82. fejezet

Szavaim hallatán mindenki retteg; minden egyes embert remegés tölt el. Mitől féltek? Nem foglak megölni titeket! Arról van szó, hogy bűnös a lelkiismeretetek; amit a hátam mögött tesztek, oly komolytalan és értéktelen! Emiatt úgy megutáltalak benneteket, hogy buzgón kívánom, bárcsak a feneketlen mélységbe vetettem volna mindenkit, akit nem rendeltem el eleve és nem választottam ki, hogy darabokra zúzassanak. Azonban megvan a tervem; megvannak a céljaim. Egyelőre megkímélem jelentéktelen életedet, és tartózkodom attól, hogy kirúgjalak, mindaddig, amíg a Nekem végzett szolgálatod be nem fejeződik. Nem akarok ilyen teremtményeket látni; ők szégyent hoznak a nevemre! Tudod-e ezt? Érted-e ezt? Értéktelen nyomorultak! Vésd ezt az eszedbe! Amikor használatba állítanak téged, Én vagyok, aki ezt teszem, és amikor nem veszik hasznodat, ez is Miattam van! Mindent Én irányítok, és az Én kezeimben minden fegyelmezett és rendezett. Bárkire, aki el merészeli hagyni a sorát, azonnal lesújt az Én kezem. Gyakran mondom ezt: „lesújt”; azt hiszed, hogy ezt tényleg saját kezűleg teszem? Ez nem szükséges! Cselekedeteim nem olyan ostobák, ahogy azt az emberek elképzelik. Mit jelent, amikor azt mondom, hogy mindent az Én szavaim hoznak létre és valósítanak meg? Minden anélkül valósul meg, hogy akár egy ujjamat is felemelném. Érted-e az Én szavaim valódi jelentését?

Soha nem fogok üdvösséget adni senkinek azok közül, akik szolgálatot végeznek Értem; nekik nincs részük királyságomban. Ez azért van, mert ezek az emberek csakis külsőleges dolgokkal foglalatoskodnak, ahelyett, hogy akaratomat cselekednék. Noha most hasznukat veszem, a valóságban ők azok, akiket a legjobban gyűlölök; azok az emberek, akiket leginkább megvetett. Ma szeretem mindazokat, akik cselekedni tudják az Én akaratomat, akik képesek törődni az Én terheimmel, és akik csak oda tudják adni mindenüket Értem igaz szívvel és őszintén. Folyamatosan megvilágosítom majd őket, és nem hagyom, hogy eltávolodjanak Tőlem. Gyakran mondom: „Azoknak, akik őszintén feláldozzák magukat Értem: bizonyosan gazdagon megáldalak téged.” Mire utal a „megáldalak”? Tudod-e? A Szentlélek jelenlegi munkájának kontextusában azokra a terhekre utal, amiket Én adok neked. Ami azokat illeti, akik képesek terhet viselni a gyülekezetért, és akik őszintén felajánlják önmagukat az Én érdekemben, terheik és komolyságuk egyaránt Tőlem jövő áldások. Ezen felül, a nekik adott kinyilatkoztatásaim szintén az Én áldásaim. Ennek az az oka, hogy azokat, akiknek jelenleg nincs terhe, Én nem predesztináltam és nem választottam ki; átkaim már leszálltak rájuk. Más szóval, azok, akiket eleve elrendeltem és kiválasztottam, részesülnek az Általam mondottak pozitív aspektusaiban, míg azok, akiket nem rendeltem el és nem választottam ki, csakis kijelentéseim negatív vonatkozásaiban osztozhatnak. Minél többször kimondatnak szavaim, jelentésük annál tisztább; minél többször szólom őket, annál világosabbá válnak. Azok közül, akik gonoszak és csalárdak, és akiket Én nem rendeltem el eleve, mindenkit elátkoztam már a világ teremtése előtt. Miért mondják, hogy Én a születésetek évét, hónapját, napját, és még az óráját, percét és másodpercét is megfelelően elterveztem? Réges-rég előre meghatároztam, kik fogják elnyerni az elsőszülött fiak státuszát. Ők az Én szemeim előtt vannak; régóta értékesnek találom őket, és régóta helyük van szívemben. Minden szónak, amit szólok, súlya van és az Én elgondolásaimat hordozza. Micsoda az ember? Azt a keveset leszámítva, akiket szeretek, akik az elsőszülött fiak státuszával bírnak, kik azon kevesek, akik bármilyen törődést mutatnak akaratom iránt? Mit érnek az Én fiaim? Mit ér az Én népem? A múltban az „Én fiaim” kifejezés az Én elsőszülött fiaim megjelölése volt, ám fiaim és népem közül a szégyentelenek azt hitték, hogy ez az őket illető megtisztelő cím. Ne játszd szégyentelenül az Én elsőszülött fiaim szerepét! Megérdemled-e ezt a titulust? Ma egyedül azok nyertek igazolást, akik Előttem fontos pozíciókba kerültek; ezek az emberek elnyerték az elsőszülött fiak státuszát. Ők már részesei trónomnak, koronámnak, dicsőségemnek, és királyságomnak. Én mindent aprólékosan elrendeztem. Mindazok, akik ma az elsőszülött fiak státuszát megkapták, mind nagy fájdalmat, üldöztetést és nehézséget álltak ki, beleértve azt is, amit születésük óta megtapasztaltak családjukban, saját egyéni kilátásaikban, munkájukban és házasságukban. Ezek az elsőszülött fiak nem úgy nyerték el ezt a státuszt, hogy ne fizették volna meg az árat; hanem már átmentek az élet minden vonatkozásán: a jón és a rosszon, voltak fent és lent. Mindazoknak, akiket a világ népe korábban nagyra becsült, és akik kényelemben éltek otthon, nincs részük az elsőszülött fiak között. Nem érdemlik, hogy ők legyenek az elsőszülött fiak; szégyent hoznak az Én nevemre, és egyáltalán nem akarom őket. Fiaim és népem, akiket kiválasztottam, szintén jó hírnévnek örvendenek a világban, de nem érnek fel elsőszülött fiaimmal. Jelenleg használok bizonyos embereket, de közülük sokan még arra sem jogosultak, hogy az Én népem legyenek. Ők nem egyebek, mint örök kárhozat tárgyai; azért használom őket, hogy egy ideig szolgálatot tegyenek Nekem, de nem hosszútávú használatra szánom őket. A szívem mélyén már eldöntöttem, kiket fogok hosszú távon használni. Vagyis, akiket fontos pozíciókba helyeztem, ők azok, akiket szeretek, és már régen elkezdtem használni őket. Más szóval, az ő feladataik már meg lettek határozva. Ami azokat illeti, akiket megvetek, a jelenlegi szakaszban, őket csak átmenetileg használom. Amikor eljönnek a külföldiek, akkor fognak tisztán feltárulni előttetek az elsőszülött fiak.

Ebben a pillanatban azt várom el tőletek, hogy gyorsan felnőjetek és mutassatok törődést az Én terhem iránt. Ez a teher nem túlságosan nehéz, és csak azt fogom elvégeztetni veletek, ami a képességeitek határán belül van. Ismerem érettségeteket; tudom, milyen feladatokat tudtok ellátni. Tudom mindezt, és értem ezeket a dolgokat; csak azt kívánom, hogy ti, Én fiaim, önként megtagadjátok magatokat és őszintén tudjátok szeretni azt, amit Én szeretek, gyűlölni, amit Én gyűlölök, azt tenni, amit Én teszek és azt mondani, amit Én mondok. Ne korlátozzon titeket a tér, a földrajzi helyzet, az idő vagy bármely más személy. Én arra vágyom, hogy a szellemetek szabad legyen, mindenhol, és hogy mindannyian elsőszülött fiaim pozíciójában állhassatok. Ki ajánlja fel ma Nekem egész lényét? Ki hoz hűségesen áldozatot Értem? Ki van fent éjjel és nappal Miattam? Ki igazgatja a házam népe ügyeit Értem? Ki enyhíti Értem a vállaimat nyomasztó terheket? Vajon nem az Én fiaim? Mindent, amit teszek, a fiaim tökéletesítése érdekében és fiaim szolgálatában teszem. Érted-e ezt? Minden az Én elsőszülött fiaimért van, és Én nem hibázom. Ne ess abba a tévhitbe, hogy Én tévesen ítélem meg az embereket, és ne gondold, hogy Én lenézlek téged. Ne feltételezd, hogy nem aknázom ki kellőképpen a nagy tehetséget, vagy hogy hibát követtem el azzal, hogy nem predesztináltalak téged. Nem erről van szó; arról van szó, hogy nem érdemled meg! Tudod-e ezt? Most leszögezek pár dolgot a számotokra: bárki, aki rendszeresen felgerjeszti haragomat, és gyakori célpontja kritikámnak és foglalkozásomnak, az minden bizonnyal gyűlöletem célpontja. Az ilyen emberek bizonyosan meghalnak – ez kőbe van vésve. Megmondtam, hogy többé nem fogok elsőszülött fiaimmal foglalkozni, mert ezek az emberek már átmentek súlyos próbáimon és elnyerték jóváhagyásomat. Bárki, akire szigorú arccal nézek, veszélyben van. Te nem félsz? Sokan fognak meghalni, amint szavaim elhagyják a számat. Néhányan azonban meg fogják őrizni testüket; egyszerűen csak halott lesz a szellemük. A legegyértelműbb jellemzőjük, hogy nem rendelkeznek a Szentlélek munkájával, és semmi sem fogja vissza őket. (A Sátán már mélységes mértékben megrontotta őket.) Hogy a testük mikor lesz kioltva, az az Én megfelelő tervezésemet követően történik, egy olyan időpontban, amit meghatároztam. Az ő szellemi haláluk nem tehet nagy szolgálatot Nekem; fel fogom használni a testüket, hogy demonstráljam cselekedeteim csodálatos voltát. Ezen keresztül az emberek meggyőződésre jutnak; végtelenül dicsérni fognak, és nem lesz senki, aki ne félne Engem és rettegne Tőlem. Egyetlen részletet sem kezelek könnyelműen; mindenki Értem kell, hogy éljen vagy meghaljon, és senki sem távozhat, amíg Értem végzett szolgálatát be nem fejezte. Még a Sátán sem térhet vissza a feneketlen mélységbe, amíg el nem végezte szolgálatát Értem. Minden léptem határozott és biztos, és szilárd talajon áll; egyetlen lépést sem teszek, ami ne lenne gyakorlatias – a legkisebb mértékben sem.

Ki merészelné összehasonlítani magát Velem? Ki merészelne ellenkezni Velem? Azonnal lesújtok rád! Nem hagyok nyomot, és a tested elpusztul; ez teljes mértékben igaz. Amikor ezeket a dolgokat mondom, azonnal megcselekszem őket, és nem lesz visszaút. A világ napról napra omladozik, az emberiség pedig napról napra elenyészik. Királyságom minden egyes nap múltával formálódik, elsőszülött fiaim pedig felnövekednek. Napról napra nő haragom, fenyítéseim egyre súlyosabbakká válnak, szavaim pedig egyre keményebbeké. Ti még mindig arra vártok, hogy lágyabban szóljak hozzátok, hogy könnyedebb hangnemre váltsak, de gondoljátok ezt át újra! Hangnemem attól függ, hogy milyen emberekkel foglalkozom éppen. Azok iránt, akiket szeretek, hangnemem szelíd és mindig vigasztaló, nektek azonban csak szigort és ítéletet mutathatok, amit még fenyítéssel és haraggal tetőzök. Anélkül, hogy bárki tudatában lenne, a világ minden országában egyre feszültebbé válik a helyzet, nap mint nap morzsolódva és káoszba zuhanva. Az egyes országok vezetői mind azt remélik, hogy végül elnyerik a hatalmat. Tényleg nem merült fel bennük, hogy az Én fenyítésem már rajtuk van. Törekednek megragadni az Én erőmet – az övék azonban csak egy vágyálom! Még az Egyesül Nemzetek vezetőjének is az Én megbocsátásomért kell könyörögnie. Számos gonosz tettet vitt véghez. Most itt a fenyítés ideje, és nem fogom hagyni, hogy könnyen megússza. Mindazok, akik hatalmon vannak, le kell vegyék a koronáikat; csak Én érdemlem, hogy minden dolog felett uralkodjak. Minden Tőlem függ – az egész, beleértve még egy maroknyi külföldit is. Azonnal lesújtok bárkire, aki Engem górcső alá vesz, mert ilyen messzire jutott el az Én munkám. Minden nap új kinyilatkoztatást hoz; minden nap új világosság jön. Minden egyre inkább teljessé válik. A Sátán utolsó napja egyre közelebb ér, és egyre nyilvánvalóbbá válik.

Előző: 81. fejezet

Következő: 83. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren