XII. Szavak a Királyság Korának alkotmányáról, adminisztratív rendeleteiről és parancsolatairól

595. Az eltervezett munkám pillanatnyi szünet nélkül halad előre. Miután beléptünk a Királyság Korába, és népemként bevittelek titeket a királyságomba, más követeléseim is lesznek veletek szemben; azaz elkezdem kihirdetni előttetek azt az alkotmányt, amellyel ezt a korszakot kormányozni fogom.

Mivel az Én népemnek neveznek titeket, képesnek kell lennetek arra, hogy dicsőítsétek a nevemet; azaz arra, hogy tanúságot tegyetek a megpróbáltatások közepette. Ha valaki megpróbál Nekem hízelegni, és megpróbálja eltitkolni Előlem az igazságot, vagy tisztességtelen ügyleteket folytat a hátam mögött, az ilyen embereket kivétel nélkül kiűzöm és eltávolítom a házamból, hogy ott várják meg, amíg foglalkozom velük. Azok, akik a múltban hűtlenek voltak Hozzám és tiszteletlenek, és akik ma újra felemelkednek, hogy nyíltan ítélkezzenek Felettem – ők is kiűzetnek majd a házamból. Azoknak, akik az Én népemhez tartoznak, folyamatosan tekintettel kell lenniük terheimre, és igyekezniük kell megismerni a szavaimat. Csak az ilyen embereket fogom megvilágosítani, és ők bizonyosan vezetésem és megvilágosításom alatt fognak élni, és soha nem találkoznak majd büntetéssel. Azokat a koldusszerű teremtményeket, akik nincsenek tekintettel az Én terheimre, hanem a saját jövőjük megtervezésére koncentrálnak – vagyis azokat, akik cselekedeteikkel nem arra törekednek, hogy kielégítsék a szívemet, hanem inkább alamizsnát keresnek –, egyáltalán nem vagyok hajlandó használni, mivel születésüktől fogva semmit sem tudnak arról, hogy mit jelent tekintettel lenni az Én terheimre. Ők olyan emberek, akikből hiányzik a normális értelem; az ilyen emberek agyi „alultápláltságban” szenvednek, és haza kell menniük némi „táplálékért”. Az ilyen embernek semmilyen hasznát nem látom. Az Én népem körében mindenkinek kötelező feladatként kell majd tekintenie az Én megismerésemre, amelyet a végsőkig végezni kell, akárcsak az evést, az öltözködést és az alvást, mint olyasmit, amiről az ember egy pillanatra sem feledkezik meg, hogy végül az Én megismerésem olyan megszokottá váljon, mint az evés – olyasvalamivé, amit könnyedén, gyakorlott kézzel csinálsz. Ami az Általam mondott szavakat illeti, minden egyes szavamat a legnagyobb hittel kell elfogadni, és teljesen el kell sajátítani; nem lehetnek felületes félmegoldások. Bárki, aki nem figyel a szavaimra, úgy tekintendő, mint aki egyenesen ellenáll Nekem; bárki, aki nem eszik a szavaimból, vagy nem törekszik megismerni azokat, úgy tekintendő, mint aki nem figyel Rám, és egyenesen ki lesz tessékelve a házam ajtaján. Ez azért van, mert – ahogyan már régen is mondtam – nem nagyszámú embert akarok, hanem kiválóságot. Ha száz ember közül csak egy képes Engem megismerni a szavaimon keresztül, akkor szívesen eldobom az összes többit, hogy ennek az egyetlen embernek a megvilágosítására és megvilágítására összpontosítsak. Ebből is láthatod, hogy nem feltétlenül igaz, hogy csak a nagyobb számok képesek Engem nyilvánvalóvá tenni és megélni. Én búzát akarok (még ha a magok nem is teltek) és nem konkolyt (még ha a magok csodálatra méltóan teltek is). Ami pedig azokat illeti, akik nem törődnek a kereséssel, hanem ehelyett hanyagul viselkednek, ők távozzanak önszántukból; őket nem akarom többé látni, nehogy továbbra is szégyent hozzanak a nevemre.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten szavai az egész világegyetemhez, 5. fejezet)

596. Senkit sem sietek megbüntetni, és nem bánok senkivel igazságtalanul – mindenkivel szemben igazságos vagyok. Bizonyára szeretem a fiaimat, és bizonyára gyűlölöm azokat a gonoszokat, akik szembeszállnak Velem; ez az elv áll a tetteim mögött. Mindannyiótoknak rendelkeznie kell némi betekintéssel adminisztratív rendeleteimbe; ha ez nincs meg, akkor egy csepp félelem sem lesz bennetek, és hanyagul fogtok cselekedni Előttem. Azt sem fogjátok tudni, hogy mit akarok elérni, mit akarok megvalósítani, mit akarok elnyerni, vagy hogy milyen emberre van szüksége a királyságomnak.

Az adminisztratív rendeleteim a következők:

1) Nem számít, hogy ki vagy, ha szívedben ellentmondasz Nekem, akkor meg leszel ítélve.

2) Azok, akiket kiválasztottam, azonnal fegyelmezve lesznek minden helytelen gondolkodásért.

3) Félreállítom azokat, akik nem hisznek Bennem. Megengedem nekik, hogy a legvégsőkig hanyagul beszéljenek és cselekedjenek, amikor is alaposan megbüntetem és rendreutasítom őket.

4) Mindenkor gondoskodom azokról és megvédem azokat, akik hisznek Bennem. Mindenkor ellátom őket élettel az üdvösség által. Ezek az emberek az Én szeretetemet fogják élvezni, és biztosan nem fognak elesni vagy eltévelyedni. Bármilyen gyengeségük csak átmeneti lesz, és biztosan nem fogok emlékezni a gyengeségeikre.

5) Azok, akik látszólag hisznek, de valójában nem teszik – akik hiszik, hogy van Isten, de nem keresik Krisztust, de nem is utasítják el –, ezek a legszánalmasabb fajta emberek, és tetteim által tisztán látnak majd. A tetteim által megmentem és visszahozom az ilyen embereket.

6) Az elsőszülött fiak, akik elsőként fogadják el nevemet, áldottak lesznek! Minden bizonnyal a legjobb áldásokat árasztom rátok, lehetővé téve, hogy szívetek szerint élvezzétek azokat; ezt senki sem meri majd akadályozni. Mindez teljes mértékben a ti számotokra készült, mivel ez az Én adminisztratív rendeletem.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus kijelentései a kezdetekkor, 56. fejezet)

597. Most kihirdetem királyságom adminisztratív rendeleteit: minden dolog az Én ítéletemen belül van, minden dolog az igazságosságomon belül van, minden dolog az Én fenségemen belül van, és mindenki irányában gyakorlom az Én igazságosságomat. Azok, akik azt mondják, hisznek Bennem, de mélyen legbelül ellentmondanak Nekem, vagy akiknek a szíve elhagyott Engem, ki lesznek rúgva – de mindez a Magam idejében. Azok, akik gúnyosan beszélnek Rólam, de úgy, hogy mások nem veszik észre, azonnal meghalnak (elvesznek szellemben, testben és lélekben). Azok, akik elnyomják vagy lekezelik az Én szeretteimet, azonnal megítéltetnek az Én haragom által. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik féltékenyek azokra, akiket szeretek, és akik igazságtalannak gondolnak Engem, át lesznek adva, hogy megítéljék őket az Én szeretteim. Mindazok, akik illedelmesek, szerények és becsületesek (beleértve azokat is, akikből hiányzik a bölcsesség), és akik nyílt őszinteséggel bánnak Velem, mind az Én királyságomban maradnak. Azoknak, akik nem estek át kiképzésen – vagyis azoknak a becsületes embereknek, akikből hiányzik a bölcsesség és az éleslátás –, hatalmuk lesz az Én királyságomban. Azonban velük is foglalkoztam és megtörtem őket. Az, hogy nem vettek részt a kiképzésben, nem végérvényes. Inkább ezeken a dolgokon keresztül mutatom majd meg mindenkinek az Én mindenhatóságomat és bölcsességemet. Kirúgom mindazokat, akik még mindig kételkednek Bennem; nem akarok egyet sem közülük (gyűlölöm azokat, akik még ilyenkor is kételkednek Bennem). Az egész univerzumban véghezvitt cselekedeteim révén megmutatom a becsületes embereknek tetteim csodálatosságát, ezáltal növelve bölcsességüket, éleslátásukat és ítélőképességüket. Csodálatos tetteim következtében csalárd emberek is azonnal elpusztulnak. Az összes elsőszülött fiú, aki elsőként fogadta el az Én nevemet (azaz a szent és feddhetetlen, becsületes emberek), elsőkként nyernek belépést a királyságba, és Mellettem uralkodnak majd minden nemzet és minden nép felett, királyokként uralkodva a királyságban és megítélve minden nemzetet és minden népet (ez a királyság összes elsőszülött fiára vonatkozik, és senki másra). Az összes nemzet és nép közül azok, akik megítéltettek, és akik megtértek, belépnek majd az Én királyságomba, és az Én népemmé válnak, míg azok, akik makacsok és nem térnek meg, a feneketlen mélységbe lesznek vetve (hogy örökre elvesszenek). Az ítélet a királyságban az utolsó ítélet lesz, és ez lesz, amikor Én alaposan megtisztítom a világot. Akkor nem lesz többé igazságtalanság, bánat, könnyek vagy sóhajok, és még inkább, nem lesz többé világ. Minden Krisztus megnyilvánulása lesz, és minden Krisztus királysága lesz. Micsoda dicsőség! Micsoda dicsőség!

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus kijelentései a kezdetekkor, 79. fejezet)

598. Most kihirdetem nektek igazgatási rendeleteimet (amelyek kihirdetésük napjától hatályosak, különböző fenyítéseket szabva különböző emberekre):

Én megtartom ígéreteimet, és minden az Én kezemben van: Aki kételkedik, az biztosan megöletik. Nincs helye semmilyen mérlegelésnek; azonnal ki lesznek irtva, ezáltal szabadítva meg szívemet a gyűlölettől. (Mostantól kezdve megerősítést nyer, hogy bárki, aki megöletik, nem lehet az Én királyságom tagja, és a Sátán leszármazottja kell, hogy legyen.)

Mint elsőszülött fiúknak, meg kell tartanotok a saját helyeteket, jól kell teljesítenetek a saját kötelességeiteket, és nem szabad kíváncsiskodnotok. Fel kell ajánlanotok magatokat irányítási tervemnek, és bárhová mentek, mindenütt jó tanúságot kell tennetek Rólam, és dicsőítenetek kell az Én nevemet. Ne kövessetek el szégyenletes cselekedeteket; legyetek példaképek minden fiam és népem számára. Ne legyetek kicsapongók egy pillanatra sem: Mindig mindenki előtt az elsőszülött fiúk azonosságtudatával kell megjelennetek, és ne legyetek szolgalelkűek; inkább emelt fővel haladjatok előre. Arra kérlek benneteket, hogy dicsőítsétek, ne pedig gyalázzátok nevemet. Minden elsőszülött fiúnak megvan a maga egyéni feladata, és nem foglalkozhat mindennel. Ezt a felelősséget ruháztam rátok, és ez elől nem térhettek ki. Teljes szívvel, teljes elmétekkel és teljes erőtökkel át kell adnotok magatokat, hogy teljesítsétek azt, amivel megbíztalak benneteket.

Ettől a naptól kezdve az egész mindenség-világban az összes fiam és összes népem pásztorlásának feladata elsőszülött fiaimra lesz bízva, és meg fogom fenyíteni azokat, akik nem tudják teljes szívüket és elméjüket ennek teljesítésére szentelni. Ez az Én igazságosságom. Még az elsőszülött fiaimat sem fogom kímélni, sem csínján bánni nem fogok velük.

Ha van valaki a fiaim vagy népeim között, aki gúnyolja és sértegeti valamelyik elsőszülött fiamat, szigorúan megbüntetem, mert elsőszülött fiaim Engem képviselnek; amit velük tesz valaki, azt Velem is teszi. Ez a legszigorúbb igazgatási rendeletem. Engedélyezem elsőszülött fiaimnak, hogy kívánságuk szerint szolgáltassák az Én igazságomat bármelyik fiammal és népemmel szemben, akik ezt a rendeletet megszegik.

Fokozatosan elhagyom mindazokat, akik komolytalanul tekintenek Rám, és csak az ételemre, ruházatomra és alvásomra figyelnek, akik csak a külső ügyeimmel foglalkoznak, és nem veszik figyelembe a terheimet, illetve nem figyelnek arra, hogy a saját feladataikat megfelelően teljesítsék. Ez mindenkinek szól, akinek van füle.

Aki befejezi a Nekem végzett szolgálatot, annak engedelmesen, felhajtás nélkül vissza kell vonulnia. Légy óvatos, különben ellátom a bajodat. (Ez egy kiegészítő rendelet.)

Az elsőszülött fiaimnak mostantól kezdve fel kell venniük a vasvesszőt, és el kell kezdeniük érvényt szerezni az Én hatalmamnak, hogy minden nemzetet és népet kormányozzanak, hogy járjanak minden nemzet és nép között, és hogy végrehajtsák ítéletemet, igazságosságomat és fenségemet minden nemzet és nép között. Fiaim és népem félni fognak Engem, dicsérni, éljenezni és magasztalni fognak Engem szüntelen, mert irányítási tervem beteljesedett, és elsőszülött fiaim Velem együtt uralkodhatnak.

Ez az Én igazgatási rendeleteim egy része, a többit ezután mondom el nektek, ahogy a munka előrehalad. A fenti igazgatási rendeletekből látni fogjátok, hogy milyen ütemben végzem munkámat, valamint azt is, hogy munkám melyik szintre jutott. Ez lesz a megerősítés.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus kijelentései a kezdetekkor, 88. fejezet)

599. A tíz adminisztratív rendelet, amelynek Isten választott népének engedelmeskednie kell a Királyság Korában

(Isten Igéjének egy kiválasztott fejezete)

1) Az embernek nem szabad felnagyítania önmagát, sem felmagasztalnia önmagát. Istent kell imádnia és felmagasztalnia.

2) Tegyél meg mindent, ami hasznos Isten munkája szempontjából, és semmi olyat, ami hátrányosan érinti Isten munkájának érdekeit. Védelmezd Isten nevét, Isten bizonyságtételét és Isten munkáját.

3) A pénz, az anyagi tárgyak és minden tulajdon Isten házában adomány, amit az embernek kell adnia. Ezeket az adományokat nem élvezheti senki más, csak a pap és Isten, mert az ember felajánlásai Isten örömét szolgálják. Isten egyedül a pappal osztja meg ezeket az adományokat; senki más nem alkalmas és nem jogosult arra, hogy bármely részüket élvezhesse. Az ember valamennyi adománya (beleértve a pénzt és az élvezhető anyagi dolgokat is) Istennek adatik, nem embernek, ezért az ember nem élvezheti azokat; ha az ember élvezné őket, akkor lopná az adományokat. Bárki, aki ezt teszi, egy Júdás, mert azon túl, hogy áruló volt, Júdás azt is magához vette, ami a pénzes erszényben volt.

4) Az embernek romlott természete van, és ráadásul érzelmek uralják. Mivel ez a helyzet, két ellenkező nemű tagnak szigorúan tilos kíséret nélkül együtt dolgozni, amikor Istent szolgálják. Bárki, akiről kiderül, hogy ezt teszi, ki lesz zárva, kivétel nélkül.

5) Ne ítélkezz Isten felett, és ne beszélj nemtörődöm módon Istennel kapcsolatos dolgokról. Úgy cselekedj, ahogy az embernek cselekednie kell, és úgy szólj, ahogy az embernek szólnia kell, és ne lépd át a korlátokat, se a határokat ne hágd át. Ügyelj a nyelvedre, és vigyázz, hova lépsz, nehogy olyasmit tégy, ami sérti Isten természetét.

6) Tedd azt, amit az embernek tennie kell, és teljesítsd kötelezettségeidet, valamint lásd el feladataidat, és ragaszkodj kötelességedhez. Mivel hiszel Istenben, hozzá kell járulnod Isten munkájához; ha nem teszed, akkor nem vagy alkalmas arra, hogy Isten szavait edd és idd, és alkalmatlan vagy arra, hogy Isten családjában élj.

7) A munkában és a gyülekezetet érintő dolgokban, az Istennek való engedelmességen kívül mindenben annak az embernek az utasításait kövesd, akit a Szentlélek használ. A legkisebb kihágás is elfogadhatatlan. Felelj meg hiánytalanul, és ne elemezd, hogy mi jó vagy rossz; ami jó vagy rossz, annak semmi köze hozzád. Egyedül a teljes engedelmességgel kell törődnöd.

8) Azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, engedelmeskedniük kell Istennek, és imádniuk kell Őt. Ne magasztalj fel senkit, és ne nézz fel senkire; ne azt csináld, hogy Istent teszed az első helyre, az embereket, akikre felnézel, a másodikra, magadat pedig a harmadikra. Egy ember sem foglalhat el helyet a szívedben, és nem szabad az embereket – különösen azokat, akiket mélyen tisztelsz – Istennel egyenrangúnak vagy egyenlőnek tekintened. Ez Isten számára tűrhetetlen.

9) Tartsd gondolataidat a gyülekezet munkáján. Tedd félre a saját tested kilátásait, légy határozott a családi ügyekben, teljes szívvel szenteld magad Isten munkájának, és tedd Isten munkáját az első helyre, saját életedet pedig a másodikra. Ezt jelenti egy szent illendősége.

10) Azokat a rokonaidat (a gyermekeidet, férjedet vagy feleségedet, lánytestvéreidet vagy szüleidet és így tovább), akik nem a hitből valók, nem szabad a gyülekezetbe kényszeríteni. Isten házanépe nem szűkölködik tagokban, és nem szükséges olyan tagokkal feltölteni a létszámát, akiknek semmi haszna. Azokat, akik nem örömmel hisznek, nem szabad a gyülekezetbe vezetni. Ez a rendelet minden embernek szól. Ellenőriznetek és figyelnetek, illetve emlékeztetnetek kell egymást erre a dologra; senki sem szegheti meg. Még ha a nem a hitből való rokon vonakodva belép is a gyülekezetbe, nem szabad könyveket vagy új nevet adni neki; az ilyenek nem tartoznak Isten háznépébe, és a gyülekezetbe való belépésüket minden szükséges eszközzel meg kell akadályozni. Ha a gyülekezetet baj éri a démonok betörése miatt, akkor téged magad zárnak ki vagy sújtanak korlátozásokkal. Röviden, mindenkinek felelőssége van ebben a dologban, ugyanakkor nem szabad meggondolatlannak lenned, sem arra használnod ezt, hogy személyes ügyeket rendezz vele.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája)

600. Az embereknek be kell tartaniuk azt a sok kötelezettséget, amelyeket el kell végezniük. Ezeket kell betartaniuk, és ezeket kell elvégezniük. A Szentlélek hadd végezze a Szentlélek dolgát – az ember ebben nem vehet részt. Az ember ahhoz ragaszkodjon, ami az ember feladata; ami nem kapcsolódik a Szentlélekhez. Ezek kizárólag olyan feladatok, amelyeket az embernek kell megtennie, és parancsolatként kell betartania, hasonlóan a törvény betartásához az Ószövetségben. Habár most nem a Törvény Kora van, mégis számos szót be kell tartani, amelyek olyanok, mint a Törvény Korában elhangzott szavak. E szavak végrehajtásához nem elég pusztán a Szentlélek érintésére hagyatkozni, hanem az embernek kell betartania őket. Például:

Ne ítélkezz a gyakorlati Isten munkája felett.

Ne szállj szembe az emberrel, aki mellett Isten bizonyságot tesz.

Őrizd meg helyedet Isten előtt, és ne légy züllött.

Szavaidban légy mértékletes, szavaid és tetteid pedig kövessék az embernek az intézkedéseit, aki mellett Isten bizonyságot tett.

Tiszteld Isten bizonyságtételét. Ne vedd semmibe Isten munkáját és az Ő szájából származó szavakat.

Ne utánozd Isten kijelentéseinek hangnemét és céljait.

Külsőleg ne tégy olyat, amely szemmel láthatóan ellenkezik az emberrel, aki mellett Isten bizonyságot tett.

Ezeket minden embernek be kell tartania.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az új kor parancsolatai)

601. Ma az embernek semmi sem fontosabb, minthogy az alábbiakat betartsa:

Ne próbálj hízelegni az Istennek, aki a szemed előtt van, vagy bármit elrejteni Előle.

Ne szólj tisztátalanságot és ne beszélj arrogánsan az előtted álló Isten előtt.

A szemed előtt álló Istennek ne akarj a bizalmába férkőzni úgy, hogy mézesmázos szavakkal és ékes beszédekkel megtéveszted.

Isten előtt ne viselkedj tiszteletlenül. Engedelmeskedj mindennek, ami Isten szájából elhangzik, és az Ő szavainak ne állj ellen, ne szegülj szembe velük, és ne vitasd őket.

Az Isten szájából elhangzott szavakat ne kedved szerint értelmezd. Vigyázz a nyelvedre, nehogy áldozatul ess miatta a gonoszok álnok cselszövéseinek.

Vigyázz lépteidre, nehogy áthágd az Isten által számodra kijelölt határokat. Ha átléped a határt, ez azt fogja eredményezni, hogy Isten helyébe állsz, szavaidból pedig önhittség és fellengzés árad, amiért Isten megutál majd.

Az Isten szájából elhangzott szavakat ne terjeszd meggondolatlanul, nehogy mások kigúnyoljanak, és az ördögök bolondot csináljanak belőled.

Engedelmeskedj a mai Isten minden munkájának. Még ha nem is érted, ne ítélkezz felette; csupán annyit tehetsz, hogy keresed és közösségben vagy vele.

Senki sem sértheti meg Isten eredeti helyét. Mindössze annyit tehetsz, hogy az ember helyzetéből szolgálod a mai Istent. Az ember pozíciójából nem taníthatod a mai Istent – elhibázott dolog így tenni.

Senki nem állhat annak az embernek a helyére, aki mellett Isten bizonyságot tett; szavaiddal, tetteiddel és legbelsőbb gondolataiddal az ember helyén állsz. Mindezt be kell tartani, ez az ember felelőssége, és ezen senki sem változtathat. Aki megkísérli megváltoztatni, az megsérti az adminisztratív rendeleteket. Erre mindenkinek emlékeznie kell.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az új kor parancsolatai)

602. Minden mondat, amit kijelentek tekintélyt és ítéletet hordoz, és senki sem változtathatja meg szavaimat. Amint kimondom szavaimat, a dolgok bizonyosan szavaimnak megfelelően fognak megvalósulni; ez az Én természetem. A szavaim hatalom, és bárki, aki módosít rajtuk, megsérti fenyítésemet, és le kell sújtanom rá. Súlyos esetekben saját életüket teszik tönkre, és az alvilágba, vagy a feneketlen mélységbe jutnak. Ez az egyetlen módja annak, ahogy az emberiséggel foglalkozom, és az embernek nincs módja ezt megváltoztatni – ez az Én adminisztratív rendeletem. Emlékezzetek erre! Senkinek sem szabad megsérteni az Én rendeletemet; a dolgokat akaratomnak megfelelően kell tenni! A múltban túlságosan engedékeny voltam veletek, és csak szavaimmal találkoztatok. A szavak, amelyeket az emberek lesújtásáról mondtam, még nem valósultak meg. De mától minden katasztrófa (ezek az Én adminisztratív rendeleteimhez kapcsolódnak) egymás után következik be, hogy megbüntesse mindazokat, akik nem igazodnak az Én akaratomhoz. El kell jönnie a tényeknek – különben az emberek nem látnák haragomat, hanem újra és újra elzüllenének. Ez irányítási tervem egy lépése, és ez az a mód, ahogyan megteszem munkám következő lépését. Ezt előre elmondom nektek, hogy elkerülhessétek a sértés elkövetését és az örök kárhozat elszenvedését. Ez azt jelenti, hogy elérem, hogy mától kezdve minden ember, kivéve elsőszülött fiaimat, elfoglalja megfelelő helyét az Én akaratomnak megfelelően, és egyenként megfenyítem őket. Egyiküket sem hagyom büntetlenül. Csak merjetek újra züllöttek lenni! Csak merj újra lázadó lenni! Korábban már mondtam, hogy mindenkivel szemben igazságos vagyok, hogy egy szemernyi érzelem sincs Bennem, és ez azt mutatja, hogy nem szabad megsérteni az Én természetemet. Ez az Én személyem. Senki sem változtathatja meg ezt. Minden ember hallja szavaimat, és minden ember látja dicsőséges arcomat. Minden embernek teljesen és feltétlenül engedelmeskednie kell Nekem – ez az Én adminisztratív rendeletem. Minden embernek az univerzumban és a föld szélein dicsérnie és dicsőítenie kell Engem, mert Én vagyok Maga az egyedülálló Isten, mert Én vagyok Isten személye. Senki sem változtathatja meg szavaimat és kijelentéseimet, beszédemet és magatartásomat, mivel ezek csakis Engem érintenek, és ezek azok a dolgok, amelyeket a legősibb időktől fogva birtoklok, és örökké létezni fognak.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus kijelentései a kezdetekkor, 100. fejezet)

603. Ítéletem mindenkihez eljut, adminisztratív rendelkezéseim mindenkit érintenek, szavaim és személyem mindenki előtt nyilvánvalóak. Ez Lelkem nagyszerű munkájának ideje (ekkor lesznek megkülönböztetve egymástól azok, akik áldottak lesznek, és azok, akiknek szerencsétlenség lesz a részük). Amint szavaim kiáradnak, megkülönböztetem azokat, akik áldottak lesznek, valamint azokat, akiknek szerencsétlenség lesz a részük. Ez mind kristálytiszta, és egy pillantással látom az egészet. (Ezt az Én emberi mivoltomra való tekintettel mondom; ezért ezek a szavak nem mondanak ellent eleve elrendelésemnek és kiválasztásomnak.) A hegyek és folyók között, és minden dolog között, a világegyetem tereit bejárva, minden helyet megfigyelek és megtisztítok, hogy azok a tisztátalan helyek és azok a buja földek mind megszűnjenek, és szavaim hatására a semmibe hamvadjanak. Számomra minden egyszerű. Ha most lenne az az idő, amelyet előre meghatároztam a világ elpusztítására, egyetlen szó kimondásával el tudnám nyelni azt. Most azonban nincs ennek az ideje. Mindennek készen kell állnia, mielőtt elvégezném ezt a munkát, hogy tervemet ne zavarják meg, és irányításomat ne szakítsák félbe. Tudom, hogyan kell ezt észszerűen elvégezni: Megvan a bölcsességem, és megvannak a saját megoldásaim. Az embereknek egyetlen ujjukat sem szabad megmozdítaniuk; vigyázzatok, nehogy a kezem által pusztuljatok el. Ez már érintette adminisztratív rendeleteimet. Ebből láthatjuk adminisztratív rendeleteim keménységét, valamint a mögöttük álló elveket, amelyeknek két oldala van: egyrészt megölök mindenkit, aki nem felel meg akaratomnak, és aki megsérti adminisztratív rendeleteimet; másrészt haragomban megátkozok mindenkit, aki megsérti adminisztratív rendeleteimet. Ez a két aspektus elengedhetetlen, és ezek a végrehajtási elvek állnak adminisztratív rendeleteim mögött. Mindenkit e két elv szerint kezelek, érzelmek nélkül, függetlenül attól, hogy mennyire lojális az illető. Ez elég ahhoz, hogy megmutassam igazságosságomat, fenségemet és haragomat, amely eléget minden földi dolgot, minden világi dolgot, és minden olyan dolgot, amely nem felel meg akaratomnak. Az Én szavaimban vannak titkok, amelyek rejtve maradnak, és szintén az Én szavaimban vannak olyan titkok, amelyek feltárultak. Így az emberi felfogás szerint és az emberi elme számára szavaim örökké érthetetlenek, és szívem örökké kifürkészhetetlen. Vagyis ki kell zökkentenem az embereket az elképzeléseikből és a gondolkodásukból. Ez a legfontosabb pontja az Én irányítási tervemnek. Így kell tennem, hogy elnyerjem elsőszülött fiaimat, és hogy véghezvigyem azokat a dolgokat, amelyeket tenni akarok.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Krisztus kijelentései a kezdetekkor, 103. fejezet)

604. Mindaddig, amíg a régi világ létezik, haragomat nemzeteire zúdítom, nyíltan kihirdetem adminisztratív rendeleteimet az egész világegyetemben, és fenyítéssel látogatom meg mindazokat, akik megszegik azokat:

Amikor a világegyetem felé fordítom az arcom, hogy beszéljek, az egész emberiség hallja a hangomat, és látja mindazokat a munkákat, amelyeket a világegyetemben véghezvittem. Azok, akik akaratom ellen fordulnak, vagyis akik ellenszegülnek Nekem az ember cselekedeteivel, azokra fenyítésem sújt le. Fogom az égbolt csillagainak sokaságát, és újrateremtem őket, és hála Nekem, a nap és a hold megújul – az égbolt nem lesz többé olyan, mint volt, és számtalan dolog megújul a földön is. Minden teljessé válik szavaim által. A világegyetem sok nemzetét újra felosztják, és a királyságom lép a helyükre, úgy, hogy a föld nemzetei örökre eltűnnek, és minden egy olyan királysággá válik, amely Engem imád; a föld minden nemzete elpusztul és megszűnik létezni. A világegyetem emberi lényei közül mindazok, akik az ördöghöz tartoznak, ki lesznek irtva, és mindazokat, akik a Sátánt imádják, égő tüzem pusztítja el – vagyis, kivéve azokat, akik most az áramlaton belül vannak, mind hamuvá lesznek. Amikor megfenyítem a sok népet, a vallásos világban lévők különböző mértékben visszatérnek királyságomba, munkáim által meghódítva, mert látták a fehér felhőn lovagló Szent eljövetelét. Minden ember a maga fajtája szerint lesz elkülönítve, és tetteinek megfelelő fenyítésben részesül. Mindazok, akik Ellenem fordultak, elpusztulnak; ami pedig azokat illeti, akiknek földi tetteiben Én nem szerepeltem, ők – annak alapján, ahogyan felmentették magukat – továbbra is létezni fognak a földön, fiaim és népem kormányzása alatt. Ki fogom nyilatkoztatni Magamat a számtalan népnek és a számtalan nemzetnek, és saját hangommal fogok zengeni a földön, hirdetve nagy munkám befejezését, hogy az egész emberiség a saját szemével láthassa.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Isten szavai az egész világegyetemhez, 26. fejezet)

Előző: D. Istenről, mint minden dolog életének forrásáról

Következő: XIII. Szavak Isten követelményeiről, intéseiről, vigasztalásairól és figyelmeztetéseiről

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren