Krisztus kijelentései a kezdetekkor – 103. fejezet

Egy mennydörgő hang szólal meg, amely megrázza az egész világegyetemet. Olyan fülsiketítő, hogy az emberek nem tudnak időben kitérni az útjából. Néhányan meghalnak, néhányan elpusztulnak, és néhányan megítéltetnek. Ez valóban olyan látványosság, amelyhez hasonlót még senki sem látott. Hallgassatok figyelmesen: a mennydörgést sírás hangja kíséri, és ez a hang az alvilágból jön; a pokolból jön. Ez a lázadás azon fiainak keserű hangja, akiket elítéltem. Azok, akik nem hallgattak arra, amit mondok, és akik nem ültették át szavaimat a gyakorlatba, szigorúan megítéltettek, és haragom átkában részesültek. Az Én hangom ítélet és harag; senkivel sem bánok kíméletesen, és senkinek sem irgalmazok, mert én maga vagyok az igazságos Isten, és harag van bennem; égetés, tisztítás és pusztítás van bennem. Bennem semmi sem rejtett vagy érzelemvezérelt, hanem éppen ellenkezőleg, minden nyílt, igaz és pártatlan. Mivel elsőszülött fiaim már Velem vannak a trónon, és uralkodnak minden nemzet és minden nép felett, azok a dolgok és emberek, amelyek igazságtalanok és igaztalanok, most lesznek megítélve. Egyenként fogom őket megvizsgálni, semmi sem kerüli el a figyelmemet, és teljesen leleplezem őket. Mert ítéletem már teljesen ki van nyilatkoztatva és teljesen meg van nyitva, és egyáltalán semmit sem tartok vissza; mindent kidobok, ami nem felel meg akaratomnak, és hagyom, hogy egy örökkévalóságon át pusztuljon a feneketlen mélységben. Ott hagyom, hogy örökké égjen. Ez az Én igazságosságom, és ez az Én egyenességem. Ezen senki sem változtathat, és mindennek az Én irányításom alatt kell állnia.

A legtöbb ember figyelmen kívül hagyja az Én szavaimat, azt gondolván, hogy a szavak csak szavak, a tények pedig tények. Ők vakok! Nem tudják, hogy Én maga a hűséges Isten vagyok? Szavaim és tényeim egyszerre jelennek meg. Hát nem ez a helyzet valójában? Az emberek egyszerűen nem értik meg szavaimat, csak azok értik meg igazán, akik megvilágosodtak. Ez tény. Amint az emberek meglátják szavaimat, halálra rémülnek, és szerteszét szaladnak, hogy elbújjanak. Ez még inkább így van akkor, amikor ítéletem lecsap. Amikor mindent megteremtettem, amikor elpusztítom a világot, és amikor teljessé teszem az elsőszülött fiakat – mindezeket a dolgokat egyetlen, az Én számból jövő szóval hajtom végre. Ez azért van így, mert az Én szavam maga a hatalom; ez az ítélet. Azt lehet mondani, hogy az a személy, aki Én vagyok, az az ítélet és a fenség; ez megmásíthatatlan tény. Ez közigazgatási rendeleteim egyik aspektusa; ez csak az egyik módja annak, ahogyan megítélem az embereket. Az Én szememben minden – beleértve minden embert, minden ügyet és minden dolgot – az Én kezemben van és az Én ítéletem alatt áll. Senki és semmi nem merészel vadul vagy csökönyösen viselkedni, és mindennek az Általam kimondott szavakkal összhangban kell megvalósulnia. Az emberi fogalmakból kiindulva mindenki elhiszi egy olyan valakinek a szavait, aki Én vagyok. Amikor az Én Lelkem megszólal, mindenki kételkedik. Az embereknek a legcsekélyebb ismerete sincs az Én mindenhatóságomról, és még vádakat is megfogalmaznak Ellenem. Most elmondom neked, hogy akik kételkednek szavaimban, és akik szavaimat megvetik, azok fognak elpusztulni; ők a kárhozat örök fiai. Ebből látható, hogy nagyon kevesen vannak, akik elsőszülött fiak, mert Én így működöm. Ahogy már korábban is mondtam, mindent úgy érek el, hogy egy ujjamat sem mozdítom; csak a szavaimat használom. Ebben rejlik tehát mindenhatóságom. Szavaimban senki sem találhatja meg annak a forrását és célját, amit mondok. Az emberek nem képesek erre, és csak úgy tudnak cselekedni, hogy közben Engem vezetőjükként követnek, és mindent az Én akaratomnak megfelelően, az Én igazságosságom szerint tesznek, ami azt eredményezi, hogy családomnak igazsága és békéje lesz, örökké él, örökké szilárd és rendíthetetlen lesz.

Ítéletem mindenkihez eljut, adminisztratív rendelkezéseim mindenkit érintenek, szavaim és személyem mindenki előtt nyilvánvalóak. Ez Lelkem nagyszerű munkájának ideje (ekkor lesznek megkülönböztetve egymástól azok, akik áldottak lesznek, és azok, akiknek szerencsétlenség lesz a részük). Amint szavaim kiáradnak, megkülönböztetem azokat, akik áldottak lesznek, valamint azokat, akiknek szerencsétlenség lesz a részük. Ez mind kristálytiszta, és egy pillantással látom az egészet. (Ezt az Én emberi mivoltomra való tekintettel mondom; ezért ezek a szavak nem mondanak ellent eleve elrendelésemnek és kiválasztásomnak.) A hegyek és folyók között, és minden dolog között, a világegyetem tereit bejárva, minden helyet megfigyelek és megtisztítok, hogy azok a tisztátalan helyek és azok a buja földek mind megszűnjenek, és szavaim hatására a semmibe hamvadjanak. Számomra minden egyszerű. Ha most lenne az az idő, amelyet előre meghatároztam a világ elpusztítására, egyetlen szó kimondásával el tudnám nyelni azt. Most azonban nincs ennek az ideje. Mindennek készen kell állnia, mielőtt elvégezném ezt a munkát, hogy tervemet ne zavarják meg, és irányításomat ne szakítsák félbe. Tudom, hogyan kell ezt észszerűen elvégezni: Megvan a bölcsességem, és megvannak a saját megoldásaim. Az embereknek egyetlen ujjukat sem szabad megmozdítaniuk; vigyázzatok, nehogy a kezem által pusztuljatok el. Ez már érintette adminisztratív rendeleteimet. Ebből láthatjuk adminisztratív rendeleteim keménységét, valamint a mögöttük álló elveket, amelyeknek két oldala van: egyrészt megölök mindenkit, aki nem felel meg akaratomnak, és aki megsérti adminisztratív rendeleteimet; másrészt haragomban megátkozok mindenkit, aki megsérti adminisztratív rendeleteimet. Ez a két aspektus elengedhetetlen, és ezek a végrehajtási elvek állnak adminisztratív rendeleteim mögött. Mindenkit e két elv szerint kezelek, érzelmek nélkül, függetlenül attól, hogy mennyire lojális az illető. Ez elég ahhoz, hogy megmutassam igazságosságomat, fenségemet és haragomat, amely eléget minden földi dolgot, minden világi dolgot, és minden olyan dolgot, amely nem felel meg akaratomnak. Az Én szavaimban vannak titkok, amelyek rejtve maradnak, és szintén az Én szavaimban vannak olyan titkok, amelyek feltárultak. Így az emberi felfogás szerint és az emberi elme számára szavaim örökké érthetetlenek, és szívem örökké kifürkészhetetlen. Vagyis ki kell zökkentenem az embereket az elképzeléseikből és a gondolkodásukból. Ez a legfontosabb pontja az Én irányítási tervemnek. Így kell tennem, hogy elnyerjem elsőszülött fiaimat, és hogy véghezvigyem azokat a dolgokat, amelyeket tenni akarok.

A világ katasztrófái napról napra nagyobbak, és az Én házamban a szörnyű katasztrófák egyre erősebbek. Az embereknek valóban nincs hová elbújniuk, nincs hová elrejtőzniük. Mivel az átmenet éppen most zajlik, az emberek nem tudják, hol fogják megtenni a következő lépést. Ez csak ítéletem után válik nyilvánvalóvá. Ne feledjétek! Ezek az Én munkám lépései, és ez az a mód, ahogyan dolgozom. Egyenként fogom megvigasztalni minden elsőszülött fiamat, és lépésről lépésre felemelem őket; ami a szolgálattevőket illeti, mindegyiket egyenként kivetem és elhagyom. Ez az irányítási tervem egyik része. Miután az összes szolgálattevő nyilvánosságra kerül, elsőszülött fiaim is nyilvánosságra jönnek. (Számomra ez rendkívül könnyű. Miután meghallják szavaimat, az összes szolgálattevő fokozatosan visszavonul szavaim ítélete és fenyegetése elől, és csak az elsőszülött fiaim maradnak. Ez nem valami önkéntes dolog, és nem is olyasmi, amit az emberi akarat megváltoztathat; hanem inkább az Én Lelkem személyes munkája.) Ez nem egy távoli esemény, és valamennyire képesnek kell lennetek érzékelni azt munkám és szavaim e szakaszából. Az, hogy miért mondok ennyit, valamint kijelentéseim kiszámíthatatlan természete az emberek számára felfoghatatlan. Elsőszülött fiaimhoz a vigasztalás, az irgalom és a szeretet hangján beszélek (mert ezeket az embereket mindig megvilágosítom, és nem hagyom el őket, mert sorsukat eleve elrendeltem), míg az elsőszülött fiaimon kívüli emberekkel szigorú ítélettel, fenyegetéssel és megfélemlítéssel bánok, állandóan félelmet keltve bennük, olyan mértékben, hogy az idegeik állandóan működnek. Ha a helyzet egy bizonyos pontra jut, akkor majd kimenekülnek ebből az állapotból (amikor elpusztítom a világot, ezek az emberek a feneketlen mélységben lesznek), de soha nem fognak kikerülni ítélő kezeim közül, és soha nem fognak kitörni ebből a helyzetből. Ez tehát az ő ítéletük; ez az ő fenyítésük. Azon a napon, amikor az idegenek megérkeznek, egyenként fogom leleplezni ezeket az embereket. Ezek az Én munkám lépései. Most már értitek, mi volt a mögöttes szándékom, amikor e szavakat korábban kimondtam? Véleményem szerint valami beteljesületlen is olyasvalami, ami beteljesedett, de valami, ami beteljesedett, nem feltétlenül valami, ami megvalósult. Ez azért van így, mert megvan a bölcsességem és a munkamódszerem, amelyek egyszerűen kifürkészhetetlenek az emberek számára. Amint ezzel a lépéssel eredményeket értem el (amikor lelepleztem az összes gonoszt, akik ellenállnak Nekem), elkezdem a következő lépést, mert akaratom akadálytalan, és senki sem meri akadályozni irányítási tervemet, és semmi sem mer akadályokat gördíteni – mindenkinek szabad utat kell engednie Nekem! A nagy vörös sárkány gyermekei, hallgassatok Engem! Azért jöttem a Sionról, és azért öltöttem testet a világon, hogy megszerezzem elsőszülött fiaimat, hogy megalázzam atyátokat (ezek a szavak a nagy vörös sárkány leszármazottainak szólnak), hogy támogassam elsőszülött fiaimat, és hogy helyrehozzam az elsőszülött fiaimnak okozott sérelmeket. Ezért ne legyetek újra vadak; hagyom, hogy elsőszülött fiaim foglalkozzanak veletek. A múltban fiaimat megfélemlítették és elnyomták, és mivel az Atya él a hatalmával fiai érdekében, fiaim visszatérnek szerető ölelésembe, hogy többé ne legyenek megfélemlítve és elnyomva. Nem vagyok igaztalan; ez mutatja az Én igazságosságomat, és ez valóban azt jelenti, hogy „szeretem azokat, akiket szeretek, és gyűlölöm azokat, akiket gyűlölök”. Ha azt mondjátok, hogy gonosz vagyok, akkor sietve takarodjatok el innen. Ne legyetek szégyentelenek és ingyenélők az Én házamban. Sietve térj vissza az otthonodba, hogy ne kelljen többé látnom téged. A feneketlen mélység a rendeltetési helyetek, és ott fogtok megpihenni. Ha az Én házamban vagytok, nem lesz számotokra hely, mert ti igavonó állatok vagytok; ti vagytok a szerszámok, amelyeket használok. Amikor már nem lesz többé szükségem rátok, tűzbe vetlek benneteket, hogy elégesselek. Ez az Én adminisztratív rendeletem; így kell tennem, és csak ez mutatja meg, hogy milyen módon dolgozom, és ez mutatja meg igazságosságomat és fenségemet. Ami még ennél is fontosabb, hogy csak így engedtetik meg, hogy elsőszülött fiaim hatalommal uralkodjanak Velem együtt.

Előző: Krisztus kijelentései a kezdetekkor – 88. fejezet

Következő: Isten szavai az egész világegyetemhez – 4. fejezet

Fontos-e Isten az életedben? Ha azt mondod „IGEN”, szeretnéd-e megismerni Isten szavait, hogy közel kerülj Hozzá?

Beállítások

  • Szöveg
  • Témák

Egyszínű háttér

Témák

Betűtípusok

Betűméret

Sorköz

Sorköz

Oldalszélesség

Tartalom

Keresés

  • Keresés ebben a szövegben
  • Keresés ebben a könyvben

Lépjen kapcsolatba velünk Messengeren