A Bibliáról (3.)

A Bibliában nem minden az Isten által személyesen mondott szavak feljegyzése. A Biblia egyszerűen Isten munkájának előző két szakaszát dokumentálja, amelynek egyik része a próféták jövendöléseinek feljegyzése, másik része pedig az Isten által az idők folyamán használt emberek által leírt tapasztalatok és ismeretek. Az emberi tapasztalatok emberi véleményekkel és ismeretekkel vannak beszennyezve, és ez olyasmi, ami elkerülhetetlen. A Biblia számos könyvében vannak emberi elképzelések, emberi elfogultságok és benne van az emberek abszurd felfogása. A legtöbb szó természetesen a Szentlélek megvilágosításának és megvilágításának és eredménye, és ezek helyes értelmezések – mégsem mondhatjuk, hogy ezek az igazság teljesen pontos kifejezései. Bizonyos dolgokról alkotott nézeteik nem mások, mint személyes tapasztalatból vagy a Szentlélek megvilágosításából származó tudás. A próféták jövendölése Isten személyes utasítására történt: az olyan próféciák, mint Ézsaiás, Dániel, Ezsdrás, Jeremiás és Ezékiel próféciái a Szentlélek közvetlen útmutatásából származtak; ezek az emberek látnokok voltak, megkapták a prófétálás Lelkét, és mindannyian az Ószövetség prófétái voltak. A Törvény Korában ezek az emberek, akik Jahvétől kapták az ihletet, sok próféciát mondtak, amelyek közvetlenül Jahve utasítására történtek. És miért munkálkodott bennük Jahve? Mert Izráel népe Isten választott népe volt, és a próféták munkája közöttük kellett, hogy végbemenjen; ezért kaphattak a próféták ilyen kinyilatkoztatásokat. Valójában ők maguk sem értették Isten nekik adott kinyilatkoztatásait. A Szentlélek azért mondta azokat a szavakat a szájukon keresztül, hogy a jövő népe felfoghassa ezeket a dolgokat és lássa, hogy azok valóban Isten Lelkének, a Szentléleknek a munkái, és nem embertől származnak, és hogy megerősítést kapjanak a Szentlélek munkájáról. A Kegyelem Korában Jézus Maga végezte el helyettük mindezt a munkát, és így az emberek többé már nem szóltak próféciát. Jézus tehát próféta volt? Jézus természetesen próféta volt, de képes volt az apostolok munkáját is végezni – egyaránt tudott próféciát mondani, valamint prédikálni és tanítani az embereket szerte az országban. Az Általa végzett munka és az Általa képviselt identitás azonban nem volt azonos. Azért jött, hogy megváltsa az egész emberiséget, hogy megváltsa az embert a bűntől; Ő próféta és apostol volt, de még ennél is több: Ő Krisztus volt. Egy próféta szólhat próféciát, de nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen próféta Krisztus. Abban az időben Jézus sok próféciát mondott, és így mondható, hogy próféta volt, de nem mondhatjuk, hogy próféta volt, és így nem volt Krisztus. Ez azért van így, mert Ő Magát Istent képviselte a munka egy szakaszának elvégzésében, és az Ő identitása különbözött Ézsaiásétól: azért jött, hogy elvégezze a megváltás munkáját, és gondoskodott az ember életéről is, és Isten Lelke közvetlenül szállt Rá. A munkában, amelyet Ő végzett, nem voltak Isten Lelkétől származó inspirációk vagy Jahvétől származó utasítások. Ehelyett a Lélek közvetlenül munkálkodott – ami elég bizonyíték arra, hogy Jézus nem volt ugyanaz, mint egy próféta. Az Ő munkája a megváltás műve volt, és csak másodsorban a prófétai beszéd. Ő egy próféta, egy apostol volt, de ami még ennél is több, Ő volt a Megváltó. A jövendölők eközben csak próféciát tudtak mondani, és képtelenek voltak Isten Lelkét képviselni bármilyen más munka végzésében. Mivel Jézus sok olyan munkát végzett, amit ember azelőtt még soha nem végzett, és az emberiség megváltásának munkáját végezte, ezért különbözött az Ézsaiáshoz hasonlóktól. Egyesek azért nem fogadják el a mai áramlatot, mert ez akadályt képez számukra. Azt mondják: „Az Ószövetségben sok próféta is sok igét mondott – akkor miért nem voltak ők is Isten megtestesülései? A mai Isten szavakat szól – vajon ez elég bizonyíték arra, hogy Ő a megtestesült Isten? Te nem magasztalod a Bibliát, és nem is tanulmányozod – tehát milyen alapon állítod, hogy Ő az Isten megtestesülése? Azt mondod, hogy ezek a Szentlélek utasítására történnek, és úgy hiszed, hogy a munka ezen szakaszát Isten személyesen végzi – de mi az alapod erre? A mai Isten szavaira összpontosítod a figyelmedet, és úgy tűnik, mintha megtagadtad volna a Bibliát, és félretetted volna.” Így hát azt mondják, hogy eretnekségben és tévtanításban hiszel.

Ha tanúságot szeretnél tenni Isten utolsó napokban végzett munkájáról, akkor meg kell értened a Biblia belső történetét, a Biblia szerkezetét és a Biblia lényegét. Ma az emberek azt hiszik, hogy a Biblia Isten, és hogy Isten a Biblia. Úgyszintén azt is hiszik, hogy csak a Biblia minden szava volt az egyetlen ige, amit Isten mondott, és hogy azt mind Isten mondta. Azok, akik hisznek Istenben, még azt is gondolják, hogy – bár az Ó- és Újszövetség mind a hatvanhat könyvét emberek írták – mindegyiket Isten ihletése adta, és azok a Szentlélek kijelentéseinek feljegyzései. Ez az ember téves felfogása, és nem felel meg teljesen a tényeknek. Valójában – a prófétai könyvektől eltekintve – az Ószövetség nagy része történelmi feljegyzés. Az Újszövetség leveleinek egy része az emberek tapasztalataiból származik, más része pedig a Szentlélek megvilágosításából; a páli levelek például egy ember munkájából keletkeztek, és mind a Szentlélek megvilágosításának az eredménye, továbbá a gyülekezetek számára íródtak, és a gyülekezetek testvéreihez és nővéreihez intézett buzdító és bátorító szavak voltak. Ezek nem a Szentlélek által mondott szavak voltak – Pál nem beszélhetett a Szentlélek nevében, és nem is volt próféta, még kevésbé látta a látomásokat, amelyeket János látott. Leveleit Efezus, Korinthus, Galatia és más gyülekezetek számára írta. Tehát a páli levelek az Újszövetségben olyan levelek, amelyeket Pál a gyülekezetek számára írt, és nem a Szentlélektől kapott ihletések, és nem is a Szentlélek közvetlen kijelentései. Ezek csupán buzdító, vigasztaló és bátorító szavak, amelyeket munkája során a gyülekezetek számára írt. Úgyszintén Pál akkori munkássága nagy részének a feljegyzései. Ezek mindazok számára íródtak, akik testvérek és nővérek az Úrban, hogy az akkori gyülekezetek testvérei és nővérei kövessék az ő tanácsait, és maradjanak meg a megtérés útján, az Úr Jézus útján. Pál semmiképpen sem mondta, hogy – legyenek azok az akkori vagy a jövőbeni gyülekezetek –, mindenkinek azt kell ennie és innia, amit leírt, és azt sem mondta, hogy szavai mind Istentől származnak. Az akkori gyülekezet körülményei szerint egyszerűen csak ápolta a közösséget a testvérekkel és nővérekkel, buzdította őket, hitet ébresztett bennük, és egyszerűen csak prédikált, vagy emlékeztette az embereket, és buzdította őket. Szavai a saját terhein alapultak, és ezekkel a szavakkal támogatta az embereket. Az akkori gyülekezetek apostoli munkáját végezte, olyan munkás volt, akit az Úr Jézus használt, ezért felelősséget kellett vállalnia a gyülekezetekért, vállalnia kellett a gyülekezetek munkáját, meg kellett ismernie a testvérek és nővérek állapotát – és emiatt írt leveleket az összes testvérnek és nővérnek az Úrban. Minden, amit mondott, ami építő és pozitív volt az emberek számára, helyes volt, de nem a Szentlélek kijelentéseit képviselte, és nem képviselhette Istent. Felháborító felfogás és óriási istenkáromlás, ha az emberek egy ember tapasztalatainak feljegyzéseit és egy ember leveleit úgy kezelik, mint a Szentlélek által a gyülekezetekhez intézett szavakat! Ez különösen igaz azoknak a leveleknek az esetében, amelyeket Pál a gyülekezeteknek írt, mert a leveleit minden egyes gyülekezet akkori körülményei és helyzete alapján írta a testvéreknek és nővéreknek, és azért írta, hogy buzdítsa a testvéreket és nővéreket az Úrban, hogy el tudják fogadni az Úr Jézus kegyelmét. Levelei azt a célt szolgálták, hogy felrázzák az akkori testvéreket és nővéreket. Elmondható, hogy ez az ő saját terhe volt, ugyanakkor a Szentlélek által rábízott teher is; elvégre apostol volt, aki az akkori gyülekezeteket vezette, aki leveleket írt a gyülekezeteknek és buzdította őket – ez volt az ő felelőssége. Az ő identitása csupán egy munkálkodó apostol identitása volt, ő pedig csupán egy apostol volt, akit Isten küldött; nem volt próféta, sem jövendőmondó. Számára a saját munkája és a testvérek és nővérek élete a legnagyobb jelentőséggel bírt. Tehát ő nem beszélhetett a Szentlélek nevében. Szavai nem a Szentlélek szavai voltak, még kevésbé lehetne azt mondani, hogy Isten szavai voltak, hiszen Pál nem volt más, mint Istennek egy teremtménye, és bizonyosan nem Isten megtestesülése volt. Az ő identitása nem volt azonos Jézus identitásával. Jézus szavai a Szentlélek szavai voltak, Isten szavai voltak, mivel az ő identitása Krisztusnak – Isten Fiának – az identitása volt. Hogyan lehetne Pál egyenlő Vele? Ha az emberek a leveleket vagy a Páléhoz hasonló szavakat a Szentlélek kijelentéseinek tekintik, és Istenként imádják őket, akkor csak azt lehet mondani róluk, hogy túlságosan igénytelenek. Keményebben fogalmazva, vajon ez nem egyszerűen istenkáromlás? Hogyan beszélhetne egy ember Isten nevében? És hogyan hajolhatnának meg az emberek a leveleinek feljegyzései és az általa elmondott szavak előtt, mintha azok egy szent könyv vagy egy mennyei könyv lennének? Vajon Isten szavait egy ember könnyedén kiejthetné? Hogyan beszélhetne egy ember Isten nevében? Tehát, mit is mondasz – előfordulhat, hogy a gyülekezetek számára írt leveleit nem szennyezték be a sajátelképzelései? Hogyne lennének emberi gondolatokkal szennyezettek? A gyülekezeteknek írt leveleket személyes tapasztalatai és saját ismeretei alapján írta. Például Pál írt egy levelet a galatai gyülekezetekhez, amely egy bizonyos véleményt tartalmazott, Péter pedig egy másikat, amely más nézetet képviselt. Melyik jött a Szentlélektől? Senki sem tudja biztosan megmondani. Így csak azt lehet mondani, hogy mindketten terhet viseltek a gyülekezetekért, ugyanakkor a leveleik az érettségüket képviselik, a testvérekről és nővérekről való gondoskodásukat és támogatásukat, valamint a gyülekezetek iránti terhüket, és csak emberi munkát képviselnek – nem voltak teljes mértékben a Szentlélektől. Ha azt mondod, hogy a levelei a Szentlélek szavai, akkor abszurd vagy, és istenkáromlást követsz el! A páli levelek és az Újszövetség többi levele egyenértékű a közelmúlt szellemi alakjainak visszaemlékezéseivel: egyenrangúak Watchman Nee könyveivel vagy Lawrence élményeivel stb. Egyszerűen arról van szó, hogy a közelmúlt szellemi alakjainak könyvei nem kerültek bele az Újszövetségbe, ám ezeknek az embereknek a lényege ugyanaz volt: olyan emberek voltak, akiket a Szentlélek használt egy bizonyos időszakban, és ők közvetlenül nem képviselhették Istent.

Máté evangéliuma az Újszövetségben dokumentálja Jézus genealógiáját. Az elején azt írja, hogy Jézus Ábrahám és Dávid leszármazottja, valamint József fia volt; ezután azt írja, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott és szűztől született – ami azt jelentené, hogy nem József fia vagy Ábrahám és Dávid leszármazottja volt. A nemzetségi táblázat azonban ragaszkodik ahhoz, hogy Jézust Józseffel hozza összefüggésbe. Ezután a nemzetségi táblázat elkezdi feljegyezni azt a folyamatot, amelynek során Jézus megszületett. Azt mondja, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott, hogy szűztől született, és nem József fia. Pedig a genealógiában világosan meg van írva, hogy Jézus József fia volt, és mivel a genealógia Jézusról íródott, negyvenkét nemzedéket jegyez fel. Amikor József nemzedékéhez ér, sietve azt mondja, hogy József Mária férje volt, ezt pedig azért mondja, hogy bebizonyítsa, hogy Jézus Ábrahám leszármazottja volt. Vajon ez nem ellentmondás? A genealógia egyértelműen József leszármazását dokumentálja, nyilvánvalóan József nemzetségi táblázatáról van szó, de Máté ragaszkodik ahhoz, hogy ez Jézus genealógiája. Ez vajon nem tagadja Jézus Szentlélek általi fogantatásának tényét? Tehát akkor Máté genealógiája nem emberi elképzelés? Nevetséges! Ebből lehet tudni, hogy ez a könyv nem teljesen a Szentlélektől származik. Talán vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy Istennek rendelkeznie kell egy földi származási vonallal, aminek következtében Jézust Ábrahám negyvenkettedik nemzedékéhez rendelik. Ez tényleg nevetséges! Istennek, miután megérkezett a földre, hogyan lehetne genealógiája? Ha azt mondod, hogy Istennek van genealógiája, akkor nem sorolod-e Őt Isten teremtményei közé? Mert Isten nem a földről való, Ő a teremtés Ura, és bár testből van, nem ugyanolyan lényegű, mint az ember. Hogyan sorolhatnád Istent ugyanabba a sorba, mint Isten teremtményeit? Ábrahám nem képviselheti Istent; ő Jahve akkori munkájának a tárgya volt, ő csupán egy hűséges szolga volt, akit Jahve jóváhagyott, és Izráel népéhez tartozott. Hogyan lehetne ő Jézus egyik őse?

Ki írta Jézus nemzetségi táblázat? Vajon Maga Jézus írta? Talán Jézus személyesen mondta nekik: „írjátok meg az Én genealógiámat”? Azt Máté jegyezte fel, miután Jézust a keresztre szegezték. Abban az időben Jézus sok olyan munkát végzett, amely a tanítványai számára felfoghatatlan volt, és Ő nem adott semmilyen magyarázatot. Miután távozott, a tanítványok mindenütt prédikálni és munkálkodni kezdtek, és a munka e szakaszának kedvéért elkezdték megírni a leveleket és az evangélium könyveit. Az evangélium könyveit az Újszövetségben húsz-harminc évvel Jézus keresztre feszítése után jegyezték le. Izráel népe azelőtt csak az Ószövetséget olvasta. Vagyis a Kegyelem Korának kezdetén az emberek az Ószövetséget olvasták. Az Újszövetség csak a Kegyelem Korában jelent meg. Az Újszövetség még nem létezett, amikor Jézus munkálkodott; az emberek azután jegyezték fel a munkáját, hogy feltámadt és felment a mennybe. Csak ezután jött létre a négy evangélium, amelyek mellett Pál és Péter levelei, valamint a Jelenések könyve is megjelentek. Több mint háromszáz évvel azután, hogy Jézus felment a mennybe, a későbbi nemzedékek szelektíven összeválogatták ezeket a dokumentumokat, és csak akkor született meg a Biblia Újszövetsége. Csak e munka befejezése után jött létre az Újszövetség; korábban nem létezett. Mindazt a munkát Isten végezte, Pál és a többi apostol pedig megannyi levelet írt a különböző helyeken lévő gyülekezeteknek. Az utánuk következő emberek egyesítették leveleiket, és csatolták hozzájuk a legnagyobb látomást, amelyet János jegyzett fel Pátmosz szigetén, és amelyben megjövendölte Isten utolsó napokra szóló munkáját. Ezt a sorrendet az emberek készítették, ami eltér a mai kijelentésektől. Amit ma jegyeznek fel, az Isten munkájának lépései szerint történik; amivel az emberek ma foglalkoznak, az Isten által személyesen végzett munka, és az Általa személyesen kijelentett szavak. Neked – az emberiségnek – nem kell beavatkoznod; a szavak, amelyek közvetlenül a Lélektől származnak, lépésről lépésre el vannak rendezve, és különböznek az emberi feljegyzések elrendezésétől. Amit ők feljegyeztek, arról elmondhatjuk, hogy a műveltségi szintjüknek és az emberi képességüknek megfelelően történt. Amit feljegyeztek, azok az emberek tapasztalatai voltak, aztán mindenkinek megvoltak a maga eszközei a feljegyzésre és a megismerésre, és minden feljegyzés különböző volt. Ezért, ha a Bibliát Istenként imádod, akkor rendkívül tudatlan és ostoba vagy! Miért nem keresed a mai Isten munkáját? Csak Isten munkája mentheti meg az embert. A Biblia nem tudja megmenteni az embert, az emberek több ezer évig olvashatnák, akkor sem volna bennük a legcsekélyebb változás sem, és ha a Bibliát imádod, soha nem fogod elnyerni a Szentlélek munkáját. Isten Izráelben végzett munkájának mindkét szakasza fel van jegyezve a Bibliában, és így ezek között a feljegyzések között minden név Izráelből való, és minden esemény Izráelből való; még a „Jézus” név is egy izráelita név. Ha még ma is olvasod a Bibliát, akkor vajon nem a konvenciókhoz tartod magad? Ami a Biblia Újszövetségében fel van jegyezve, azok Júdea ügyei. Az eredeti szöveg görögül és héberül is megvolt, és a név, ahogyan Őt hívták, és Jézus akkori szavai mind az emberi nyelvhez tartoznak. Amikor a keresztre szegezték, Jézus azt mondta: „Éli, Éli, lámá sabaktáni?” Ez talán nem héberül van? Ez egyszerűen azért van, mert Jézus Júdeában testesült meg, de nem azt bizonyítja, hogy Isten zsidó. Ma Isten Kínában öltött testet, és így minden, amit mond, kétségtelenül kínaiul van. Mégsem lehet összehasonlítani a Bibliából lefordított kínaival, mert ezeknek a szavaknak más a forrása: Az egyik az emberek által lejegyzett héberből származik, a másik pedig a Lélek közvetlen kijelentéseiből. Hogyne lenne semmi különbség közöttük?

Előző: A Bibliáról (2.)

Következő: A Bibliáról (4.)

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren