Bevezetés

A Királyság Korában Isten arra használja a szavakat, hogy bevezesse az új kort, megváltoztassa munkája eszközeit, és elvégezze az egész kor munkáját. Ezen elv szerint munkálkodik Isten az Ige Korában. Testté lett, hogy különböző nézőpontokból beszéljen, így az ember valóban láthassa Istent, aki a testben megjelenő Ige, és szemlélhesse bölcsességét és csodálatos mivoltát. Az ilyen munkának az a célja, hogy jobban elérje az ember meghódításának, tökéletesítésének és kirekesztésének célját, ami a szavak használatának valódi értelme az Ige Korában. E szavak révén ismerik meg az emberek Isten munkáját, Isten természetét, az ember lényegét, és azt, hogy az embernek mibe kellene belépnie. A szavakon keresztül valósul meg teljes egészében az a munka, amelyet Isten az Ige Korában kíván elvégezni. E szavak által az emberek lelepleződnek, kivettetnek és megpróbáltatnak. Az emberek látták Isten szavait, hallották ezeket a szavakat, és felismerték e szavak létezését. Ennek eredményeként eljutottak oda, hogy hisznek Isten létezésében, Isten mindenhatóságában és bölcsességében, valamint abban, hogy Isten szereti az embert, és meg akarja menteni. A „szavak” kifejezés talán egyszerű és hétköznapi, de a megtestesült Isten szájából elhangzó szavak megrázzák a világegyetemet, átformálják az emberek szívét, elképzeléseit és régi beállítottságát, valamint azt, ahogyan az egész világ korábban megjelent. Az idők folyamán csak a mai Isten munkálkodott így, csak Ő beszél így, és csak Ő jön el így, hogy megmentse az embert. Ettől kezdve az ember Isten szavainak irányítása alatt él, az Ő szavai terelgetik és látják el. Az emberek Isten szavainak világában élnek, Isten szavainak átkai és áldásai közepette, és még többen vannak, akik az Ő szavainak ítélete és fenyítése alatt élnek. Ezek a szavak és ez a munka mind az ember üdvösségét szolgálja, Isten akaratának teljesítését, és a régen teremtett világ eredeti megjelenésének megváltoztatását. Isten szavakkal teremtette a világot, szavakkal vezeti az embereket az egész világegyetemben, és szavakkal hódítja és menti meg őket. Végső soron szavakkal fog véget vetni az egész régi világnak, így végezve be irányítási tervének egészét.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Királyság Kora az Ige Kora)

Ebben a korban és közöttetek Isten a következő tényt fogja megvalósítani: minden ember Isten szavai szerint fog élni, képes lesz átültetni az igazságot a gyakorlatba, és buzgón fogja szeretni Istent; minden ember Isten szavait fogja alapvetésként és valóságaként alkalmazni, és Istent félő szívük lesz; és Isten szavainak gyakorlása által az ember Istennel együtt királyi hatalmat fog gyakorolni. Ez az a munka, amelyet Istennek el kell végeznie. Boldogulsz Isten szavainak olvasása nélkül? Ma sokan vannak, akik úgy érzik, hogy egy-két napot sem bírnak ki az Ő szavainak olvasása nélkül. Minden nap olvasniuk kell az Ő szavait, és ha idejük nem engedi, akkor az is elég, ha hallgatják őket. Ezt az érzést adja a Szentlélek az embereknek, és így mozdít meg bennük valamit. Vagyis szavakkal kormányozza az embereket, hogy beléphessenek Isten szavainak valóságába. Ha már csak egyetlen nap után, amikor nem eszed és iszod Isten szavait, sötétséget és szomjúságot érzel, és nem tudod elviselni, az azt mutatja, hogy a Szentlélek megmozdított benned valamit, és nem fordult el tőled. Akkor azok közé tartozol, akik benne vannak ebben az áramlatban. Ha azonban egy-két olyan nap után, amikor nem eszed és iszod Isten szavait, nem érzel semmit, nem szomjazol, és egyáltalán nem mozdul meg benned semmi, az azt mutatja, hogy a Szentlélek elfordult tőled. Ez tehát azt jelenti, hogy valami nincs rendben az állapotoddal; nem léptél be az Ige Korába, és azok közé tartozol, akik lemaradtak. Isten szavakat használ az emberek kormányzására; jól érzed magad, ha Isten szavait eszed és iszod, ha pedig nem, akkor nincs út, melyet követhetnél. Isten szavai az emberek táplálékává és az őket mozgató erővé válnak. A Biblia azt mondja, hogy „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik” (Máté 4:4). Ma Isten be fogja fejezni ezt a munkát, és megvalósítja bennetek ezt a tényt. Hogy lehet az, hogy a múltban az emberek napokig elvoltak úgy, hogy nem olvasták Isten szavait, mégis képesek voltak a szokásos módon enni és dolgozni, ma viszont ez nem így van? Ebben a korban Isten főleg szavakat használ, hogy irányítson mindent. Isten szavai által az ember megítéltetik és tökéletessé válik, majd végül a királyságba jut. Csak Isten szavai képesek ellátni az ember életét, és csak Isten szavai adhatnak világosságot és utat az embernek a gyakorláshoz, különösen a Királyság Korában. Amíg nem kóborolsz el Isten szavainak valóságától, minden nap eszed és iszod az Ő szavait, addig Isten képes lesz tökéletessé tenni téged.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. A Királyság Kora az Ige Kora)

Az egész világegyetemben végzem a munkámat, és Keleten végtelenül dübörgő robajok hallatszanak, megrázva minden nemzetet és felekezetet. Az Én hangom az, amely minden embert a jelenbe vezetett. Minden embert meghódítok a hangom által, hogy belezuhanjon ebbe az áramlatba, és alávesse magát Nekem, mert már régen visszavettem dicsőségemet az egész földről, és újból kibocsátottam azt Keleten. Ki ne vágyna arra, hogy láthassa dicsőségemet? Ki ne várná türelmetlenül visszatérésemet? Ki ne szomjazna újbóli megjelenésemre? Ki ne sóvárogna kedvességem után? Ki ne jönne a fényre? Ki ne tekintené meg Kánaán gazdagságát? Ki ne vágyakozna a Megváltó visszatérésére? Ki ne imádná Őt, aki nagy hatalommal bír? A szavam elterjed majd az egész földön; szembenézek majd választott népemmel, és több szót szólok majd nekik. Mint a hatalmas mennydörgések, amelyek megrázzák a hegyeket és a folyókat, úgy mondom majd szavaimat az egész világegyetemnek és az emberiségnek. Ezért a számban lévő szavak az emberek kincsévé váltak, és minden ember dédelgeti szavaimat. A villámok Kelettől egészen Nyugatig villámlanak. Szavaim olyanok, hogy az ember nem szívesen mond le róluk, ugyanakkor kifürkészhetetlennek találja őket, de annál inkább örvendezik nekik. Minden ember örül és boldog, ünnepli az Én eljövetelemet, mintha épp egy csecsemő született volna. Hangom által minden embert Magam elé hozok. Ezentúl nyilvánosan belépek az emberi fajba, hogy eljöjjenek Engem imádni. Az Általam sugárzott dicsőséggel és a számban lévő szavakkal elérem, hogy minden ember Elém járuljon, és lássa, hogy a villámok Keletről villámlanak, és hogy Én is leszálltam a Keleti „Olajfák hegyére”. Látni fogják, hogy már régóta a földön vagyok, de már nem a zsidók Fiaként, hanem a Kelet Villámaként. Mert Én már régen feltámadtam, és eltávoztam az emberek közül, majd dicsőséggel újra megjelentem közöttük. Én vagyok az, akit megannyi korszakkal ezelőtt imádtak, és Én vagyok az izráeliták által számtalan korszakkal ezelőtt elhagyott csecsemő is. Mi több, Én vagyok a jelenkor dicsőséges Mindenható Istene! Járuljon mindenki trónom elé, és lássa dicsőséges arcomat, hallja a hangomat, és tekintse meg tetteimet. Ez az Én akaratom teljessége; ez a tervem vége és csúcspontja, valamint irányításom célja: hogy minden nemzet imádjon Engem, minden nyelv ismerjen el Engem, minden ember vesse Belém hitét, és minden nép engedelmeskedjék Nekem!

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Zeng a hét mennydörgés – azt jövendöli, hogy a királyság evangéliuma elterjed majd az egész világegyetemben)

Egyszer azt mondta Isten, hogy az embereknek még az Ezeréves Királyságban is tovább kell követniük az Ő kijelentéseit, és a jövőben Isten kijelentései közvetlenül fogják vezérelni az ember életét Kánaán jó földjén. Amikor Mózes a pusztában volt, Isten közvetlenül utasította őt és szólt hozzá. Isten élelmet, vizet és mannát küldött a mennyből az emberek örömére, és ez a mai napon is így van: Isten személyesen küldött le enni- és innivalókat, hogy az ember élvezhesse azokat, és Ő maga küldött átkokat, hogy a népet megfenyítse. Tehát, Isten személyesen viszi véghez az Ő munkájának minden lépését. Manapság az emberek tényszerű történéseket keresnek, jeleket és csodákat keresnek, és lehetséges, hogy az ilyen emberek mind száműzetnek majd, mert Isten munkája egyre gyakorlatiasabbá válik. Senki sem tudja, hogy Isten alászállt a mennyből; azt sem tudják az emberek, hogy Isten élelmet és hűsítő italokat küldött a mennyből – Isten tehát valóban létezik, és az Ezeréves Királyság izgalmas jelenetei, amelyeket az emberek elképzelnek, szintén Isten személyes megnyilatkozásai. Ez tény, és egyedül ezt lehet a földön Istennel való együtturalkodásnak nevezni. Az, hogy Istennel együtt uralkodunk a földön, a testre vonatkozik. Ami nem a testből való, az nem létezik a földön, ezért mindazok, akik a harmadik égbe jutásra összpontosítanak, hiába teszik azt. Egy napon, amikor az egész világmindenség megtér Istenhez, az Ő munkájának középpontja az egész kozmoszban követni fogja az Ő kijelentéseit; másutt lesznek majd, akik a telefont használják, lesznek, akik repülőre szállnak, mások hajóval kelnek át a tengeren, és lesznek, akik lézerek segítségével fogadják Isten kijelentéseit. Mindenki hódolni fog, és sóvárogva mind közel fognak jönni Istenhez, és Isten felé gyülekeznek majd, és mindannyian Istent fogják dicsőíteni – és mindezek Isten cselekedetei lesznek. Emlékezzetek erre! Bizonyos, hogy Isten soha nem fogja valahol máshol újrakezdeni. Isten be fogja teljesíteni ezt a tényt: tesz róla, hogy az univerzum minden népe Ő elé járuljon és imádja Istent a földön, és az Ő munkája a többi helyen meg fog szűnni, és az emberek rákényszerülnek, hogy az igaz utat keressék. Úgy lesz, mint József esetében: mindenki hozzá jött élelemért, és meghajoltak előtte, mert nála volt az ennivaló. Ha el akarják kerülni az éhínséget, az emberek kénytelenek lesznek az igaz utat keresni. Az egész vallásos közösség súlyos éhínségtől fog szenvedni, és egyedül a ma Istene az élő víznek kútfeje, akinél van az örökké buzgó víznek kútfeje, amelyet az ember örömére biztosít, és az emberek eljönnek majd, és Tőle fognak függeni. Az lesz az az idő, amikor Isten tettei nyilvánvalóvá válnak, és amikor Isten dicsőséget nyer; a világegyetem minden népe dicsőíteni fogja ezt a rendkívüli „emberi lényt”. Nem ez lesz-e Isten dicsőségének napja? Egy napon, idős lelkipásztorok táviratokat küldenek majd, vizet keresve az élő víznek kútfejéből. Idősek lesznek, mégis eljönnek majd, hogy imádják ezt a személyt, akit megvetettek. Elismerően szólnak majd Róla szájukkal, és bízni fognak Őbenne a szívükkel – ez vajon nem egy jel és egy csoda? Amikor az egész királyság örvendezni fog, az lesz Isten dicsőségének napja, és aki csak hozzátok jön majd, és befogadja Isten örömüzenetét, áldott lesz Istentől, és Isten megáldja azokat az országokat és népeket, akik így tesznek, gondot visel róluk. Ez lesz a jövő iránya: akik befogadják Isten kijelentéseit, azok számára lesz út, amelyen járhatnak a földön; és legyenek akár üzletemberek, akár tudósok, oktatók vagy iparosok, akik Isten szavai nélkül valók, azoknak egyetlen lépést is nehéz lesz megtenniük, és rákényszerülnek, hogy az igaz utat keressék. Ezt jelenti az, hogy: „Az igazsággal az egész földet bejárjátok; az igazság nélkül sehová sem fogtok eljutni.” A tények a következők: Isten az Utat (vagyis az Ő valamennyi szavát) fogja használni, hogy a teljes világegyetemnek parancsoljon, és kormányozza és meghódítsa az emberiséget. Az emberek mindig reménykednek abban, hogy Isten majd elkezd teljesen más eszközökkel munkálkodni. Egyszerűen fogalmazva, Isten szavak által irányítja az embereket, és azt kell tenned, amit Ő mond, akár szeretnéd, akár nem; ez egy objektív tény, amelynek mindenkinek engedelmeskednie kell, és ugyanígy rendíthetetlen, és mindenki előtt ismert.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az Ezeréves Királyság elérkezett)

Isten szavai számtalan otthonba eljutnak, mindenki előtt ismeretessé válnak, és csak akkor fog az Ő munkája elterjedni az egész világegyetemben. Vagyis ahhoz, hogy Isten munkája az egész univerzumban elterjedjen, az Ő szavait terjeszteni kell. Isten dicsőségének napján Isten szavai megmutatják majd erejüket és hatalmukat. Minden egyes szava az idők kezdetétől a mai napig be fog teljesedni és valóra fog válni. Így dicsőség lesz a földön Istennek – ami azt jelenti, hogy az Ő szavai fognak uralkodni a földön. Az Isten száján kiejtett szavak által minden gonosz elnyeri büntetését, és az Ő száján kiejtett szavak megáldanak majd minden igazat, és mindenek megalapozódnak és teljessé válnak a szavak által, amelyeket az Ő szája szólt. Nem fog csodákat vagy jeleket tenni; minden az Ő szavai által fog megvalósulni, és az ő szavai tényeket teremtenek. A földön mindenki Isten igéit fogja ünnepelni, felnőttek és gyermekek, férfiak és nők, idősek és fiatalok egyaránt, minden ember alá fogja vetni magát Isten szavainak. Isten szavai a testben jelennek meg, így az emberek láthatják azokat a földön, elevenen és életszerűen. Ezt jelenti az, hogy az Ige testté válik. Isten elsősorban azért jött a földre, hogy beteljesítse az „Ige testté válásának” tényét, azaz, eljött, hogy az Ő szavai a testből tudjanak előjönni (nem úgy, mint Mózes idején az Ószövetségben, amikor Isten hangja közvetlenül az égből érkezett). Ezt követően, az Ezeréves Királyság Idején valamennyi szava beteljesedik majd, emberi szemmel látható tényekké válnak, és az emberek a saját szemükkel fogják látni azokat a legcsekélyebb eltérés nélkül. Ez Isten megtestesülésének legfőbb jelentése. Elmondható tehát, hogy a Lélek munkája a testen keresztül, és szavak által teljesedik be. Ez a valós jelentése annak, hogy „az Ige testté lett”, és „az Ige megjelent a testben”. Egyedül Isten képes a Lélek akaratát szólni, és egyedül a testben megjelent Isten képes a Lélek nevében szólni; Isten szavai a testet öltött Istenben érthetővé válnak, és vezetnek mindenki mást. Senki sem kivétel, mindenki ebben a körben él. Az emberek csak ezekből a kijelentésekből ismerhetik meg; akik nem így nyerik el az igéket, azok csak álmodoznak, ha azt hiszik, hogy a mennyből elnyerhetik azokat. Ilyen a megtestesült Isten testében megmutatkozó hatalom, amely által mindenki teljes meggyőződéssel hitre jut. Még a legnagyobb köztiszteletnek örvendő szakértők és lelkipásztorok sem szólhatják ezeket a szavakat. Mindannyiuknak alá kell vetniük magukat e szavaknak, és senki nem lesz képes újrakezdeni. Isten szavakkal hódítja meg a világmindenséget. Nem az Ő testet öltött hús-vér valóját fogja használni, hanem a testté lett Isten szájából származó igékkel győzi le az egész univerzum népeit; egyedül ez a testté lett Ige, és egyedül ez az Ige megjelenése a testben. Az embereknek talán úgy tűnik, mintha Isten nem végzett volna sok munkát, de Istennek csak ki kell ejtenie a szavait, és ez mindenkit teljességgel meggyőz és ámulatba ejt majd. Tények nélkül az emberek csak kiabálnak és sikoltoznak; Isten szavaival elcsendesülnek. Isten bizonyosan beteljesíti ezt a tényt, mert ez Isten régóta kidolgozott terve: beteljesíteni az Ige földre érkezésének tényét. Valójában nem szükséges elmagyaráznom: az Ezeréves Királyság elérkezése a földre Isten szavainak elérkezése a földre. Az Új Jeruzsálem alászállása a mennyből Isten szavainak érkezése, hogy az emberek között lakozzanak, hogy kísérjék az ember minden cselekedetét és legbensőbb gondolatait. Ez is egy olyan tény, amelyet Isten véghez fog vinni; ez az Ezeréves Királyság szépsége. Isten így tervezte el: az Ő szavai megjelennek a földön ezer éven át, és nyilvánvalóvá teszik minden cselekedetét, és beteljesítik minden munkáját a földön, ezt követően az emberiségnek ez a korszaka véget fog érni.

(Az Ige, 1. kötet – Isten megjelenése és munkája. Az Ezeréves Királyság elérkezett)

Következő: A munka három szakasza

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren