Menekülj meg a sötétség befolyásától, és Isten majd megnyer téged

Mi a sötétség befolyása? Ez az úgynevezett „sötétség befolyása” a Sátán általi megtévesztés, megrontás, megkötözés és az emberek irányításának hatása; a Sátán befolyása egy olyan befolyás, amelyet a halál leng körül. Mindazok, akik a Sátán hatalma alatt élnek, arra vannak kárhoztatva, hogy elvesszenek. Hogyan menekülhetsz meg a sötétség befolyásától, miután elnyerted az Istenben való hitet? Miután őszintén imádkoztál Istenhez, teljes mértékben Hozzá fordítod a szívedet, amikor is Isten Lelke megindítja a szívedet. Hajlandóvá válsz teljesen Neki adni magad, és ekkor megmenekültél a sötétség befolyásától. Ha mindaz, amit az ember tesz, Isten tetszésére van és összhangban az Ő követelményeivel, akkor az illető olyasvalaki, aki Isten szavaiban és az Ő gondviselése és védelme alatt él. Ha az emberek nem tudják gyakorolni Isten szavait, ha mindig a bolondját akarják járatni Vele, felületesen viselkedve Vele, és nem hisznek az Ő létezésében – akkor ezek az emberek mind a sötétség befolyása alatt élnek. Azok, akik nem fogadták el Isten üdvösségét, a Sátán hatalma alatt élnek; vagyis ők mind a sötétség befolyása alatt élnek. Azok, akik nem hisznek Istenben, a Sátán hatalma alatt élnek. Még azok sem feltétlenül élnek az Ő fényében, akik hisznek Isten létezésében, mert azok, akik hisznek Őbenne, nem biztos, hogy valójában az Ő igéiben élnek, vagy képesek alávetni magukat Istennek. Az ember arra van korlátozva, hogy higgyen Istenben, és mivel nincs ismerete Istenről, még mindig a régi szabályok között él, holt szavak között, olyan életet, amely sötét és bizonytalan, Isten nem tisztította őt meg teljesen, sem nem nyerte meg őt teljesen. Ezért, bár magától értetődő, hogy akik nem hisznek Istenben, a sötétség befolyása alatt élnek, még azok is annak hatása alatt lehetnek, akik hisznek Istenben, mivel nélkülözik a Szentlélek munkáját. Akik nem fogadták el Isten kegyelmét vagy irgalmát és azok, akik nem látják a Szentlélek munkáját, mind a sötétség befolyása alatt élnek; és legtöbbször ez a helyzet azokkal is, akik pusztán Isten kegyelmét élvezik, de nem ismerik Őt. Ha valaki hisz Istenben, és mégis a sötétség befolyása alatt éli élete nagy részét, akkor ennek az embernek a léte elvesztette értelmét – és mi szükség említést tenni azokról az emberekről, akik nem hisznek Isten létezésében?

Mindazok, akik nem tudják elfogadni Isten munkáját, vagy elfogadják Isten munkáját, de képtelenek megfelelni az Ő elvárásainak, olyan emberek, akik a sötétség befolyása alatt élnek. Csak azok fognak áldásokat nyerni Tőle, akik az igazságra törekszenek és képesek megfelelni Isten követelményeinek, és csak ők fognak megmenekülni a sötétség befolyásától. Azok, akik nem váltak szabaddá, akiket mindig bizonyos dolgok irányítanak, és akik képtelenek Istennek adni a szívüket, a Sátán rabságában lévő emberek, akik a halál légkörében élnek. Akik hűtlenek saját kötelességeikhez, akik hűtlenek Isten megbízásához, és akik kudarcot vallanak feladataik elvégzésében a gyülekezetben, a sötétség befolyása alatt élő emberek. Azok, akik szánt szándékkal megzavarják a gyülekezeti életet, akik szándékosan viszályt szítanak a testvéreik között, vagy akik klikkesednek, olyan emberek, akik még mélyebben a sötétség befolyása alatt, a Sátán rabságában élnek. Akiknek az Istennel való kapcsolata nem normális, akiknek mindig extravagáns vágyaik vannak, akik mindig előnyhöz akarnak jutni, és soha nem törekednek arra, hogy megváltozzon a beállítottságuk, olyan emberek, akik a sötétség befolyása alatt élnek. Akik mindig hanyagok és sosem veszik komolyan az igazság gyakorlását, és akik nem igyekeznek Isten akaratát teljesíteni, hanem helyette csak a saját testük kielégítésére törekszenek, szintén olyan emberek, akik a sötétség befolyása alatt élnek, és a halál burkolja be őket. Akik csalárdságba és megtévesztésbe bonyolódnak, miközben Istennek munkálkodnak, akik felületesen bánnak Istennel, akik becsapják Istent, és akik mindig saját maguknak terveznek, olyan emberek, akik a sötétség befolyása alatt élnek. Mindazok, akik képtelenek őszintén szeretni Istent, akik nem keresik az igazságot, és akik nem a beállítottságuk megváltoztatására összpontosítanak, a sötétség befolyása alatt élő emberek.

Ha szeretnéd, hogy Isten dicsérjen téged, akkor először meg kell menekülnöd a Sátán sötét befolyásától, megnyitva szívedet Istennek, és teljesen Felé fordítva azt. Vajon Isten dicsérné azokat a dolgokat, amelyeket most teszel? Isten felé fordítottad már a szívedet? Azokat a dolgokat tetted meg, amelyeket Isten követel tőled? Összhangban vannak azok az igazsággal? Mindenkor vizsgáld meg önmagad, és Isten szavainak evésére és ivására koncentrálj; tárd ki a szívedet Előtte, szeresd Őt őszinteséggel, és odaadón áldozd fel magad Istenért. Azok az emberek, akik így tesznek, bizonyosan elnyerik Isten dicséretét. Mindazoknak, akik hisznek Istenben, mégsem törekszenek az igazságra, nincs módjuk megmenekülni a Sátán befolyásától. Mindazok, akik nem tisztességgel élik az életüket, akik mások előtt egyféleképpen viselkednek, míg a hátuk mögött máshogyan, akik az alázatosság, türelem, és szeretet látszatát keltik, bár a lényegük alattomos, ravaszkodó, és hűtlen Istenhez – az ilyen emberek tipikusan azokat képviselik, akik a sötétség befolyása alatt élnek; a kígyó fajtájához tartoznak. Azok, akik mindig csak a saját hasznuk érdekében hisznek Istenben, akik önelégültek és gőgösek, akik hencegnek, és akik a saját státuszukat védelmezik, olyan emberek, akik a Sátánt szeretik, az igazsággal pedig ellenkeznek. Ezek az emberek ellenállnak Istennek, és teljes mértékben a Sátánhoz tartoznak. Azok, akik nem figyelmeznek Isten terheire, akik nem szolgálják Istent teljes szívükből, akiket mindig csak a saját érdekeik és a családjaik érdekei foglalkoztatnak, akik képtelenek mindent elhagyni, hogy feláldozzák magukat Istenért, és akik sosem élnek az Ő szavai szerint, azok az Ő igéin kívül lévő emberek. Az ilyen emberek nem nyerhetik el Isten dicséretét.

Amikor Isten megteremtette az embert, azért tette, hogy az ember élvezhesse az Ő bőségét és őszintén szerethesse Őt; ily módon az ember az Ő fényében élne. Ma, ami mindazokat illeti, akik nem tudják Istent szeretni, nem figyelmeznek az Ő terheire, képtelenek a szívüket teljesen Neki adni, nem képesek úgy venni az Ő szívét, mint a sajátjukat, és nem tudják vállukra venni az Ő terheit sajátjukként – Isten fénye nem ragyog egyetlen ilyen emberre sem, és így ők mindannyian a sötétség befolyása alatt élnek. Olyan úton vannak, amely homlokegyenest szemben áll Isten akaratával, és az igazságnak töredéke sincs meg semmiben, amit tesznek. A Sátánnal dagonyáznak a pocsolyában; ők olyan emberek, akik a sötétség befolyása alatt élnek. Ha képes vagy gyakran enni és inni Isten szavait és figyelmezni az Ő akaratára, és az Ő szavait gyakorlatba helyezni, akkor Istenhez tartozol, és olyan személy vagy, akik az Ő szavaiban él. Hajlandó vagy megmenekülni a Sátán hatalmától és Isten fényében élni? Ha Isten igéiben élsz, akkor a Szentléleknek lehetősége lesz véghezvinni az Ő munkáját; ha a Sátán befolyása alatt élsz, akkor nem adsz ilyen lehetőséget a Szentléleknek. A munka, amelyet a Szentlélek végez az embereken, a fény, amelyet rájuk ragyogtat, és a bizodalom, amit ad nekik, csak egy pillanatig tartanak; ha az emberek nem óvatosak és nem figyelnek, akkor a Szentlélek munkája el fogja kerülni őket. Ha az emberek Isten szavaiban élnek, akkor a Szentlélek velük lesz és munkát fog végezni rajtuk. Ha az emberek nem élnek Isten szavaiban, akkor a Sátán kötelékeiben élnek. Ha az emberek romlott beállítottsággal élnek, akkor a Szentlélek jelenléte vagy munkája nem az övék. Ha Isten igéinek határain belül élsz, és ha abban az állapotban élsz, amelyet Isten elvár, akkor olyasvalaki vagy, aki Őhozzá tartozik, és az Ő munkája elvégeztetik majd rajtad; ha nem Isten követelményeinek határain belül élsz, hanem helyette a Sátán hatalma alatt élsz, akkor bizonyosan a Sátán romlottságában élsz. Csak úgy felelhetsz meg Isten követelményeinek, ha az Ő szavaiban élsz, és teljesen Neki adod a szívedet; úgy kell tenned, ahogy Isten mondja, az Ő kijelentéseit kell a létezésed alapjává és az életed valóságává tenned; csak akkor fogsz Istenhez tartozni. Ha ténylegesen Isten akaratával összhangban gyakorolsz, Ő munkát fog végezni rajtad, te pedig akkor az Ő áldásai alatt fogsz élni, az Ő ábrázatának fényében; meg fogod érteni a Szentlélek által végzett munkát és érezni fogod Isten jelenlétének örömét.

Ahhoz, hogy megmenekülj a sötétség befolyásától, először is hűségesnek kell lenned Istenhez és buzgó szívvel kell törekedned az igazságra; csak akkor lehet megfelelő az állapotod. A sötétség befolyásától való megmenekülés előfeltétele, hogy a helyes állapotban éljünk. Ha nem megfelelő az állapotunk, akkor nem vagyunk hűek Istenhez, és szívünk nem buzgó az igazság keresésére; a sötétség befolyásától való megmenekülés pedig szóba sem jöhet. A szavaim képezik alapját az ember megmenekülésének a sötét befolyásoktól, és akik nem tudnak az Én szavaimmal összhangban gyakorolni, nem lesznek képesek megmenekülni a sötétség befolyásának kötelékeitől. Megfelelő állapotban élni azt jelenti, hogy Isten szavainak útmutatása alatt élünk, az Istenhez való hűség állapotában élünk, az igazság keresésének állapotában élünk, annak valóságában élünk, hogy őszintén feláldozzuk magunkat Istenért, és Isten szívből való szeretésének állapotában élünk. Azok, akik ezekben az állapotokban és ebben a valóságban élnek, lassan átformálódnak, ahogy belépnek az igazság mélységébe, és átalakulnak, ahogy a munka mélyebbre hatol; és végül bizonyosan olyan emberekké válnak, akiket Isten megnyert és akik őszintén szeretik Istent. Azok, akik megmenekültek a sötétség befolyásától, fokozatosan meg tudnak győződni Isten akaratáról és fokozatosan megértik azt, míg végül Isten bizalmasaivá válnak. Nemcsak hogy nem dédelgetnek elképzeléseket Istenről, és nem lázadnak Ellene, hanem még inkább gyűlölik azokat az elképzeléseket és a lázadást, ami korábban uralta őket, és Isten iránti őszinte szeretet ébred a szívükben. Azok az emberek, akik képtelenek megmenekülni a sötétség befolyásától, teljes mértékben a testtel vannak elfoglalva és telve vannak lázadással; szívük teli emberi elképzelésekkel és életfilozófiákkal, ahogy a saját szándékaikkal és elhatározásaikkal is. Isten egyedülálló szeretet követel az embertől; Ő azt kívánja az embertől, hogy az Ő szavaival foglalkozzon, szíve pedig teljes legyen az Iránta való szeretettel. Isten szavaiban élni, az Ő szavaiban kutatni azután, amit keresnie kell az embernek, szeretni Istent az Ő szavaiért, szaladni az Ő szavaiért, élni az Ő szavaiért – az embernek e célok elérésére kellene törekednie. Mindennek Isten szavaira kell épülnie; csak ekkor lesz képes az ember megfelelni Isten követelményeinek. Ha az ember nincs felszerelkezve Isten igéivel, akkor nem több egy féregnél, akit a Sátán birtokol! Érezd ennek súlyát: Isten szava mennyire vert gyökeret benned? Mely dolgokban élsz az Ő szavaival összhangban? Mely dolgokban nem azokkal összhangban éled az életed? Ha Isten szavai nem ragadtak meg téged teljesen, akkor pontosan mi az, ami elfoglalja a szívedet? A mindennapi életedben a Sátán irányít téged, vagy Isten szavai foglalkoztatnak? Az Ő szavai képezik imádságaid alapját? Kijöttél már a negatív állapotodból Isten szavainak megvilágosítása által? Isten szavait venni létezésed alapjául – ez az, amibe mindenkinek be kellene lépnie. Ha az Ő szavai nincsenek jelen az életedben, akkor a sötétség befolyása alatt élsz, lázadsz Isten ellen, ellenállsz Neki, és meggyalázod az Ő nevét. Az efféle emberek hite Istenben merő bajkeverés és zavargás. Az életed mekkora részét éled az Ő szavaival összhangban? Az életedből mennyit nem az Ő szavai szerint élsz? Mennyi teljesedett be mindabból benned, amit Isten igéje követelt meg tőled? Mennyi veszett el benned? Megvizsgáltad már közelebbről az ilyen dolgokat?

A sötétség befolyásától való megmeneküléshez mind a Szentlélek munkájára, mind az ember odaszánt együttműködésére szükség van. Miért mondom, hogy az ember nincs a helyes ösvényen? Azok, akik a helyes úton vannak, elsőként oda tudják adni a szívüket Istennek. Ez olyan feladat, amelybe nagyon sokáig tart a belépés, mert az emberiség mindig is a sötétség befolyása alatt élt, és többezer éve a Sátán fogságában van. Ezért hát ezt a belépést nem érhetjük el csupán egy-két nap alatt. Azért hoztam fel ma ezt a témát, hogy az emberek felfoghassák saját állapotukat; mihelyst az ember képes megkülönböztetni, hogy mi a sötétség befolyása és mit jelent a fényben élni, a belépés sokkal könnyebbé válik. Ez azért van, mert tudnod kell, hogy mi a Sátán befolyása, mielőtt megmenekülhetsz attól; csak azután lesz lehetőséged lerázni azt magadról. Az, hogy később mi a teendő, az ember saját dolga. Mindenbe egy pozitív nézőpontból lépj be, és soha ne várakozz tétlenül! Egyedül ily módon nyerhet meg téged Isten.

Előző: A megtestesült Isten és az Isten által használt emberek közötti alapvető különbség

Következő: A hitben a valóságra kell koncentrálni – Vallásos rítusokban részt venni nem hit

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren