98. fejezet

Mindegyikőtökhöz eljut majd minden dolog és ezek lehetővé teszik a számotokra, hogy többet tudjatok Rólam és biztosabbak legyetek Bennem. Ezek lehetővé teszik majd számotokra, hogy megismerjetek Engem, az egy Istent Magát, hogy megismerjetek Engem, a Mindenhatót, hogy megismerjetek Engem, a megtestesült Istent Magát. Ezt követően kijövök majd a húsvér-testből, visszatérek a Sionba, Kánaán jó földjére, amely a lakóhelyem és a rendeltetési helyem, az a kiindulópont, ahol minden dolgot teremtettem. Most egyikőtök sem érti az általam mondott szavak jelentését; nincs egy ember sem, aki megértené e szavak jelentését. Csak akkor fogjátok megérteni, hogy miért mondom ezeket a szavakat, amikor minden feltárul előttetek. Én nem a világból való vagyok, még kevésbé vagyok a világegyetemből való, mert Én Maga vagyok az egy Isten. Az egész világegyetemet a kezemben tartom, Én Magam vagyok az irányítója és az emberek csupán alávethetik magukat a hatalmamnak, kimondhatják szent nevemet, éljenezhetnek Engem és dicsérhetnek Engem. Minden fokozatosan fel fog tárulni előttetek. Bár semmi sincs elrejtve, még mindig nem tudjátok kifürkészni beszédmódomat vagy szavaim hangvételét. Még mindig nem értitek, hogy miről szól az irányítási tervem. Ezért később elmondom majd nektek mindazt, amit nem értetek az általam elmondottakból, mert Számomra minden egyszerű és világos, míg számotokra rendkívül nehéz és egyáltalán nem értitek. Ebből a célból megváltoztatom beszédmódomat és többé nem kapcsolok össze dolgokat, amikor beszélek, hanem minden egyes pontot egyenként fogok megvilágítani.

Mit jelent feltámadni a halálból? Vajon a húsvér-testben való halált, majd a halál után a testbe való visszatérést jelenti? Vajon ez az, amit a halálból való feltámadás jelent? Vajon ilyen egyszerű ez? Én vagyok a mindenható Isten; te mit tudsz erről? Hogyan érted ezt meg? Valóban szó szerint lehetett-e venni az első megtestesülésem során a halálból való feltámadásomat? Valóban úgy történt-e a folyamat, ahogyan azt leírták azokban a szövegekben? Megmondtam, hogy ha nem beszélek őszintén és ha nem mondom el világosan az embereknek, akkor senki sem lesz képes megérteni Szavaim értelmét. Egyetlen ember sem volt az idők során, aki ne azt gondolta volna, hogy ilyen volt a halottakból való feltámadás. A világ teremtése óta senki sem értette meg ennek a valódi jelentését. Valóban a keresztre szögeztek? És vajon a halál után kijöttem-e a sírból? Ez tényleg így történt? Ez valóban igaz lehet? A korszakok során senki sem tett semmilyen erőfeszítést ebbe, ettől senki sem ismert meg Engem és egyetlen ember sincs, aki ne ezt hinné; mindenki azt gondolja, hogy ez igaz. Nem tudják, hogy minden szavamnak belső jelentése van. Akkor mi is pontosan a halottakból való feltámadás? (A közeljövőben ti majd megtapasztaljátok ezt, ezért előre beszélek nektek róla.) Egyetlen teremtett lény sem akar meghalni; mindannyian élni akarnak. Az Én nézőpontomból a húsvér-test halála nem igazi halál. Amikor a Lelkemet visszavonom egy személyből, akkor az a személy meghal. Ezért a Sátán által megrontott démonokat (azokat, akiknek nincs hitük, minden hitetlent) halottaknak nevezem. A világ teremtése óta mindenkinek odaadtam a Lelkemet, akit kiválasztottam. A teremtés idejét követő fázis után azonban az embereket egy ideig megszállta a Sátán. Ezért távoztam és az emberek szenvedni kezdtek (a szenvedés, amelyet akkor álltam ki, amikor testet öltöttem és a keresztre szegeztek, ahogyan arról már szó volt). Azonban az általam előre meghatározott időben (amikor véget ért az emberek iránti elhagyásom), visszahívtam az általam eleve elrendelt embereket és ismét belétek helyeztem Lelkemet, hogy visszatérjetek az életbe. Ezt hívják „a halálból való feltámadásnak”. Nos, azok, akik valóban az Én Lelkemben élnek, már mind transzcendensek és mindannyian a testben élnek. Azonban Ti nemsokára mindannyian levetitek gondolkodásmódotokat, elképzeléseiteket és minden földi kötöttséget. De ez nem az, ahogyan az emberek képzelik, hogy szenvedést követően feltámadtok a halálból. Hogy ti most éltek, az a testben való élet előfeltétele; ez a szellemi világba való belépéshez szükséges út. A normális emberi mivolt meghaladása, amiről én beszélek, azt jelenti, hogy nincs család, nincs feleség, nincsenek gyerekek és nincsenek emberi szükségletek. Ez azt jelenti, hogy kizárólag az Én képmásom megélésére koncentrálsz, kizárólag arra koncentrálsz, hogy az Én lényembe belépj, és ne gondolj más dolgokra rajtam kívül; bárhová is mész, az az otthonod. Ez a normális emberi mivolt meghaladása. Ti teljesen félreértettétek e Szavaimat; túl sekélyes a felfogásotok. Pontosan hogyan fogok megjelenni minden nemzetnek és minden népnek? Ma a húsvér-testben? Nem! Amikor eljön az idő, akkor az Én testemben fogok megjelenni a világegyetem minden nemzetében. Még nem érkezett el az az idő, amikor az idegeneknek szükségük van rátok, hogy pásztoroljátok őket. Akkor majd ki kell jönnötök a húsvér-testből és be kell lépnetek a testbe, hogy pásztoroljátok őket. Ez az igazság, de ez nem az a „feltámadás a halottak közül”, amit az emberek elképzelnek. A kijelölt időben, ti tudtotokon kívül kijöttök majd a húsvér-testből, és beléptek a szellemi világba, és Velem uralkodtok majd minden nemzet felett. Ennek még nincs itt az ideje. Amikor arra van szükségem, hogy a húsvér-testben legyetek, akkor húsvér-testben lesztek (a munkám követelményei szerint nektek most gondolkodnotok kell és még mindig a húsvér-testben kell élnetek, ezért még mindig meg kell tennetek azokat a dolgokat, amelyeket a húsvér-testben kell tennetek, az Én lépéseim szerint; ne várjatok passzívan, mert ez késedelmet okozna). Amikor szükségem lesz rátok, hogy a húsvér-testben a gyülekezet pásztoraiként cselekedjetek, akkor ki kell lépnetek a húsvér-testből, le kell vetnetek gondolkodásmódotokat és teljesen Rám kell hagyatkoznotok, hogy éljetek. Legyen hitetek az Én hatalmamban és bölcsességemben. Mindent személyesen Én fogok elvégezni. Nektek csak várnotok és örülnötök kell. Minden áldás eljön majd hozzátok és kimeríthetetlen és végtelen ellátásban lesz részetek. Amikor eljön az a nap, meg fogjátok érteni annak az alapelvét, hogyan teszem ezt, megismeritek csodálatos tetteimet és megértitek, hogyan hozom vissza elsőszülött fiaimat Sionba. Ez tényleg nem olyan bonyolult, mint ahogyan ti elképzelitek, de nem is olyan egyszerű, mint ahogyan gondoljátok.

Tudom, hogy amikor ezt mondom, még kevésbé vagytok képesek felfogni a szavaim mögött rejlő célt és még jobban összezavarodtok. Össze fogjátok keverni őket azzal, amit korábban mondtam, úgyhogy semmit sem fogtok érteni és úgy tűnik majd, hogy nincs kiút. Ám ne aggódjatok. Mindent el fogok mondani nektek. Mindennek, amit mondok, jelentése van. Azt mondtam, hogy a létező dolgokat semmivé tudom változtatni és a dolgok sokaságát tudom létrehozni a semmiből. Az emberi képzeletben ahhoz, hogy valaki a testből a húsvér-testbe lépjen, fel kell támadnia a halálból. A múltban ezt a módszert alkalmaztam és kinyilvánítottam a legnagyobb csodámat, de a ma nem olyan, mint a múlt. Egyenesen a húsvér-testből foglak titeket a testbe vinni. Vajon ez nem egy még nagyobb jel és csoda? Vajon ez nem a mindenhatóságom még nagyobb megnyilvánulása? Megvan a tervem és megvannak a szándékaim. Ki az, aki nem az Én kezemben van? Ismerem a munkát, amelyet végzek. Mai munkamódszereim végül is másak, mint a múltban. Munkamódszereimet a korszakok változásának megfelelően igazítom. Amikor a keresztre szögeztek, az a Kegyelem Kora volt, de most a végső korszak van. Munkám üteme felgyorsul; nem ugyanolyan sebességgel halad, mint a múltban, és sokkal kevésbé lassú, mint a múltban. Ehelyett sokkal gyorsabban halad, mint a múltban. Egyszerűen nincs mód ennek leírására és nincs szükség ennyi bonyolult folyamatra. Szabadon megtehetek bármit. Vajon nem igaz-e, hogy csak hatalmam egyetlen szavára van szükség ahhoz, hogy meghatározzam, hogyan teljesüljön az akaratom, és hogyan tegyelek tökéletessé titeket? Minden, amit mondok, biztosan meg fog történni. A múltban gyakran mondtam, hogy szenvedni fogok, és nem engedtem az embereknek, hogy említést tegyenek a korábban kiállt szenvedéseimről; ennek említése istenkáromlás volt az irányomban. Ez azért van, mert Én Isten Maga vagyok, és Számomra nincs nehézség; amikor ezt a szenvedést említed, megríkatod az embereket. Azt mondtam, hogy a jövőben nem lesznek sóhajok és könnyek. Ezt ebből az aspektusból kellene magyarázni és akkor szavaim érthetővé válnak. Annak a jelentése, hogy „az emberek egyszerűen nem bírják elviselni ezt a szenvedést” az, hogy képes vagyok elszakadni minden emberi elképzeléstől és gondolkodásmódtól, elszakadni a húsvér-test érzelmeitől, elszakadni a világi lét minden nyomától, ki tudok sétálni a húsvér-testből, és hogy képes vagyok állva maradni, amikor mindenki Engem cáfol. Ez elegendő bizonyíték arra, hogy Én Magam vagyok az egy Isten. Azt mondtam: „minden elsőszülött fiúnak be kell lépnie a húsvér-testből a szellemi világba; ez az az út, amelyen járniuk kell, hogy királyként Velem uralkodhassanak”. Ennek a mondatnak az a jelentése, hogy amikor találkozol azzal a dologgal, amit a múltban elképzeltetek, akkor hivatalosan ki fogtok jönni a húsvér-testből, és be fogtok lépni a testbe, hogy hivatalosan elkezdjétek megítélni azokat a hercegeket és királyokat. Ők az alapján fognak megítéltetni, ami ebben az időben történik. Ez azonban nem olyan bonyolult, mint ahogyan elképzelitek – ez egy pillanat alatt elvégeztetik. Nem kell majd feltámadnotok a halálból és még csak szenvednetek sem kell majd (mert a ti földi szenvedésetek és megpróbáltatásaitok már véget értek és már megmondtam, hogy ezek után nem foglalkozom többé az elsőszülött fiaimmal). Az elsőszülött fiak élvezni fogják áldásaikat, ahogyan arról már szó volt, abban a tekintetben, hogy tudtotokon kívül beléptek a szellemi világba. Miért mondom, hogy ez az Én irgalmam és kegyelmem? Ha valaki csak a halottakból való feltámadás után léphetne be a szellemi világba, az távol állna az irgalmasságtól és a kegyességtől. Ez tehát irgalmasságom és kegyelmem legnyilvánvalóbb kifejeződése, mi több, ez felfedi eleve elrendelésemet és azt ahogyan kiválasztom az embereket. Ez kellőképpen meg tudja mutatni, hogy mennyire szigorúak az Én adminisztratív rendeleteim. Kegyelmes leszek, akivel akarok, és irgalmas, akivel csak akarok. Senki sem fog vitatkozni vagy harcolni. Én fogom eldönteni mindezt.

Az emberek nem tudnak erre rájönni és addig szorongatják magukat, amíg már levegőt sem kapnak, és mégis ők azok, akik gúzsba kötik magukat. Az emberek gondolkodásmódja tényleg korlátozott, ezért meg kell szüntetniük az emberi gondolkodásmódot és elképzeléseket. Ezért kell kijönnöm a húsvér-testből és belépnem a szellemi világba, hogy mindent a kezembe vegyek, hogy mindent irányítsak. Ez az egyetlen módja annak, hogy minden nép és minden nemzet felett uralkodjak és beteljesítsem akaratomat. Ez már nincs messze. Ti nem hisztek mindenhatóságomban és nem tudjátok, hogy ki vagyok. Azt hiszitek, hogy Én csak egy emberi lény vagyok és egyáltalán nem látjátok isteni mivoltomat. A dolgok akkor lesznek teljesek, amikor Én akarom, hogy teljesek legyenek. Mindössze egyetlen szóra van szükség a számból. Ti csak az emberi mivoltom aspektusára fordítottatok figyelmet abban, amit mostanában mondtam, és minden mozdulatomban, de isteni mivoltom aspektusára nem figyeltetek. Ez azt jelenti, hogy azt gondoljátok, hogy nekem is van gondolkodásom és vannak elképzeléseim. Én azonban azt mondtam, hogy gondolataim, eszméim és elmém, minden mozdulatom, minden, amit teszek és minden, amit mondok, Magának Istennek a teljes megnyilvánulása. Elfelejtettétek mindezt? Mindannyian zavaros emberek vagytok! Nem értitek szavaim jelentését. Megengedtem nektek, hogy meglássátok normális emberi mivoltom aspektusát abból, amit mondtam (megengedtem nektek, hogy meglássátok normális emberi mivoltomat a mindennapi életemben, a valóságban, mert ti még mindig nem értitek normális emberi mivoltom aspektusát abból, amit ez alatt az időszak alatt mondtam), mégsem értitek normális emberi mivoltomat és csak megpróbáltok megragadni valamit, amit fel lehet használni ellenem, és fékezhetetlenek vagytok előttem. Vakok vagytok! Tudatlanok vagytok! Nem ismertek Engem! Oly sokáig hiába beszéltem! Egyáltalán nem ismertek Engem, és egyszerűen nem tekintitek normális emberi mivoltomat Magának a teljes Istennek a részeként! Hogy ne lennék dühös? Hogy lehetnék újra irgalmas? Az engedetlenség eme gyermekeire csak haragommal tudok felelni. Olyan önteltek vagytok, egyáltalán nem ismertek Engem! Azt hiszitek, hogy rosszat tettem! Vajon tudnék-e rosszat tenni? Vajon választanék-e gondatlanul bármilyen húsvér-testet, amelyben testet öltenék? Emberi mivoltom és isteni mivoltom két elválaszthatatlan rész, amelyek együtt alkotják a teljes Istent Magát. Most már tökéletesen tisztában kellene lennetek ezzel! Szavaim már elértek a csúcsra és Szavaimat már nem lehet ennél hosszabban magyarázni!

Előző: 97. fejezet

Következő: 99. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren