzám, és mindenki engedelmeskedni fog; most csak az elsőszülött fiaimnak engedem meg, hogy egy részét lássák). Megmutatom a nagy vörös sárkány minden utódjának, hogy sokakat kiválasztottam, akiket fel kell áldozni (elsőszülött fiaimat kivéve mindenkit) az elsőszülött fiaim tökéletesítése érdekében, hogy a nagy vörös sárkányt saját ravasz tervének áldozatává tettem. (Az Én irányítási tervemben a nagy vörös sárkány kiküldi azokat, akik szolgálatot végeznek Nekem – vagyis az elsőszülött fiaimon kívül mindenkit –, hogy félbeszakítsák irányítási tervemet; mégis áldozatául esett a saját ravasz tervének, és mindannyian szolgálatot végeznek az Én munkámért. Ez része annak az igazi értelmének, hogy mindenkit mozgósítok, hogy szolgálatot végezzen Értem.) Ma, amikor már mindent elértem, elintézem mindet, összezúzom őket a lábam alatt, és ezen keresztül megalázom a nagy vörös sárkányt, és teljesen megszégyenítem (megpróbálnak blöffölni, hogy áldásokat szerezzenek, de soha nem gondolták, hogy szolgálatot fognak végezni Értem) – ez az Én bölcsességem. Ennek hallatán az emberek azt hiszik, hogy érzelmek és irgalom híján vagyok, és nincs emberségem. Valóban érzelmek és irgalom híján vagyok a Sátán iránt, sőt, az Isten Maga vagyok, aki meghaladja az emberi mivoltot. Hogyan mondhatod, hogy Isten vagyok emberi mivolttal? Nem tudod, hogy nem a világból való vagyok? Nem tudod, hogy Én mindenek felett állok? Elsőszülött fiaimon kívül nincs senki olyan, mint Én, senki, aki az Én természetemmel rendelkezik (ez a természet nem emberi, hanem isteni), és senki, aki az Én tulajdonságaimat birtokolja.

Amikor megnyílik a szellemi világ kapuja, látni fogtok minden titkot, ami lehetővé teszi számotokra, hogy teljesen belépjetek egy szabad birodalomba, hogy belépjetek szerető ölelésembe és örökké tartó áldásaimba. A kezeim mindig is támogatták az emberiséget. De az emberiségnek van egy része, amelyet meg fogok menteni, és van egy része, amelyet nem. (Azért mondom, hogy „támogatás”, mert az Én támogatásom nélkül az egész világ már rég az alvilágba zuhant volna.) Vedd észre! Ez az Én irányítási tervem. És mi az Én irányítási tervem? Én teremtettem az emberiséget, de soha nem terveztem, hogy minden egyes embert megnyerjek, hanem csak az emberiség egy kis részét. Akkor miért teremtettem olyan sok embert? Korábban is mondtam, hogy Velem minden szabadság és felszabadulás, és azt teszek, amit csak akarok. Amikor megteremtettem az emberiséget, csak azért volt, hogy egy normális életet élhessenek, és akkor kialakulhasson az emberiségnek egy kis része, amely elsőszülött fiaim, fiaim és népem lesz. Azt lehet mondani, hogy minden ember, esemény és tárgy – elsőszülött fiaim, népem és fiaim kivételével – mind szolgálattevő, és mindnek el kell pusztulnia. Ezzel a teljes irányítási tervem lezárul. Ez az Én irányítási tervem, ez az Én munkám, és ezek azok a lépések, amelyek alapján cselekszem. Ha mindennek vége lesz, teljesen megnyugszom. Akkor minden rendben lesz; minden békés és biztonságos lesz.

Munkám tempója olyan nagyon gyors, hogy meghaladja az emberi képzeletet. Napról napra változik, és aki nem tud lépést tartani, az veszteséget fog szenvedni; csak az új fényhez lehet ragaszkodni mindennap (bár soha nincs változás adminisztratív rendeleteimben, sem a látomásokban és az igazságban, amit kommunikálok). Miért beszélek mindennap? Miért világosítalak meg folyamatosan? Megérted a benne rejlő igazi jelentést? A legtöbb ember még most is nevet és viccel, és nem tudnak komolyak lenni. Egyszerűen nem figyelnek szavaimra, csak múló aggodalmat éreznek, amikor meghallják őket. Utána az Én szavaim hamar feledésbe merülnek, és hamarosan nem lesznek tudatában saját identitásuknak, és gondatlanná válnak. Tudod, hogy mi a helyzeted? Mindegy, hogy valaki szolgálatot végez Nekem, vagy Én eleve elrendeltem és kiválasztottam, csak az Én kezeim igazgatják; ezen senki sem változtathat – ezt Magamnak kell megtennem, Magamnak kell kiválasztanom és eleve elrendelnem őket. Ki meri azt mondani, hogy nem bölcs Isten vagyok? Minden szavam és minden, amit teszek, az Én bölcsességem. Ki merészeli még egyszer félbeszakítani irányításomat vagy lerombolni terveimet? Én biztosan nem bocsátok meg nekik! Az idő az Én kezemben van, és nem félek késedelemtől; nem Én vagyok-e Az, aki eldönti, hogy mikor ér véget az irányítási tervem? Nem az Én egyetlen gondolatomtól függ minden? Amikor azt mondom, hogy kész, akkor kész, és amikor azt mondom, hogy vége, akkor vége. Nem sietek, és meg fogom tenni a megfelelő intézkedéseket. Az embereknek nem szabad beleütniük az orrukat a munkámba, és nem szabad, hogy a dolgokat úgy tegyék Értem, ahogyan csak akarják. Átkozom, aki beleüti az orrát – ez az egyik adminisztratív rendeletem. Én Magam végzem a munkámat, és nincs szükségem senki másra (megengedem a szolgálattevőknek, hogy cselekedjenek, különben nem mernének elhamarkodottan vagy vakon cselekedni). Minden munkát Én intézek és Én döntök el, mert Én vagyok Maga az egyetlen Isten.

A világ minden nemzete verseng egymással a hatalomért és a haszonért, és harcol a földért, de ne ijedj meg, mert mindezek az Én szolgálatomban állnak. És miért mondom, hogy az Én szolgálatomban állnak? Úgy csinálom a dolgokat, hogy a kisujjamat sem kell megmozdítanom. A Sátánok megítéléséhez először vitára késztetem őket egymás között, a végén pedig romlásba döntöm, és saját ravasz terveik áldozatává teszem őket (versenyezni akarnak Velem a hatalomért, de végül szolgálatot végeznek Nekem). Én csak beszélek és kiadom a parancsaimat, és mindenki azt teszi, amit mondok, különben azonnal elpusztítalak téged. Ezek a dolgok mind az Én ítéletem részei, mert Én parancsolok minden dolognak, és minden dolgot Én rendelek el. Aki bármit is tesz, azt önkéntelenül teszi, az Én elrendezésem szerint. Remélem, hogy tele lesztek a bölcsességemmel a hamarosan bekövetkező eseményekben. Ne válasszatok vakmerő hozzáállást, hanem gyakrabban közeledjetek Hozzám, amikor dolgok történnek veletek; legyetek óvatosabbak és minden tekintetben körültekintőbbek, nehogy megsértsétek fenyítésemet, és nehogy áldozatául essetek a Sátán ravasz terveinek. Betekintést kell nyernetek a szavaimból, tudnotok kell, hogy mi vagyok, és látnotok kell, mim van. A dolgokat az Én kifejezésteljes pillantásom szerint kell tennetek, és nem szabad meggondolatlanul cselekednetek. Tegyétek, amit Én teszek, és mondjátok, amit Én mondok. Ezeket előre elmondom nektek, hogy elkerüljétek a hibákat és a kísértéseket. Mi az „Én lényem” és „az Én tulajdonom”? Tényleg tudjátok? Az Általam elszenvedett fájdalom a lényem része, ahogyan normális emberi mivoltom része is, és lényem a teljes isteni mivoltomban is megtalálható – tudjátok ezt? Lényem két aspektusból tevődik össze: az egyik szempont az Én emberi mivoltom, míg a másik a teljes isteni mivoltom. Csak ez a két szempont együtt alkotja Magát a teljes Istent. Ami az Én teljes isteni mivoltom, az is magában foglal jó néhány dolgot: nem szenvedek korlátozást semmilyen embertől, ügytől vagy dologtól; túllépek minden környezeten; túl vagyok minden időbeli, térbeli vagy földrajzi korláton; minden embert, ügyet és dolgot igazán ismerek, mint a tenyeremet; és mégis hús és csont vagyok, és kézzelfogható formában létezem; még mindig ez a személy vagyok az emberek szemében, de a természet megváltozott – nem hús-vér test, hanem test. Ezek a dolgok csak egy kis részét képezik. Minden elsőszülött fiam is ilyen lesz a jövőben; ez az az ösvény, amelyet taposni kell, és akiket kárhozatra ítéltek, azok nem menekülhetnek. Amíg ezt teszem, mindazok, akik nem voltak eleve elrendelve, ki lesznek rúgva (mert a Sátán próbára tesz Engem, hogy lássa, igazak-e szavaim). Azok, akik eleve el vannak rendelve, nem menekülhetnek ettől, bárhová is mennek, és ti látni fogjátok, hogy milyen alapelvek állnak e tettem mögött. Az „Én tulajdonaim” a bölcsességemre, tudásomra, találékonyságomra és minden szavamra vonatkozik. Emberi mivoltom és isteni mivoltom egyaránt rendelkezik vele. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit az Én emberi mivoltom, valamint az Én isteni mivoltom tesz, az Én tulajdonom; ezeket a dolgokat senki sem veheti el, és el sem távolíthatja; az Én tulajdonomban vannak, és senki sem változtathatja meg őket. Ez a legszigorúbb adminisztratív rendeletem (mert az ember elképzelései szerint sok minden, amit teszek, nincs összhangban az ő elképzeléseivel, és meghaladja az emberi megértést; ez az a rendelet, amelyet minden egyes személy a legkönnyebben megsért, és ez a legszigorúbb is. Ezért az életük ott veszteséget szenved). Még egyszer mondom, lelkiismeretesen kell hozzáállnotok ahhoz, amire buzdítalak titeket – nem szabad hanyagnak lennetek!

Előző: 94. fejezet

Következő: 96. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren